Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent štvrtok: Krása prijatia

Ženský advent štvrtok: Krása prijatia
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.
Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.
Mt 1, 1-17
 
Poznáme tie ženy z Ježišovho rodokmeňa -Tamaru, Rachab a Uriášovu ženu...Popri Rút a o to menej popri Márii sa nemali čím pýšiť. Práve naopak - v ich životoch bolo mnoho, za čo sa mali hanbiť - štýl života, prešľapy a pády, slabosti, ktoré sa nedali zakryť. S ľahkosťou sa dá povedať, že viditeľne ničili život nielen sebe, ale i svojim blízkym. A predsa, Ježiš ich prijíma do svojej rodiny, nevylúči ich z účasti na Jeho sláve a dedičstve. Prijíma aj nás! Našu minulosť i prítomnosť, chyby, ktoré sme ešte stále neopravili, slabosti, v ktorých padáme. Hovorí nám: "Aj tak si moja a nevzdám sa Ťa, nevylúčim Ťa zo svojej priazne a prijatia!" Prijmime toto bezpodmienečné prijatie od Neho a začnime o to viac žiť v Jeho prítomnosti. 
 
Krása v praxi: Prijatie robí zázraky. Je veľmi mocné najmä vtedy, ak dokážeme ako Ježiš neklásť podmienky na zmenu, ale dať okolitým ľuďom zažiť, že ich prijímame takých, akí sú. Je to ťažké, ale veľmi efektívne! Komu to potrebuješ dať zažiť dnes Ty?