Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Muž sa spolieha na Božie bicepsy

Muž sa spolieha na Božie bicepsy

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. (Lk 1, 46-56)

Počas celého adventu môžeme čítať medzi riadkami o tom, ako sú Božie spôsoby protichodné s myslením sveta. Ono totiž našepkáva, že ak chceme niečo dosiahnúť, musíme mať kontakty alebo peniaze v obáločkách. Úplatky a intrigy sú takmer výlučnou metódou tých, ktorí sa cítia byť preferovanejšími.  Objektívnosť a kvalita akejkoľvek myšlienky či projektu pri schvaľovaní je ničím v porovnaní s “členstvom v klube”. Niekedy nám z toho môže byť, jemne povedané, mäkko, keď počúvame o rozhodovaní v štýle “ten je náš, toho podporme”. O čo viac nám môže byť smutnejšie, keď takéto myslenie náchadzame aj tam, kde by sme čakali opak.

Náš Boh je Bohom spravodlivosti, ktorý dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť, ponižuje aj vyvyšuje (1Sam 2). Celé evanjelium je dobrou správou pre chudobných, pre tých, ktorí sa nespoliehajú na silu peňazí a správnych kontaktov. Ježiš Kristus nám svojim štýlom naznačuje, že Božia cesta je úplne odlišná od ľudského myslenia. Ježiš sa nenarodil v prepychu do vplyvnej rodiny, ktorá má kontatky, s ktorými si všetko vybavia. Skôr naopak. Môžeme si všimnúť, že pri obetovní v chráme, jeho rodičia prinášajú najskromnejšiu obetu, musia sa skrývať a utekať pred prenasledovaním. Napriek tomu, Boh sa tejto jednoduchej rodinky zastáva a ukazuje svoje bicepsy (silu ramena) a zahanbuje tých, ktorí by si nárokovali na vyššie pozície. Boh povyšuje pokorných a dáva milosť tým, ktorí sa naňho spoliehajú. Ako môžeme v evanjeliu čítať ďalej, pred malým dieťaťom sa prichádzajú skloniť mudrci (králi) z východu (Mt 2).

Keď chceme byť mužmi s Kristovým myslením, musíme začať predovšetkým u seba. Zmeňme svoj štýl myslenia. Namiesto spoliehania sa na vlastné možnosti, spoliehajme sa na nášho mocného Boha. Potrebujeme vybaviť niečo náročnejšie? Tak namiesto hľadania kontaktov, volajme na nebeského Otca a pokorne ho prosme, aby On otvoril brány sŕdc. Spoliehajme sa na Boha. Ak sú niektorí z nás v pozícii, kde schvaľujú návrhy, nech sa pýtajú pri jednotlivých požiadavkách na Božiu vôľu a nie iba na to, či je “náš".

Mať múdrosť a pokoru mudrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť dieťaťu v neurodzených podmienkach je výzvou pre každého muža. Chce to zrelosť a lásku k pravde, aby sme neprehliadli to naozaj podstatné.

Úloha na dnes
Popros nebeského Otca, aby ti odhalil miesta v mysli, kde máš ešte svetské myslenie. Popros ho o dar pokory a požiadaj Ducha Svätého, aby ti zmenil zmýšľanie, aby prvotnou akciou pred náročným krokom bola tvoja modlitba a spoľahnutie sa na Boha.