« Späť

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. august 2021

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. august 2021

 

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. august 2021

 

Drahé deti, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi Vás, aby som darovala ľudstvu všetku lásku, ktorú mám pre každého z Vás. 

 

Detičky moje drahé, aj dnes, z milosti Môjho Syna Ježiša, som tu medzi Vami, aby som Vám povedala, že Vás milujem a prichádzam, aby som Vám darovala Svoje Slovo, aby mohlo byť všetkými prijaté.

 

Hovorím Vám, ktorí už dlhý čas počúvate moje posolstvá: tužim, aby boli uvádzané do praxe, aby ste mohli byť svedkami Svojej Lásky!

 

Detičky drahé, vy všetci, ktorí ste sa naučili ma poznať, a učíte sa poznávať Slovo Môjho Syna Ježiša; hovorím Vám, Vám, ktorí už dlhý čas kráčate so mnou: investujte Váš čas pre Boha! 

 

Kedysi ste nepoznali Svoju lásku a dnes, kedy ju spoznávate, učíte sa vychutnávať túto lásku a, vnímam, že veľakrát opať myslíte na to, kedy ste ju nepoznali. Dnes máte silnú túžbu dať spoznať túto lásku ostatným; avšak hovorím Vám: neplytvajte slovami, ale modlite sa za nich, aby dostali dar viery!

 

Detičky drahé, ak zrnko semena nezomrie, nemôže prinášať ovocie; a vy, ktorí ste ovocím lásky, hovorím Vám: nepremárnite dary, ktoré Vám boli dané, ale buďte nositeľmi Svojho Slova a Svojho učenia! Nenechajte si ukradnúť nádej, ale robte tak, aby prikázania boli žité, lebo ony sú cestou, ktorá vedie k svätosti!

 

A Vy, ktorí poznáte Prameň Milosti, vy, ktorí ste dostali Chlieb, ktorý zostúpil z Neba: povzbudzujem Vás nezostať bez neho, lebo tento Chieb je Vašou potravou!

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo, deti moje, keď sa modlíte, Ja som po Vašom boku, a, Vašou modlitbou, môžte byť oslobodení od Vašich úzkostí a od Vašich starostí! 

 

Som tu, aby som k Vám vystrela ruku, aby ste sa naučili kráčať so mnou k Môjmu Synovi Ježišovi. A, ak  urobíte toto všetko, naučíte sa vychutnávať pokoj srdca a nebudete cítiť všetku ťažobu, ktorá Vás obklopuje.

 

Deti moje, keď ste spolu v modlitbe, cítite radosť a lásku bratov a sestier a, pozývam Vás, zostať v láske jedni k druhým, lebo môžte rásť a mať pomoc!

 

Ďakujem Vám, detičky moje, za Vaše modlitby, lebo, ich prostredníctvom, mnohí prijimu milosti!

 

Naučte sa, deti moje, byť nositeľmi radosti a prenášať druhým tú lásku, ktorú ste dostali! Teraz, viac než kedykoľvek predtým, potrebujete prenášať, jedni druhým, tú lásku, a tam Vás rozpoznajú ako synov a dcéry pokoja!

 

Ja som tu, ako Vaša matka, nie, aby som Vás vystrašila, ale, aby som Vás povzbudila a dala Vám zakúsiť všetku lásku, ktorú Boh živí pre Vás.

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby są uskutočnili plány, ktoré má Boh pre každého z Vás!

 

Ďakujem Vám, detičky moje, za Vašu prítomnosť a za vytrvalosť Vašej modlitby!

 

Modlite sa za mojich synov pastierov a za pokoj vo svete!

 

Žehnám Vás všetkých!

 

https://www.incamminoconmaria.it/2021/08/07/posolstvo-pre-ludstvo-ktore-dala-panna-maria-lellovi-7-august-2021/?lang=sk&fbclid=IwAR0Y8iRuH3_9Ct-LyucHwqJtyLf9q9TnbnuwTiGQy1X7UUWmy7tPN4Ms3Gw

 

Cari figli, anche oggi con materno amore vengo in mezzo a voi per donare all’umanità tutto l’amore che ho per ciascuno di voi. 

Figlioli miei cari, anche oggi, per la grazia di mio figlio Gesù, sono qui in mezzo a voi per dirvi che vi amo e vengo a donarvi la Sua Parola affinchè possa essere accolta da tutti. 

Dico a voi, che da tempo ascoltate i miei messaggi, desidero che vengano messi in pratica per essere testimoni del Suo Amore. 

Figlioli cari, voi tutti che avete imparato a conoscermi e state imparando la Parola di mio figlio Gesù, dico a voi, a voi che da tempo camminate con me, investite il vostro tempo per Dio. Un tempo non conoscevate il Suo amore e oggi che lo state conoscendo, state imparando a gustare questo amore e sento che tante volte ripensate a quando non lo conoscevate. Oggi avete un forte desiderio di far conoscere questo amore agli altri, ma vi dico, non sprecate parole, ma pregate per essi affinchè ricevano il dono della fede. 

Figlioli cari, se il chicco di grano non muore, non può portare frutti e voi che siete il frutto dell’amore, dico a voi, non sciupate i doni che vi sono stati dati, ma siate portatori della Sua Parola e del Suo insegnamento. Non fatevi rubare la speranza, ma fate che i comandamenti siano vissuti, perché essi sono il cammino che porta alla santità. 

E voi che conoscete la Fonte della Grazia, voi che avete ricevuto il Pane disceso dal Cielo, vi esorto a non rimanerne senza perché questo Pane è il vostro nutrimento. Pregate, pregate, pregate figli miei, perchè quando pregate io sono accanto a voi e con la vostra preghiera potete essere liberati dalle vostre ansie e dalle vostre preoccupazioni. Sono qui per tendervi la mia mano affinchè voi impariate a camminare con me verso mio figlio Gesù. E se farete tutto questo, voi imparerete ad assaporare la pace del cuore e non sentirete tutta la pesantezza che vi circonda. 

Figli miei, quando siete insieme in preghiera, sentite la gioia e l’amore dei fratelli e vi invito a rimanere nell’amore degli uni per gli altri, perché potete crescere ed essere aiutati. 

Vi ringrazio, figlioli miei, per le vostre preghiere, perché attraverso di esse molti riceveranno le grazie. 

Imparate, figli miei, ad essere portatori di gioia e a trasmettere agli altri quell’amore che avete ricevuto. Ora più che mai avete bisogno di trasmettervi gli uni gli altri questo amore e lì vi riconosceranno come figli della pace. 

Io sono qui come vostra madre, non per spaventarvi, ma per incoraggiarvi e per farvi sentire tutto l’amore che Dio nutre per voi. 

Pregate, pregate, pregate affinchè si realizzino i piani che Dio ha per ciascuno di voi. 

Vi ringrazio figlioli miei per la vostra presenza e per la costanza della vostra preghiera. 

Pregate per i miei figli pastori e per la pace del mondo. 

Vi benedico tutti.