členovia hospodárskej rady

 

Zoznam členov Hospodárskej rady

 

STARÁ ĽUBOVŇA

 • Anna         HUDÁKOVÁ
 • Karol         KALETA
 • Pavol        MIŠENKO
 • František  ORLOVSKÝ
 • Eva           HEŠKOVÁ
 • Ján           SCHULTZ
 • Eva           SVRČKOVÁ
 • František  ŠČURKA
 • Tibor         VALČÁK

 

PODSADOK

 • Ján              HUDÁK
 • Eva             LANDOROVÁ
 • František    LANDOR

Stanovy hospodárskej rady

 

Hospodárska rada farnosti

STANOVY HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI V SPIŠSKEJ DIECÉZE 

Prvý článok:
ÚVODNÉ USTANOVENIA

   1. V každej farnosti existuje „hospodárska rada farnosti". Vo farnosti, ktorá má filiálku existuje aj „hospodárska rada filiálky" a tiež „hospodárska rada celej farnosti" (bližšie tieto orgány vymedzuje druhý článok, §§ 1-2 týchto Stanov). 

   2. Ak sa v týchto stanovách spomína „hospodárska rada", treba pod týmto rozumieť „hospodársku radu farnosti" ako aj „hospodársku radu filiálky", nie však „hospodársku radu celej farnosti," o ktorej platia osobitné ustanovenia uvedené v týchto stanovách. 

   3. Ustanovenie hospodárskej rady vo farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva (kán. 537). 

   4. Ak sa v týchto stanovách spomína farár, myslí sa tým nielen farár, ale aj správca farnosti. 

   5. Pod pojmom cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti (bez filiálky), ako aj spoločenstvo veriacich filiálky (bez veriacich farnosti). Pod pojmom celá cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti i filiálky spolu.

Druhý článok: 
ZLOŽENIE A ZÁNIK RADY
 

§1
Zloženie hospodárskej rady

   1. Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady. 

   2. Volených členov, ktorých musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných členov, slobodne volia veriaci cirkevnej obce. Aktívne volebné právo i pasívne volebné právo má každý plnoletý člen cirkevnej obce. Volebnú komisiu menuje farár. Spomínaná komisia v nedeľu rozdá čisté volebné lístky opatrené pečaťou farského úradu a na nasledujúcu nedeľu ich pozbiera a spočíta hlasy. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov. 

   3. Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár, avšak menovaných členov musí byť vždy o jedného menej, než volených členov. 

   4. Všetci členovia hospodárskej rady, menovaní aj zvolení, zložia sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, čestne a zodpovedne. 

   5. Hospodárska rada volí spomedzi svojich členov tajomníka, ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti hospodárskej rady.

§2
Zloženie hospodárskej rady celej farnosti

   Hospodárska rada celej farnosti sa skladá z farára a tajomníkov jednotlivých hospodárskych rád, existujúcich v rámci jednej farnosti. Hospodárskej rade celej farnosti predsedá farár.

§3
Zánik členstva

   1. Každý člen hospodárskej rady sa môže dobrovoľne zrieknuť svojho členstva. K platnosti zrieknutia sa však vyžaduje, aby bolo prijaté farárom. 

   2. Ak si niektorý Člen hospodárskej rady nezúčastní počas jedného roka na zasadaniach rady, môže ho farár odvolať. K platnosti odvolania sa však vyžaduje, aby si farár vypočul stanovisko ostatných členov hospodárskej rady a obdržal na tento úkon licenciu diecézneho biskupa. Až potom pristúpi k voľbe alebo menovaniu nového člena podľa toho, či bol odvolaný menovaný alebo volený člen hospodárskej rady.

§4
Zánik hospodárskej rady

   1. Hospodárska rada zaniká po uplynutí piatich rokov. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár do dvoch mesiacov je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady. 

   2. Pre nefunkčnosť alebo pre zneužívanie právomoci môže hospodársku radu rozpustiť diecézny biskup na návrh farára. Do jedného roka od rozpustenia, farár je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady.


Tretí článok:
ROZHODNUTIA
 

§1
Rozhodnutia hospodárskej rady

   1. Hospodárska rada rozhoduje na zasadaniach. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu povinnosti, ale iba poradenstva, pokiaľ nie je ustanovené niečo iné vo všeobecnom alebo partikulárnom práve. 

   2. Riadne zasadania hospodárskej rady sa konajú dva razy do roka. 

   3. Mimoriadne zasadania sa konajú podľa potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý stanovuje aj program zasadania. 

   4. Zasadanie hospodárskej rady je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých zvolaných členov rady. 

   5. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný si vypočuť stanovisko hospodárskej rady k určitej záležitosti, má zvolať zasadanie rady a vypočuť si stanovisko každého z prítomných členov (porov. kán. 127 CIC). 

   6. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný k platnosti určitého úkonu mať súhlas hospodárskej rady, je povinný zvolať zasadanie hospodárskej rady a dať rade o záležitosti hlasovať. Za prijaté sa považuje to, že čo hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak by pri hlasovaní došlo k rovnosti, rozhodne o veci svojim hlasom farár (porov. kán. 127 CIC). Z každého zasadania hospodárskej rady má byť vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje farár a tajomník.

§2
Rozhodnutia hospodárskej rady celej farnosti

   1. Zasadania hospodárskej rady celej farnosti sa koná podľa potreby. Zasadania zvoláva farár, ktorý stanovuje aj program zasadania. 

   2. Členovia hospodárskej rady celej farnosti sa môžu vyjadrovať iba k tým záležitostiam, ku ktorým dostali mandát od hospodárskych rád, ktoré reprezentujú. Hospodárska rada celej farnosti funguje skôr ako koordinačný orgán jednotlivých hospodárskych rád vo farnosti.


Štvrtý článok:
ÚLOHY HOSPODÁRSKEJ RADY

   1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 CIC). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti. 

   2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti. 

   3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana. 

   4. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch: 
   - pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola 
   - pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary 
   - pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci 
  - pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje 50 tisíc slovenských korún. 

   5. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

Piaty článok:
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   1. K platnosti týchto Stanov sa vyžaduje, aby boli schválené spišským diecéznym biskupom a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia. 

   2. Dňom schválenia strácajú platnosť Stanovy hospodárskej rady pre Spišskú diecézu, ktoré schválil spišský diecézny biskup dňa 3.6.1993. 

   3. Ak už vo farnostiach boli ustanovené hospodárske rady podľa Stanov z roku 1993, môžu pokračovať vo svojej činnosti až do svojho zákonitého zániku uplynutím ich funkčného obdobia. Vznik novej hospodárskej rady nech sa potom riadi už týmito novými Stanovami.

Prof. ThDr. František TONDRA, spišský diecézny biskup