Blogy

« Späť

Duch svätý a život

Duch svätý a život

Každý deň je tu, On, tajomná Osobnosť Boha, Duch svätý, ktorého nám daroval Ježiš pri svojom odchode k Otcovi.

Nie je nám daný pre to, aby sme ho mali uloženého v pamäti alebo v knihách. Je živý a pôsobí. Dáva sa spoznať tým, ktorí ho volajú do svojich životov. Dáva im všetky tie dary, o ktorých hovorí Písmo, ktoré vymenúva a nazýva konkrétnym menom. Preto, že je duch, máme s tým ťažkosti. My sme hmotní a myslíme takým spôsobom. Ťažko sa vmestíme do "duchovných pojmov", mnohí z nás si nemôžu pod nimi nič alebo len málo konkrétneho predstaviť. Tak tomu bolo aj u apoštolov. Sedávali v prítomnosti Ježiša a nerozumeli, čo im hovoril. Rozmýšľali o jeho slovách stále zno a. Ježiš sám ich uistil, že pochopia. A na to im dal Ducha svätého.  Je to duch Boha, ktorý objasní a vysvetlí všetko, čo chce Boh "povedať" ľuďom. Či Slovom, alebo inak. Tak veríme v Boha a v Ducha svätého. 

Verím v Ducha svätého je časťou Kréda, vyznania viery kresťana. Poznáme výroky Písma a niekoľké vyjadrenia Katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý sa ho snaží opísať aby sme nahliadli do jeho tajomstiev. Je veľmi dobré si tie state prečítať, meditovať slová Písma a katechizmu. Nebude nám to stačiť, veľmi napomôže, aby sme  mohli vniknúť do tajomstiev Boha. Sú nám zjavené, Boh nám ich dal, aby sme z nich žili.

Na to, aby som porozumela, meditovala som mnohé poklady kresťanskej literatúry, počínajúc Slovom Božím, pokračujúc vynikajúci i autormi kresťanskej literatúry, svätcov aj laikov, ktorých slová objasňujú hĺbku týchto tajomstiev, ktoré sú zdanlivo ukryté nášmu ľudskému zraku. O to jasnejšie ich porozumieme zrakom duchovným. Meditujme aj jeho stvorenia, prírodu, svet nám viditeľný. Mnohí svätci siahali po týchto "pomôckach" a nie bez príčiny. Sv. František "rozumel" "reč zvierat", sv. Anton z Padovy tiež, hoci ho k tomu priviedla jedna udalosť, týkajúca sa kázania, ktoré nenašlo poslucháčov z rady ľudí. Siahla som aj po iných zdrojoch, aby som mohla porozumieť, ako s Ním žijú kresťania, bratia a sestry Protestanti, Ortodoxní, alebo Charizmatici, ktorí s týmto Duchom žijú každý deň, pýtajú sa ho na odpovede pre dôležité záležitosti a vôbec, žijú s Ním, so živou a prítomnou Osobou Boha každý deň svoj "normálny život". 

Hej, viem, je tu riziko, lebo to môže človeka popliesť, alebo môžu prísť iné pokušenia, ktoré sa objavia okamžite, ak prekročíme odporúčania "nebyť zvedavým". Predsa však nemôžem zostať spokojne stáť, ak neviem, kto táto Osoba - Boh Duch svätý vlastne je a ako môžem vnímať a žiť jej pôsobenie v mojom živote.  Na to mi nestačili definície a vety, potrebujem viac. Tak som hľadala a nachádzala, nie, zďaleka neviem všetko. Pomohlo mi to však poznávať ho viac a mať s Ním osobný vzťah. 

Tak môžem napísať o vzácnej Osobe Boha Ducha svätého a možno to pomôže aj niekoľkým z vás. 

Kto je Duch Svätý? Ako ho možno poznať, inak, než poznaním z detských čias, kedy sme sa učili v katechizme jeho definície? Pápež František nás pozýva k novým perspektívam učenia o Bohu a o Cirkvi, než sme boli zvyknutí. Číta s nami Písmo a jeho učenie znova, v súčasnosti, je to pre tento čas, v ktorom teraz žijeme.

Duch svätý je tretia Osoba najsvätejšej Trojice, je Boh a je duch. Nuž toto vieme. Je "dych", je "vanutie", je ľudskému zraku "neviditeľná" prítomnosť života v tele človeka a každého živého organizmu, lebo On je život, On je to, čo robí živým všetko, čo žije. More... je živý organizmus, kde je prítomný Duch... Mnohokrát vyjadrujú pisatelia Písma prirovnania pomocou obrazov prírody. Búrlivosť morských vôd, ktoré sme nazvali "živlami" sú vody plné života, moci, krásy. My ľudia máme mimoriadny podiel na  prejavoch a pôsobení Ducha, nie iba našou existenciou, ako napr. zvieratká, alebo hviezdy na oblohe. My máme viac, než iba fyzický život  existenciu,, lebo v človeku sa "prejavuje" jeho duch cez rozum, myslenie (múdrosť), cez prejavy a správanie sa, cez slová a skutky, ktoré konáme a ktoré vyjadrujú jeho prítomnosť (alebo neprítomnosť, kedy človek koná zlo) v nás. 

Katechizmus Youcat nazýva Dary Ducha svätého trvalými dispozíciami človeka, ktoré umožňujú konať dobro - t.j. vôľu Boha. (Youcat 310). To znamená, že Boh nám ich neodníma. A sv. Augustín dodáva:"Tým, ktorí  milujú Boha, sa všetko premení na dobré, a Boh im priráta k dobru aj ich omyly a chyby." (Youcat:Život v Kristovi, tretí diel, kap. Dôstojnosť človeka,  s.176-177). Je to tak úžasné, nepredstaviteľné, a je tak  eľmi potreb é, aby sme to porozumeli. Veď On, Duch sv., duch Boh je tu, aby nám pomáhal, viedol nás, radil nám, a aby sme mali svetlo poznania a silu lásky, ktoré tak veľmi potrebujeme k životu. Ježiš nám daroval pomocníka, akého nám nemôže nič nahradiť. Poznajme ho a milujme ho celým srdcom, On je ten, ktorý má to, čo potrebujeme. On je ten, ktorý oživuje a živí nielen fyzicky aleživí aj srdce viery a  lásky vo všetkých jej podobách.

Boh tak miloval a miluje človeka...