Blogy

« Späť

Ó, Kráľ a túžba národov

Ó, Kráľ a túžba národov

22. decembra Ó vytúžený Kráľ národov, uhoľný kameň, čo z dvoch uzatváraš jeden ľud, príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

 

Oslovenie „Kráľ a túžba národov“ má pôvod v dvoch prorockých textoch.

V 10. kapitole knihy proroka Jeremiáša čítame „Kto by sa ťa nebál, Kráľ národov?  no, tebe to patrí, veď medzi všetkými mudrcmi národov a vo všetkých ich kráľovstvách nie je ti nič podobné“ (Jer 10,7).

Tento verš sa opakuje na konci Biblie, v piesni, ktorú v nebi spievajú vykúpení:

„... spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?!“ (Zjv 15,3b-4a).

Boh je vládcom všetkých, jemu patrí úcta a zbožnosť, čo sa v jazyku Biblie vyjadruje slovom bázeň.

 Výraz „túžba národov“ odkazuje na Aggeovo proroctvo, ktorého verziu z Vulgáty môžeme preložiť takto: „Ešte chvíľu a otrasiem nebom a zemou, morom a púšťou, pohnem všetkými národmi a príde ten, po ktorom túžia všetky národy, a naplním svoj dom slávou, hovorí Pán.“ (Ag 2,7 - 8).

Po Spasiteľovi túžia všetci ľudia, a to nielen preto, že každý  potrebuje vyslobodenie z hriechu, najmä však preto, že túžba po Bohu je vpísaná priamo do ľudského srdca. 

Kristus je nazývaný tiež „uholným kameňom, ktorý rozdelené spája do jedného“. Toto pomenovanie v sebe spája dve state z listu Efezanom. V prvej je Ježiš predstavený ako uholný kameň, teda kameň, ktorý uzatvára klenbu – pretože on v sebe spája stavbu Božej cirkvi (porov. Ef 2,20-22). Podľa druhého textu Kristus spája dvojaký ľud, ktorý bol do jeho príchodu oddelený – teda židov a pohanov (porov. Ef 2,14-15). Zákon, ktorým sa Izreelský národ odlišoval od ostatných sa naplnil v Novom zákone, ktorý priniesol Kristus. Prisľúbenie, ktoré dostal vyvolený národ sa zároveň rozšírilo aj na pohanov.

Spása, ktorú Mesiáš prináša, sa týka všetkých ľudí – židov aj pohanov. Táto skutočnosť je vyjadrená aj v záverečnom zvolaní antifóny: „Spas človeka, ktorého si utvoril z prachu zeme“ Pozn. Pretože v tom sú si všetci rovní, každý je Bohom stvorený z prachu zeme a od Boha očakáva spásu.

Pozn: Mohli by sme sa čudovať, že stvorenie človeka je tu pripisované Kristovi. Ide o pomerne vzácne tvrdenie, avšak doložené napríklad u Klementa Alexandrijského alebo Ireneja z Lyonu. V Klementovom Učiteľovi napríklad čítame: „Zdá sa mi, že je to práve on (Ježiš Kristus), kto najskôr utvoril človeka z bahna, kto ho potom znovuzrodil skrze vodu a skrze Ducha mu umožnil rásť.“ (Klement Alexandrijský: Učiteľ, I, 98,2).

MODLITBA

Bože Otče,

skrze tvojho jednorodeného Syna

utvoril si z nás nové stvorenie,

zhliadni na dielo svojej milosrdnej lásky

a príchodom Spasiteľa obnov nás a zjednoť nás v Tvojej láske,

pomôž nám, aby sme dokázali dovoliť Tebe, aby si nás očistil od následkov hriechu.

***

Boh už všetko urobil.

...ešte robí - Boh koná do konca čias, kým nebude obnovený každý a všetko. Koná dnes v nás - obnova, s nami a cez nás - obnova ľudu Božieho, kým nebudeme čistí, jednotní a úplne dokonalí. Funguje to  však IBA vtedy, ak my dovolíme, ak spolupôsobíme s Božou milosťou. T.j. Božia vôľa je mojou vôľou... nekonám sám, konám v jednote s Ním, akoJežiš konal a koná v jednote s Otcom a Duchom. A milostí mám plnosť... Boh nikdy nepresal dávať nám milosti..., preto neprosme o milosť ale prosme o obnovu srdca a mysle... a dovoľme mu, aby nás obnovil.

Rad je už poriadne dlhú dobu na nás.

My však bez Neho nemôžeme nič konať. Boh koná v nás. Boh koná v nás a cez nás, ak mu dovolíme...

Zjednotenie v láske sa môže uskutočniť jedine vtedy, ak pochopím a prijímam, čo mám podľa Boha konať alebo nekonať, zmeniť ja. V mojom osobnom živote, v živote rodiny, spoločenstva a pod.

Ak stále nechápem, neviem ani prijať Božiu vôľu a nehýbem sa z miesta. Boh neurobí nič bezo mňa, neurobí nič bez nás... Bolo by stratou času a prázdnym sebauspokojením ( modlila som sa) IBA prosiť, aby nám Boh daroval jednotu, ak ja/ my neprijímame a nekonáme jeho vôľu. Potom nemôžem mať plnosť ani v osobnom živote, ani v spoločenstve.

Preto je tak dôležité bdieť, a živiť sa Božím Slovom, lebo On ukazuje každému osobne, ako sa môže Ním a cez Neho nechať očistiť od následkov hriechu, t.j. od toho, čo ešte púta, zväzuje, roztrpčuje a odvádza od Boha.

Požehnanie Božie nech nám nikdy nechýba, t.j. hľadajme ho a berme z neho plno, a dovoľme Bohu zmeniť, čo zmeniť musí a dovoľme mu, aby nám daroval nové srdce, svoje srdce, aby nám mohol dať seba.

+MK

 

Zdroj: http://www.dominikani.sk/dominikani/spiritualita/266-december-2012-o-antifony.html

Obrázok: http://te-deum.blogspot.co.at/2011/12/advent-o-antiphons-begin.html

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ano, Ježiš, ty si náš VYTÚŽENÝ. Tak túžobne ťa očakávame vo svojom srdci. Potrebujeme Svetlo pre náš život. Ďakujem ti, Ježiš, za dar viery. Ňou vidím aj do tvojho srdca. A vidím tam Lásku.
Odoslané 22.12.2012 20:41.