Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Muž pripravuje cestu Pánovi

Muž pripravuje cestu Pánovi

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.
Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. (Ž 25)

Misiou Jána Krstiteľa, s ktorou bolo spojených množstvo znamení už pred jeho počatím, bolo pripraviť cestu Pánovi, vzbudiť pozornosť, že príchod Mesiáša sa blíži. Ján bol presvedčivým poslom a ľudia ho brali vážne. Jeho misia bola deklarovaná anjelom Gabrielom jeho otcovi Zachariášovi:  Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud. (Lk 1,15-17)

Ján bol vyvoleným, Boh konal viaceré znamenia v Jánovej rodine, aby vzbudil pozornosť u ľudí. Zážitok z veľkňazskej služba a počatie u ženy vo vysokom veku boli témy, ktoré boli,  ako sa píše,  dlho známe široko-ďaleko. Celý  život Jána Krstiteľa bol prípravou na jeho veľkú misiu, ktorej zostal verným až do svojej smrti.

Podobne, ako Ján Krstiteľ, aj my muži sme pozvaní k ohlasovaniu Ježiša Krista. Chce to dávku zanietenia a mať ustavičný kontakt s Duchom Svätým aby sme nekonali slepo, ale šli po tých správnych chodníkoch. Prvoradé je pripraviť cestu pre Pána najskôr vo svojom vnútri, aby sme sa vedeli koncentrovať a dobre pripraviť na našu misiu: Ohlasovať Krista, Jeho dielo, otvárať ľuďom srdcia, aby ho mohli úprimne prijať do svojho života a vyznať ako Pána.

Buďme teda milujúcimi bojovníkmi s múdrosťou starcov a s kňazskou bázňou pred Pánom. Nech tieto Vianoce neostane nik, kto by nepočul o diele Ježiša Krista jazykom, ktorý pochopí. Božia láska nám mužom dáva vášeň bojovať za srdcia ľudí. Musíme viťaziť nad drakom-nepriateľom, ktorý kradne vieru a večný život. Prajem nám všetkým, aby naše činy boli konané s múdrosťou Ducha Svätého, aby sme všetko robili v ten správny čas. Zostávajme v bázni v tichu pred Pánom a meditujme tajomstvo príchodu Božieho Syna na tento svet.

Úloha na dnes
Poprosme nebeského Otca, aby nám dal dnes príležitosť hovoriť iným o Ježišovi Kristovi - našom Pánovi a hľadajme príležitosť, ako to dosiahnúť. Nech Vianone nie sú iba o romantickej tradícii.

Ďalej