Blog

« Späť

Ja som s vami! (katechéza)

Ja som s vami! (katechéza)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami Lectio divina, ktorej cieľom je prostredníctvom živej viery a skutkov lásky byť svedkami Božej prítomnosti vo svete.

Téma: Božia prítomnosť

      Úvod

      Privítanie, krátka modlitba.

      1. Čítanie – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho)
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Mt 28, 16-20.

      Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

      Práca s textom:

      Všetci si sadneme do kruhu. Katechéta položí do stredu kartičky s kľúčovými slovami z textu (učeníci, viera, strach, moc, učiť, krstiť, som s vami, koniec sveta) tak, že text je otočený smerom dole a nevidieť ho. Kartičky sú poukladané v myšlienkovom slede podľa biblického textu. Katechéta môže vyzvať prvého, ktorý otočí kartičku, položí ju viditeľnou stranou na zem a na uvedené kľúčové slovo vymyslí vetu. Vyzve ďalšieho žiaka a ten na druhé slovo vymyslí ďalšiu vetu. Jednotlivé vety majú vytvárať myšlienkový a chronologický kontext. V závere prečítajú vytvorené rozprávanie a porovnajú ho s pôvodným biblickým textom, zdôvodnia odchýlky a vysvetlia pochopenie kľúčových slov. 

      2. Meditácia

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie. 
      V biblickom texte sme mali možnosť oboznámiť sa s tým, čo Ježiš povedal pri svojom poslednom zjavení sa učeníkom v Galiley. Ježiš im určuje program ich apoštolskej činnosti. A touto apoštolskou činnosťou sú tri nasledovné činnosti:
• ohlasovať evanjelium,
• krstiť tých, čo uveria
• starať sa o Cirkev

      Zatiaľ čo pri predchádzajúcich misiách Ježiš poslal svojich učeníkov iba k Židom (porov. Mt 10,5-6), odteraz sú pozvaní do celého sveta. Ježiš je Pánom celej zeme. Zomrel za hriechy všetkých ľudí. Odchádza k Otcovi. Uisťuje však učeníkov, že je s nimi po všetky dni až do skončenia sveta. Ježiš je s nimi, ale i s tými, čo skrze nich uveria v jeho meno. To je nádej, ktorou žije Cirkev už viac ako 20 storočí. 
      Cirkev chráni tento poklad Ježišovej prítomnosti medzi nami. Cirkev chráni poklad sviatostí, v ktorých je tajomným spôsobom prítomný Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 
      Pán Ježiš je prítomný vo svojom slove a v chlebe. Ježiša prijímame počúvaním Božieho slova a prijímaním jeho tela. Ak sme krstom pozvaní ohlasovať Krista, tak je našou úlohou počúvať a prijímať jeho slová, ktoré nám zanechal. 

      Našou odpoveďou na jeho prítomnosť medzi nami v Eucharistii je časté prijímanie duchovného pokrmu. Eucharistia je vrcholom nášho kresťanského života. Prijímanie Eucharistie je spojené s množstvom milostí. "Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať život večný." Podobne ako nás chlieb posilňuje fyzicky, eucharistia nás posilňuje duchovne. 

      Žiť v Božej prítomnosti je pre nás cestou života. Cirkev nám ponúka spôsob, ako to uskutočniť, Cirkev je pre nás pokladnicou darov a pri každej svätej omši nás vysiela: Ite misa est. Choďte v mene Božom. Aké je to pre nás veľké poslanie. Ísť v mene Božom. A z textu, ktorý sme čítali na začiatku môžeme dodať: veď ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

      3. Aplikácia

      Som učeníkom Pána Ježiša. Prijal som krst a mojou misiou je ohlasovať evanjelium hlavne životom vo svojom okolí. K tomu, aby sme mohli napĺňať svoje poslanie, dostali sme dary. Medzi nich patrí: dar viery, odvahy, pravdy, vytrvalosti, bázne, múdrosti, atď. 
      Aby naše ohlasovanie bolo účinné, je potrebné, aby sme sami mali istotu, kto je pre nás Otec, kto je Syn a kto je Duch Svätý. 
      Môže nasledovať individuálna práca. Každý účastník napíše, kým je pre neho Otec, Boží Syn a Duch Svätý. Upozornime ich, že majú písať na základe toho, ako to zakúšajú vo svojom živote. Po ukončení práce prečítajú svoje texty. 
Po prečítaní textov katechéta má pripravené plagáty v tvare kruhov. V každom je napísaný nasledujúci text (môže to byť aj skrátené). Plagáty dá na viditeľné miesto a žiaci ich prečítajú, porovnajú svoje výpovede s textom na plagátoch a potom plagáty uložia tak, aby sa časť prekrývala a časť bola samostatná. 

      Otec: Je Stvoriteľom celého vesmíru, ktorý si nás drží blízko svojho srdca. Jeho hlas znie z oblakov: "Ty si môj milovaný Syn" (porov. Lk 3, 22) a nežne vyslovuje slová lásky v našom srdci. Je nad všetkým a nad každým. Dokonale nás pozná a miloval nás bez výhrad ešte predtým, ako sme ho spoznali.
      Syn: Je obrazom neviditeľného Boha, božská láska v ľudskej podobe. Ježiš – Boží Syn otvoril brány neba pre všetkých, ktorí veria a sú pokrstení. Na kríži obnovil náš vzťah s Bohom a priniesol nás späť do jeho náručia. Vykúpil nás z hriechu a smrti a postavil nás na cestu pokoja. 
      Duch Svätý: Je Božím darom, ktorý sme dostali, aby nás viedol a usmerňoval. Vedie nás k plnosti pravdy a dáva nám poznávať Boží pohľad na veci. Vďaka jeho neustálej prítomnosti rastieme v láske, trpezlivosti a radosti. Každý deň nám hovorí slová porozumenia aj útechy a vedie nás. Dáva nám potrebnú silu, aby sme robili veci, ku ktorým nás volá Boh.

      Skupinová práca: Evanjelizačný plagát - Božia prítomnosť Ježiša medzi nami 

      Katechéta rozdelí prítomných do dvoch skupín. Ich úlohou je vytvoriť evanjelizačný plagát, ktorý bude apelovať na živú vieru a skutky lásky, svedectvo Ježišovej prítomnosti medzi nami. Môže byť i formou reklamného plagátu v novinách, na nástenke, a pod. Cieľom je aplikovať plagát na horeuvedený afektívny cieľ katechézy. Prácu žiakov ukončíme predstavením jednotlivých plagátov.
      Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť byť otvorený pre Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť, Božiu lásku, lebo Boh - Otec je ten, ktorý nás miloval ako prvý a je Emanuel – Boh s nami. Taktiež katechéta zdôrazní dôležitosť byť živým svedkom zmŕtvychvstalého Krista vo svete (v mojom okolí).
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Božia prítomnosť, Duch Svätý, adorácia, Božia milosť, skutky lásky, nový život, večný život, poďakovanie za... (Súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Ž 139 s dôrazom na verše 5-12).

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. symbol Ducha Svätého, Eucharistie v monštrancii a pod.).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k častej adorácii Oltárnej sviatosti, vzývania Ducha Svätého o dar odvahy, pravdy, múdrosti, nábožnosti... K prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby v rodine, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.


Cieľová skupina: mládež (11-17)
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Mt 28, 16-20) o Božej prítomnosti v živote veriaceho človeka. 
Afektívny: Živou vierou a skutkami lásky byť svedkami Božej prítomnosti vo svete.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Ježiša pri krste 

Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC Biblia s aplikáciami pre život; YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

Autor katechézy pracuje v Diecéznom katecheticko úrade Spišskej diecézy - www.dkuspis.sk