Blogy

« Späť

Formácia kresťana - viera, nádej, láska

Formácia kresťana - viera, nádej, láska

Tri dôležité súčasti života. Tri životne dôležité prvky v živote človeka. Majte vieru v Boha. Boh JE - živý, skutočný, je Duch. Boh je PRAVDA.

"Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." Ján 8, 12;

Pošlem vám Tešiteľa, Ducha pravdy      Ján 16, 7-8;

Sme Boží chrám

"Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite, oddeľte sa od nich nedotýkajte sa nečistého a ja vás prijmem, budem vašim Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."  2Kor 6, 16

"Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, "   Ján 16, 13;

Duch svätý oživuje, On dáva život, On je život. Sme narodení z Ducha. Duch nás neustále obnovuje.

 

Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 44,3. 4
3Veď rozlejem vody na to, čo je smädné,


a riavy na vyschnutú zem,
vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo,
svoje požehnanie na tvoje vetvy.

4 I budú rásť uprostred zelene
ako vŕby pri potokoch vôd.

 

+

 

Viera, nádej a láska sú životne dôležité dary - prvky pre  život človeka s Bohom, sú neodmysliteľné v živote kresťana. Dostali sme ich živé a účinné, úplné, dokonalé a musia byť a zostať účinné - činné. Ak nie sú činné, účinné, nie sú živé, - prídu problémy.

Ak máme v niektorej z tých troch nedostatok, problém, nedostatok jednej spôsobí nedostatok vo všetkom. Vo viere, v nádeji, v láske k sebe, k Bohu, k blížnemu, nedostatok v modlitbe, v myslení, v skutkoch, vdobre, v celom mojom živote.

Navzájom sa podmieňujú, vnavzájom sa posilňujú, vzájomne sú účinné, ak chýba jedna z nich - MÁME PROBLÉM, máme problémy vo viere, v nádeji, v láske..., v odpúšťaní, v nasledovaní, v rozlišovaní...,v celom živote.

 

Viera, nádej, láska v Písme, SZ, viera Ježiša, viera v NZ, Skutky apoštolov, v mojom živote

 

Viera

 

Viera v Boha mi dovoľuje úplne sa spoľahnúť  = DOVERA = na to, že

BOH JE = skutočnosť =, že BOH je PRAVDA, a že VŠETKO, čo Boh povedal, JE tak, ako to povedal, JE PRAVDA = BOH.

Viera vylučuje vylučuje všetky pochybnosti, akékoľvek, o čomkoľvek, čo stvoril, čo povedal, čo sľúbil Boh.

Vieru dostávame od Boha ako dar. Dostávame ju úplnú, je to tá istá viera, akú mal Ježiš - mocná, dokonalá.          Účinnosť viery, ktorú vlastníme, ktorá už je v nás, ovplyvňujeme tým, ako prijímame (v tej dokonalej viere) to, čo sa deje v nás, s nami, s inými a vo svete okolo nás.

 

Viera v Písme

 

+

Verím Bohu = mám ÚPLNÚ DOVERU v neho, v to, čo identifikujem ako Božie = od Boha, čo rozoznám vo viere ako Bohom  dané.

+

Viera Ježiša a apoštol Peter - na lodi v búrke...

Ježiš spal pri búrke na lodi! Búrka, že sa triasla loď, a Ježiš spal... To je obraz úplnej dôvery v Boha. Ježiš bol stále s Otcom, aj v tej búrke, keď spal. To znamená - usínam v dôvere, lebo ty si so mnou... Slovo dôvera obsahuje úplnú vieru. Viera je stred dôvery v Boha. Jedna podmieňuje druhú. Nemôžem veriť Bohu, ak mu nedôverujem. Nemôžem "trochu" veriť, ani "trochu" dôverovať, ako nemôžem byť trochu hladný alebo troška nahý, lebo to som vždy úplne:o)

+

Peter zapochyboval, keď išiel k Ježišovi po vode a začal sa topiť...

Stačí zrnko viery aby sme preniesli horu, povedal Ježiš.

Stačí zrnko pochybnosti, aby zničilo celú vieru (nie navždy, ale ak sa to dlho praktizuje - pochybovanie- po čase je viera akoby mŕtva, je neúčinná - nič nekoná, nemôže pôsobiť, aj keď je v nás) - nekonáme uzdravenia ani zázraky... Modlitba nemá účinnosť...

+

Viera v Písme

Mojžiš, Abrahám, Panna Mária, sv. Jozef, pastieri, mudrci z východu, Ján Krstiteľ, apoštoli...

 

Viera je stále v nás. Nemáme ju tak, že raz máme, raz nie. Ani nám ju nik nemôže vziať. Jedine ja sám môžem urobiť niečo, čo ju robí účinnou a činnou, alebo naopak, čo ju urobí neúčinnou - nečinnou. IBA JA mám túto moc...Moja viera môže byť účinná alebo neúčinná. Vždy je to úplné, viera je účinná iba ak je úplne, a neúčinná je hneď, keď nie je úplná... a neúčinná je tiež úplne!

Nemôžeme veriť "trošku" - pravda je, že verím alebo neverím. mám skúmať, čo je pravda. Verím...

Ak niečo v mysli, v istej veci, nejakému človeku, situácii nie je dosť jasné, aby sme to verili, prijímali s vierou tú pravdu,    je tam nepravda a tá ak by sme uverili "trošku" (nie je možné, viera je a nie je úplne)) nepravde, celé bude ušpinené nepravdou... Myšlienky, to, čo mi hovorí iný, to, čo sa udialo a pod.

 

Obnovenie viery u Tomáša

Apoštol Tomáš zapochyboval, že sa ostatným apoštolom zjavil Ježiš... Neveril tomu, čo mu hovorili jeho bratia vo viere, zostal v tme, nemohol veriť, že Ježiš žije...

Až keď sám osobne stretol Ježiša, veril. Nebolo to okamžite. trvalo týždeň, mesiac, rôzne dlho.

Tak je to aj u nás, Ak "stretnem" Ježiša, Ducha sv. uverím, čo hovoril Boh cez iných, cez situácie, cez myseľ."

 

 

"Skúmajte sa, či máte vieru" - povedal Ježiš.

--- --- skúmam, čo verím --- nie ako, alebo koľko verím! --- ----nie denne, STÁLE! --- v každom myslení a jednaní...,

---- ---- skúmam, komu, čomu verím Bohu, alebo verím človeku, klamstvu, čo mi niekto predkladá --- ----

Tak sa upevním vo viere Bohu.

Tak nájdem a môžem odmietnuť klamstvo, ktoré mi niekto predkladá ( moja vlastná myseľ -  myšlienky, iní ľudia, svet).

 

Nádej

 

Nádej je podstatou toho, čo veríme...

- že uvidíme, dosiahneme, budeme mať

Nádej udržuje vieru pri živote a chráni ju proti pochybnostiam, ktoré jej škodia a môžu ju úplne zničiť, lebo nie vždy hneď vidíme alebo rozumieme, čo Boh koná, alebo ako to koná, preto máme nádej.

Nádej je dar, úplný a mocný - my sme však slabí, musíme ho posilňovať v modlitbe.

Ak by sme stratili nádej, stratíme veľa, môžeme stratiť vieru, môžeme stratiť všetko - život.

 

Nádej je životne dôležitá!

Stratiť nádej je ako stratiť život. Ak ochabujeme, strácame nádej!!! Ak stratíme nádej, stratíme vieru, lebo nádej ju udržuje a posilňuje. Strata nádeje je stratou života - môj duchovný človek nežije...

Posilniť si nádej (modlitba) je voda v púšti, je svetlo v tme, je pravda, je obnoviť si Božie vedenie...

+

Pozrime si:

Nádej v Písme

Nádej v postavách SZ, nádej u Ježiša, NZ, nádej u apoštolov, v Skutkoch apoštolov, v živote ľudí

 

Nádej dnes:

Jána PavolII. - encykliky, mládež, nádej v chorobe, v starobe,

Benedikt XVI. - Encyklika Spe Salvi - Spe Salvi facti sumus - Nádejou sme spasení, skrze nádej sme zachránení, spasení.   --- POVINNÉ čítanie!

Nádej v KKC

 

Nádej v živote iných ľudí (minulosť - svätí veriaci, pápeži, laici, atď. --- prítomnosť - Cirkev, kňazi, biskupi, pápež - priame vedenie Ducha sv., veriaci ľud, aj za neveriacich pokladaní ľudia (do srdca vidí iba Boh), každý človek, ktorý verí a žije v pravda...

Nádej v mojom živote

Môžem sa zamyslieť nad tým, ako sa prejavila nádej a nedostatok nádeje v mojom živote..., konkrétne, môžem zistiť, kedy začína ochabovať moja nádej - konkrétne, a čo moju nádej kriesi k životu.

To, čo posilňuje nádej (myseľ človeka), to posilní moju vieru. To je treba konať, aby neochabovala moja nádej, aby som nestrácal vieru.

 

 

Láska

 

"Kto nemiluje, nepoznal Boha", lebo Boh je láska. - Ján

Duch svätý je Tešiteľ, Duch Pravdy, vydáva svedectvo o Ježišovi, je svedectvom toho, že Ježiš je Boh je láska.   Ján 15, 26;

+

Ak niekto nemiluje, nestretol Boha, nezakúsil Boha - Lásku,

Ak nepoznáme Boha, nemôžeme milovať...,

Ak hovoríme, že poznáme Boha, nemôžeme nemilovať, lebo Boh v nás je láska - účinná, činná, plná, živá.

+

Nie my sme milovali Boha, ale Boh najskôr miloval nás = pravda, poslal na svet svojho Syna. Syn nás spasil smrťou na kríži a sľúbil nám Tešiteľa, Ducha svätého. Nenechál nás samých... = skutočnosť =                                    

Boh je Láska a miluje ma = skutočnosť = Boh je Pravda, pravda oslobodzuje od lži, vylučuje akúkoľvek lož.

 

Láska je z Boha, je v Bohu, teda láska už obsahuje lásku k Bohu, k sebe, k blížnemu. Láska, ktorú mám od Boha, je zasa dar, je úplná, dokonalá a svätá. To, čo mi ešte chýba, aby sa tak aj mohla prejaviť, je moja odpoveď na túto lásku Boha.

Nemôžem milovať Boha a žiť to, čo nie je jeho, čo sa nazhoduje s láskou k Bohu.

Nemôžem  "troška" milovať Boha - kompromis =chýbanie pravdy - lož

Takzvaná "falošná" láska láskou nie je! Nepravá láska je klamstvo - nie je pravda - čiže nie je od Boha.

"Nepravá, nesprávna láska" a všetka nepravda, nie je pravá =lož - mám a musím odmietnuť.

Ak to nerobím (sloboda) - kompromis s klamstvom - vylúčim pôsobenie Boha = spôsobím neúčinnosť Bohu -

Boh nemôže mi "pomôcť", lebo to ja prekazím(sloboda)...., stratím pravdu, zostane mi lož, ja som v nej...

 

- ak nedokážem milovať seba - neprijímam alebo odmietam pravdu o sebe (skutočnosť - že som  dokonale stvorený na obraz Boha a mám všetko, čo potrebujem, aby som s ním žil) , = aj nevedome! - nemusím si toho byť vôbec vedomá,   verím klamstvu o sebe (moje myšlienky, slová a správanie sa od iných, ktoré hovoria opak toho, čo je pravda); ak nemilujem seba, mám problém aj s láskou k Bohu - lebo neverím jemu, že mi všetko dal a dáva..., pochybujem o Bohu, ak to neverím... (nie je to definitívny stav, ale môže prevažovať v mojom živote a stane sa silným problémom mojej lásky a viery...Toľkokrát nemilujem, koľkokrát neverím pravde,----- toľko,  koľko je mojich myšlienok, ktorým som uverila a nie sú pravda, nie sú Božie, toľko, koľko je slov od iných, ktorým som uverila a neboli Božie, toľko, koľko bolo a je okolností v mojom živote, ktorým som uverila a neboli Božie (pravdivé, dobré, pozitívne)...

- ak nedokážem milovať iného - neprijímam pravdu o ňom (Boh ho miluje, je stvorený na obraz Boha) - neviem, nedokážem, nechcem prijať pravdu o sebe alebo o blížnom; mám prekážky - predsudky, mienky, nesympatie, negatívne spomienky,negatívne zážitky... Ak nedokážem milovať, nemôžem odpúšťať...

- ak nemilujem Boha úplne, ako len dokážem (celým srdcom) - znamená to, že robím  kompromisy, únik = nenasledujem, čo som spoznala ako pravdu, strata poznania pravdy (ak opakovane uhnem pravde, odmietnem, utvrdzujem sa v klamstve o Bohu, o sebe, o blížnom, o svete a všetkom, čo je v ňom)

Podľa stupňa mojich kompromisov  plus dĺžka trvania (roky? Pol života?) toho, čo dávam do svojho srdca - neprávd, čo počúvam, myslím, čítam, robím a prijímam za svoje sa priamo úmerne vytráca pôsobenie Boha v mojom živote... !!! Mám v sebe to, čo som tam uložila počas môjho života...

Podľa toho, čo som do seba vložila, môžem tam mať Boha, Božie, alebo kopu kadečoho, čo nie Božie (moje vlastné, svet).

Boh môže rásť..., to, čo nemám mať, lebo nie je Božie, sa môže zmenšovať, zmiznúť...

 

Skúmam, čo milujem, koho....  je to Boh, je to Bohu milé? Je to pravda, čo milujem, koho milujem - alebo je to lož?- Je to od Boha, je to pre neho, je to jeho, čo milujem? 

Boh v mojom srdci, Boh v inom človeku  (blízky človek, cudzí človek, nepriateľ, každý človek) oh v inom človeku, Tak zistím, ak tomu tak nie je...

 

Spytovanie svedomia - či mám živú lásku Boha v mojom srdci - Hymnus na lásku 1Korinťanom13, 4-8;

+

 

Skúmam, čo vkladám do môjho srdca..., myšlienky o Bohu, od Boha, aj od ľudí, ktorí sú Boží, ---- robím opak toho všetkého (negatívne, nepravdivé, nehodnotné, bez zmyslu a pod.)?

Čo, kto je v mojom srdci? Je tam Duch svätý? Som tam ja sám? Je tam svet a všetko to, čo je jeho - problémy, starosti, neviera, beznádej, nie je tam láska...

Čo rastie? Čo sa umenšuje? Viera, nádej, láska - Boh - pravda, svetlo, pokoj srdca, dobro, dobré myšlienky, slová, skutky...

 

Vidím, alebo aj nevidím, čo rastie a čo ubúda v mojom srdci, v mysli, v skutkoch...

Rastiem alebo stojím na mieste...

Rastie prítomnosť Boha vo mne, aj okolo mňa - šíri sa sama - šíri ju Boh, ktorý koná...

+

 

   --     BOH   --------------------------------------------------------- ja --------------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------- svet ---------------------------------------------------------------------------------------------

     ---------------------------------------------------------------------------- svet --------------------------------------------------------------------------------------------

---- blížny ----

alebo

 

---------------------------------------------------------------------------------- BOH Trojica--------------------------------------------------------------------------------

   ---- svet ------------------------------------------------------------------- Boh a ja a blížny -------------------------------------------------------------  svet ---------

   ------   --------------------------------------------------------- N E B O na zemi ----- -------------------------------------------------------------------------------------

 

---?---

 

Mám dve možnosti

 

Rozlišovanie je jednoduché.

Rozhodnúť sa niekedy nie je jednoduché.

+

Áno - nie

"Trošku áno" neexistuje..., "trošku nie" nie je...

S Ním - bez Neho.

Úplne - vôbecnie (milovať, veriť, dúfať...),

veriť - neveriť (troška veriť nie je viera)

Pravda - lož (troška pravda nie je pravda), milovať - nemilovať (troška milovať nemôžem, lebo uberám z plnosti Bohu alebo blížnemu, nie som spravodlivý...)

Tretia možnosť nie je.

+

 

Skúmam, čo si vkladám do srdca..., skúmam, čo verím, čo odmietam....

Volím ja...

Mám slobodu, nikto mi nemôže nanútiť to, čo ja nechcem.

Nikto ma neprinúti uveriť klamstvo, môžem to urobiť iba ja sama.

Boh mi dal rozum, aby som rozlišovala.

Ja si môžem vybrať.

Vyberám si život, volím si Boha! Boh má rásť, čo nie je jemu milé, má zmiznúť úplne!

+

23Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. 24Boh je duchtí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ 25Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“

26Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“       - rozhovor Samaritánky a Ježiša pri Jakubovej studni;

Ján 4, 23-25;

Príď, Duch svätý! Chválime ťa, vyvyšujeme ťa, vzdávame ti vďaky!

Obnov nás! Posilňuj nás vo viere, v nádeji a zapáľ v nás tvoju lásku!

+

Chvála Kristovi a Márii!

Vďaka, že si s nami, živý Boh, náš Boh! Chvála tebe, Pane!

Amen. Aleluja!