Отображение сетевого контента

Na budúci rok bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Záujemci si môžu vyzdvihnúť prihlášky v kancelárii farského úradu od pondelka (20.10.) do piatku (24.10.) popoludní od 13.30 do 15.00.

Na birmovku môžu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú žiť kresťanským spôsobom života v budúcnosti. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania.

 

Vyber si birmovné meno – svätec, ktorý bude patrónom birmovanca;

 

a birmovného rodiča. Môže ním byť len ten, kto prijal sviatosť birmovania, žije kresťanským životom ako slobodný alebo vo sviatostnom manželstve.

Vyplnené prihlášky a potvrdené farským úradom krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať na farskom úrade do 14. novembra.

 

Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si prihlášku potvrdiť na farskom úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča.

 

Táto informácia bola oficiálne zverejnená na 29. nedeľu cez rok v rámci farských oznamov

Отображение сетевого контента

 

 

Táto stránka zatiaľ poskytuje len všeobecné informácie o sviatosti birmovania. Keď sa začne príprava, budeme na tomto mieste zverejňovať organizačné pokyny a aktuálne veci týkajúce sa prípravy. 

Отображение сетевого контента

Milí birmovanci,

na tomto mieste sú informácie, týkajúce sa prípravy na sviatosť birmovania. 

 

September je mesiac intenzívnej prípravy na prijatie sviatosti birmovania. 

 

Veľmi dôležitou súčasťou prípravy je sviatostný život. Znamená to, že birmovanci podľa potreby príjmú sviatosť zmierenia, zúčastňujú sa mládežníckych sv. omší a nedeľnej liturgie a prijímajú Eucharistiu.

Sviatosť birmovania vyslúži otec biskup v našej farnosti 11.10.2015  Táto informácia je verejne dostupná na stránke Spišského biskupstva.

Sviatosť birmovania

Informácie o sviatosti birmovania

Kán. 225 - §1. Všetci veriaci sú krstom a birmovaním Bohom určení na apoštolát a majú všeobecnú povinnosť a požívajú právo ako jednotlivci aj ako spojení v združeniach vynasnažovať sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete spoznali a prijali; táto povinnosť je ešte naliehavejšia v tých okolnostiach, v ktorých ľudia môžu počuť evanjelium a poznať Krista iba ich prostredníctvom.

§ 2. Aj takou osobitnou povinnosťou sú zaviazaní, každý totiž podľa vlastného postavenia, aby poriadok časných vecí napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým duchom, a tak zvlášť pri usporadúvaní týchto vecí a vo vykonávaní svetských úloh vydávali svedectvo o Kristovi.

 SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Kán. 879 - Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvádzania do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista a šírili a obhajovali vieru.

SLÁVENIE BIRMOVANIA

Kán. 880 - § 1. Sviatosť birmovania sa udeľuje pomazaním krizmou na čele, ktoré sa vykonáva vložením ruky a slovami, predpísanými v schválených liturgických knihách.

§ 2. Krizma, ktorú treba používať pri sviatosti birmovania, musí byť posvätená biskupom, aj keď sviatosť vysluhuje presbyter.

 VYSLUHOVATEĽ BIRMOVANIA

Kán. 882 - Riadnym vysluhovateľom birmovania je biskup; túto sviatosť platne udeľuje aj presbyter, ktorý je na to vybavený splnomocnením podľa práva.

 BIRMOVANCI

Kán. 889 - § 1. Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.

§ 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby.

Kán. 890 - Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne poučení a v príhodnom čase ju prijali.

Kán. 891 - Sviatosť birmovania sa má veriacim udeľovať približne vo veku rozoznávania, ak Konferencia biskupov nevymedzila iný vek alebo ak nehrozí nebezpečenstvo smrti, alebo ak sa podľa úsudku vysluhovania z vážneho dôvodu neodporúča niečo iné.

BIRMOVNÍ RODIČIA

Kán. 892 - Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.

Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.

§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.