Blogy

« Späť

Ježiš a teória rodovej rovnosti

Ježiš a teória rodovej rovnosti

"Nebojte sa! Vo svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet." Ján 16, 33; Ježiš povzbudzuje apoštolov mnohokrát.

Hovorí im, aby sa nebáli ani fyzického utrpenia ani mocnárov sveta, lebo Boh je mocný a On sa stará. Hovorí o bdelosti a o pripravenosti, čeliť nástrahám sveta. Pozýva k spoluúčasti k pomoci iným, bratom a sestrám, ktorí sa stali a môžu stať obeťou niektorého systému alebo "zákona", ktorý neslúži človeku ale chce prinútiť človeka slúžiť zákonu... Dal a dáva nám slobodu a my si ju nenechajme vziať!

Nedalo mi to. Po riadkoch na horúcu tému Genderu a témy rodovej teórie som sa vrátila k Slovu. Bez Neho, bez Boha, nemôžeme nič urobiť... Boh je jediný, ktorý má čo povedať do každej oblasti života. Spočítala som 2+2 a vyšlo = strach (čo bude s tými zákonmi a so spoločnosťou), obavy (o budúcnosť, o deti a rodiny, o spoločnosť), neistota (budeme môcť vôbec niečo proti tomu kolosu urobiť?) a zármutok nad tou celou záležitosťou, lebo sa už rozšírila, že  jej nevidno koniec. Všetko toto nie je potrebné. Potrebné je len jedno: BDELOSŤ. v tomto prípade je dobré, aby sme vedeli, čo tie veci znamenajú, ak by išlo do tuhého. Bolo by dosť smutné, ak by sme dnes ako "učení" ani nevedeli, čo to je Gender alebo teórie rodovej rovnosti. Treba vedieť pojmy.

Kristovi učeníci zmýšľajú biblicky, aj my sa riadime Slovom Písma a Ježiš nám ukazuje riešenia na mnohé situácie života, na každú z nich! Vedie nás v živote, aby sme konali tak, ako to On chce. Aby sme vo svetle Ducha svätého jednak rozlišovali, s kým máme do činenia a jednak vedeli, ako sa máme správať a aby sme konali, čo treba. Učí nás, čo môžeme a musíme urobiť, a čo máme bezpodmienečne zanechať.

+

Čítala som ešte raz blog o rodovej rovnosti, čítala som príspevky médií, ktoré zaplavujú sieť internetu, lebo ich je toľko, a potom som čítala vlastný blog o tom, že máme Robiť ako Ježiš, na: http://mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/robit-ako-jezis?_   kde som uvažovala o tom, prečo nevieme konať ako On, prečo nedokážeme žiť podľa jeho podobenstiev. On sa nebál nikoho a hájil pravdu, lebo mu to zjavil Otec. V Písme je plno príkladov, na každú životnú situáciu.

Ježiš nikdy nerebeloval proti politikom a kráľom tých čias. A predsa. On načúval Otcovi a konal, ako chcel Otec. Ježiš vedel, že všetko je v moci Otca a že On sa stará a On sa zastane, ak bude treba, a to naučil aj nás. My vieme, komu sme uverili. Vieme, že je s nami Boh a svet nám nemôže nič vziať, ak... to my nedovolíme... Apoštol Pavol bojoval o vieru, o pravdu Božiehoo slova a na obranu Božieho kráľovstva tu na zemi. Nebojoval proti učeniu mocnárov tých čias, ale bojoval pre Krista a pre kresťanov, pre ľudí. Vždy hľadal oporu u Krista a počúval ho.

Nebojme sa nasledovať učenie Krista v múdrosti a odvahe, na ochranu slabých, skúšaných, pre ochranu rodín, spoločenstiev, spoločnosti, ako Boh bude chcieť.

Nejde o šírenie strachu, ani o míňanie času na to, zapodievať sa tým, čo robia a čo nerobia politici, už vôbec nejde o ich kritizovanie.

Ide o triezvosť a bdelosť, aby nás neprekvapil nepriateľ.

Ide o pravdu. Ide o šírenie pravdy proti klamu sveta. Ide o to, aby všetci vedeli, čo je pravda a čo je lož a aby si ľudia  nezamieňali pojmy "akoby" neškodné (ak nám nič nehovoria), s veľmi škodlivými. Ide o to, aby každý vedel, na koho strane je, aby sme vedeli, že nemáme podporovať nikoho, kto propaguje lož. O to ide. Aby sme azda pre NEVEDOMOSŤ alebo NEZÁUJEM neboli účastní neprávosti.

Ide o bdelosť a načúvanie Bohu. On ukáže (ukazuje!) aj spôsob aj to, čo treba robiť a ako. Aby sme vedeli, že sa máme (musíme) zapájať do aktivít, ktoré rozbiehajú kresťanské spoločenstvá na obranu hodnôt a základných práv človeka. Právo na život je jednou z nich. Právo na pravdu...  a mnohé ďalšie v zmysle Evanjelia nasledujú.

Nesmieme byť pohodlní a hluchí, ani bez odvahy, ak ide o veci týkajúce sa nás všetkých, ktoré máme od Boha, nie od tých, ktorí sa s nimi snažia disponovať, ako keby nám ich dali oni sami! Nemáme podlžnosť voči svetu a politickým systémom, ale voči Bohu a blížnemu!

Nemali by sme čakať na spásu bez boja.

Máme byť "ozbrojení" poznaním pravdy, máme byť odvážni a pripravení k skutkom, aby sme azda mohli hájiť práva bratov a sestier, rodín a spoločenstiev, ak by sa ocitli vďaka nejakej "ideológii" v núdzi. Mali by sme vedieť, že "právo" na voľbu "pohlavia" nie je právom, ale lžou, že rodina nie je "zastaralý model" spoločenského zmýšľania našich predkov ale že rodina je základ života spoločnosti a podobné rozdiely vo VÝZNAME POJMOV. Vieme, že NEVEDOMOSŤ neospravedlňuje!!! Nevedomosť Písma ani nevedomosť toho, čo sa deje okolo nás! Netýka sa to "iných"! Týka sa to nás všetkých! My rozhodujeme o tom, čo bude zajtra! My máme zodpovednosť, ak nepočúvame, ak sa tvárime, že nepočujeme, čo nám hovorí... Máme byť múdri, ako je Boh múdrosť sama... máme byť obozretní, ako nás učí Ježiš...  Isto sa nemáme pre vlastnú neschopnosť a nečinnosť ukrývať za zbožné úmysly našich modlitieb! Aj tak sa modlime!  Máme uvažovať v srdci a žiadať Boha o múdrosť a poznanie... Máme úlohu a povinnosť konať v múdrosti a sile Božieho Slova!

Nemáme stratiť pokoj srdca, nemusíme sa báť ničoho, musíme sa starať o to, ako by v tej veci konal Ježiš, pýtať sa Jeho a snažiť sa zachytiť Jeho odpoveď. A  potom konať. Máme mať oči a uši srdca otvorené pre Slovo a pre výzvy Ducha svätého, ktorý dá poznanie v ktorejkoľvek veci. Máme mať odvahu prvých kresťanov. Boh dá milosti aj sily aby sme boli schopní robiť veci, a bojovať proti nepriateľovi, nech by mal podobu čoho a kohokoľvek.

+


Kresťan nemá problémy - má Krista a v Kristovi má riešenie každej záležitosti, každej veci a každej témy spôsobenej človekom bez Boha. V Kristovi máme milosti a silu dosiahnuť všetko, o čo s nádejpu prosíme. Nebojme sa boja, nebojme sa prejaviť, že nám nie je jedno, čo sa okolo nás deje! Nie sme nejaká skupina bázlivcov pred ľuďmi tohoto sveta! Sme Božie deti a s nami je Boh!

Prosme o poznanie, aby sme vedeli, čo od nás očakáva Pán.  Počúvajme ho, nebojme sa vykročiť z pohodlnej cesty skrytého kresťanstva..., z akejsi pseudo istoty, ktorá nám vezme skutočnú slobodu ak pre to nič neurobíme, aby sme ju nestratili!

Máme v rukách mnoho! Je to naša vec! Je to naše rozhodnutie! Boh od nás očakáva modlitbu a činy!

 

Sv.Pavol hovorí okrem iného - ...som presvedčený, že utrpenia tohoto času sa nedajú porovnať so slávou budúceho veku, ktorá sa zjaví na nás. Rim 8,18;

Nebojte sa! Jn16, 33;

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem Ti, Maruška! Pekne si to napísala. Čo nám ostáva? Ísť proti prúdu. Proti svetu. Komunizmus bol zákerný v tom, že bojoval proti viere, ale demokracia je ešte tisíckrát zákernejšia, lebo jej boj je "neviditeľný". Ona dovoľuje vieru v Boha, nezakazuje, človeče, len si ver, čomu chceš! Ale ideológie zvrátených ľudí poukazuje na ich tolerantnosť a ich práva! A čože im my robíme? Bránime im v niečom podstatnom? Zatvárame ich do ústavov, zakrývame okná čiernymi závesmi, aby o nich nik nevedel? Týrame ich? Majú slobodu o akej sa im ani len nesnívalo. Tak prečo nám všetkým ostatným vnucujú svoje názory, postoje, ich pohľad na svet, život a rozprávajú o tom, že je to najprirodzenejšia vec na svete. Nie je. Vpúšťajú do spoločnosti ich myšlienky otrávené jedovatými šípmi a musím povedať, že tvrdo zasahujú svoj cieľ. Šíri sa to ako mor po celom svete a Zlý má radosť, lebo zberá svoju žatvu.
A milí moji: Kde máme my svoje práva? Prečo nám ich pošliapavajú?
Máme právo dôstojnosti Božieho stvorenia. Takého, akými nás stvoril Boh. Stvoril nás ako muža a ženu. On nie je chorý Boh. On tvorí všetko dokonalé!!! Muž je mužom a žena ženou. On nestvoril muža s vagínou, alebo ženu s penisom. Náš Boh tvorí dokonalé veci, dokonalých ľudí, tvorí nás na svoj obraz!

Ef6,11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!
17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!
Odoslané 17.8.2013 13:01.
Nesmieme sa báť a je treba aby nás bolo vidno!!! Campfest a Rio sú jedna stránka a denný život, a boj v živote a vo svete je druhá! Patrí to k sebe! V sláve a potom v pravde Slova pre ochranu človeka stvoreného na obraz Boha! Pre ochranu toho najcennejšieho, čo máme od Boha - život a PRAVDU a lásku k pravde, pre odmietanie lží treba niečo robiť! A pre ochranu slobody v Bohu, ktorá je od Boha nie od ľudí! Vďaka Evka, modlime sa aby sa naši mladí nebáli!!! Nás v mladosti zastrašovali ale aj my sme mali vzory odvážnych ľudí, ktorým my všetci aj naši mladí vďačíme za to, že vôbec máme slobodu!
Odoslané 17.8.2013 14:38 ako reakcia na Eva Vráblová.
Diabol je dnes aktívnejší ako kedykoľvek predtým...?! vždy bol aktívny! mám len obavu, že ho "hľadáme" na nesprávnom mieste... a on je nám hneď za chrbtom... v podobe "zákonov"... ktoré nám vôbec nezdajú "podozrivé" a nepriamo dovoľujeme ich schválenie!!! Aj nič nekonanie je konaním!
Odoslané 17.8.2013 17:32.