Blog

« Späť

Príčiny finančného nepožehnania

Príčiny finančného nepožehnania

Problémy s nájdením práce a jej udržaním, s chudobou a finančným nevychádzaním či ten pocit, že človek iba drie ako kôň a aj tak si nič nemôže dovoliť, môžu súvisieť s nižie uvedenými bodmi:

1.Nespravovanie financií

Niektorí ľudia si myslia, že ich úlohou je chodiť do práce, ostatné už má zabezpečiť Boh. Boh sa, samozrejme, o nás stará, ale my máme naše financie aj spravovať- t.j. kontrolovať ich a viesť- viac o spravovaní peňazí sa dočítate v článkoch Kresťanské princípy spravovania financií Konkrétne spravovanie financií

2.Boh nie je na 1. mieste v tvojom živote

Vedome či nevedome sme mohli na 1. miesto v našom živote dať niečo či niekoho iného- slúžime a klaniame sa tomu- Ako ? Venujeme tomu svoje srdce, čas a prostriedky. Môže to byť kariéra, deti, mohli sme sa dostať do závislosti- alkohol, hry... Ak náš život môže viesť Boh- ak ho urobíme svojím Pánom, ON nás ochraňuje, žehná a vedie. Ak nie, snažíme sa o to sami, ale často nás oklame diabol a začneme slúžiť ako otroci peniazom, práci, zábavám...Musíme oľutovať to, že niečo pre nás bolo dôležitejšie ako  Boh a pozvať ho, aby ako jediný vládol v našom živote. Všimnime si, že je to bohatstvo, ktoré u mnohých udusí Boží život: „ U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.“ Mt 13,22

3.Hriech a nespravodlivosť

Zadržiavanie mzdy, podvádzanie, krádež, klamstvo- ak používame tieto prostriedky vo svojej práci, neoslavujeme tým Boha, ale robíme skutky zlého. Môže sa nám to zdať bežné a povedať si, že to robí každý, ale pravdou je, že takto naša práca nebude požehnanou. Nemusíme sa báť, Boh má spôsoby, ako žehnať našu poctivú prácu- veď sám hovorí: „Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďuje ho (pre toho, kto) sa zľutúva nad chudobnými.“ Prís 28,8 Zároveň nás varuje, že nespravodlivosť- či už v utláčaní chudobných, v nespravodlivej cene a miere, kvalite a honby za mamonou sú skutky, na ktoré nezabudne, ale potrestá : „Hovoríte: "Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie; a sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe? Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie." Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu: "Nikdy nezabudnem na ich skutky. Či sa nemá pre toto triasť zem, a smútiť každý jej obyvateľ?“ Am 8,5-7

4.Neúcta voči rodičom

Neúcta voči rodičom je jedým z najčastejších duchovných príčin s akými sa stretávame, ak si niekto nemôže nájsť prácu alebo udržať prácu. Tu sa rátajú i svokrovci a autority. Znova musím zopakovať- úcta neznamená súhlasiť- ale používať úctivé slová a skutky voči rodičom a nadriadeným. Napr. Matka radí dcére, aby sa nevydávala, ale žila so snúbencom bez sobáša akoby boli manželia. Dcéra oprávnene nebude súhlasiť s návrhom, ale odpovie matke: „Mami, vážim si Ťa, no Boha si vážim ešte viac. On hovorí, že muž a žena majú žiť v manželstve. Nemôžem ho neposlúchnuť. Si pre mňa autoritou, ale Boh je ešte vyššou.“ Neúctu voči rodičom ( myšlienky- odsudzovanie, posudzovanie, slová- ohováranie,kritika, skutky- neúctivé správanie, neochota...)  treba úprimne oľutovať- úcta voči nim je princíp, ktorý ustanovil Boh a sľubuje za ňu hmotné požehnanie a dlhý život : „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ Dt 5,16 Viac o úcte voči rodičom nájdete v článku : Aby požehnanie padalo rovno na Teba

5.Nemilosrdenstvo

Mať súcit s núdznymi, ať im prakticky zažiť Božiu starstlivosť a Božiu dobrotu. Áno, mnohí si za to môžu sami, mnohí nevedia ako by sa z toho dostali von. Núdzny človek v našom okolí je skúškou nášho charakteru aj výzvou pre viac ako hmotnú pomoc, ale zároveň je tento človek prostriedkom požehnania pre nás- lebo to, čo mu dáme my, odplatí mnohonásobne Boh nám. „Požičiava Pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí.“ Prís 19,17 „Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť.“ Ž 112,9

6.Lenivosť
Sú ľudia, ktorým nie je žiadna práca dobrá... Niekey možno na istý čas robíme prácu, ktorá je pod našu kvalifikáciu a vďaka tomu si vážime iných, ktorí takúto prácu robia stále. Ak môžeme pracovať a nechceme, začínajú sa naše problémy. „Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.“ 2 Sol 3,10 „Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli, a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali.“ 1 Sol 4, 10-11 Tu treba podotknúť jednu poznámku- ľudia s chorobou nazývaná bipolarita alebo so somatickou depresiou, ktoré roky nemusia byť odhalené, majú ako jeden z prízakov nechuť do práce, po malej chvíli ich práca veľmi vyčerpáva, z práce nemajú vôbec radosť a zdá sa, akoby sa vedeli iba zabávať- tu však nepomôže nútiť ich do práce, ale zabezpečiť im kvalifikovanú liečbu, aby toho boli schopní.

7.Klamstvá a chybné názory

Je niekoľko klamlivých názorov, ktorým sme mohli uveriť a riadime sa podľa nich. Potrebujeme poznať pravdu:
BOH JE NAŠA ISTOTA- ak staviame na tom, že pracujeme v stabilnej firme, máme prácu na dobu neurčitú alebo na svojich schopnostiach, sú to veľmi nestále veci- Boh- ten sa nikdy nemení, niky sa neprestane o nás starať, u Neho nikdy nie je kríza Eura... Musíme si pripomínať, že naša stabilita je v Bohu- On nám dáva prácu, On sa o nás vžy postará.

CHUDOBA NIE JE DOBRÁ- živorenie a skutočná chudoba nie je Božia vôľa pre nás- Boh chce, aby sme mali dostatok: „Nepostavia, aby iný býval, nezasadia, aby iný jedol, lebo ako vek stromu bude vek môjho ľudu a prácu svojich rúk užijú moji vyvolení. Nebudú sa nadarmo ustávať a nebudú robiť pre hrôzu, veď sú požehnaný rod Pána a s nimi aj ich potomstvo.“ Iz 65, 22-23

NEPRACOVAŤ AKO OTROK- či už živnostník alebo zamestnanec, práca musí mať svoju mieru- nesmieme prijať otrocké podmienky- alebo dokonca si ich sami vyrábať. Je čas pracovať, ale i odychovať.

8.Hriech iných voči nám

V ťažkej situácii sa napokon môžeme sa ocitnúť aj vďaka nespravodlivému zaobcházaniu či podvodom iných- nevyplatenie mzdy, podvody, vytunelovanie podniku, v ktorom pracujeme, krádež, rodinkárstvo, korupcia, podplácanie... Môžu nás pripraviť o majetok či prácu, nie však o Božie požehnanie. Nestrachujme sa, zlému sa čosi podarilo vďaka iným v našom živote, Boh si to však použije na ešte väčšie požehnanie pre nás a na svoju oslavu- spomeňme si len na Jóba, na patriarchu Jozefa, na Nehemiáša... „Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.  Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb.Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie. Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky. Ž 37, 23-27

Prečítajte si tiež:

Ako mať požehnané financie

Kresťanské princípy spravovania financií

Konkrétne spravovanie financií