Milion detí sa modlí ruženec

Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, škôlky, školy a rodiny, aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec", ktorá sa uskutoční 18. októbra. Kardinál Mauro Piacenza, prezident nadácie ACN upresňuje, že cieľom tejto modlitby je vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Kampaň má zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých časoch.

18.10.2022 

Deti z našej diecézy sa zapojili do modlitbovej iniciatívy: "Milión detí sa modlí ruženec"

 

        

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZAPOJENÝM. NECH ICH VŠEMOHÚCI PÁN POŽEHNÁVA A VYPOČUJE ICH MODLITBY.

 

Modlitba na začiatku školského roka

5.9.2022

MODLITBA NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Dobrý Bože, na začiatku školského roka Ťa  prosím, aby si požehnal tento školský rok.

Daj nech sa počas neho  naučím všetko, čo potrebujem pre život. Daj, nech sa neučím iba látku, z ktorej by som mohol byť vyvolaný, ale nech sa naučím ako dobre žiť. Slovo škola pochádza z latinského schola, čo znamená voľný čas, odpočinok, čas na zamyslenie.

Dávaš nám  školu ako čas voľna, počas ktorého sa môžeme venovať tomu, čo by sme pri práci často prehliadli. Môžeme sa zaoberať tajomstvom života. A smieme sa stíšiť, aby sme sa dotkli vlastného vnútra. Daj, aby bola škola pre mňa  požehnaným časom, aby som v sebe objavil schopnosti a možnosti, ktoré si mi dal. Nauč  ma využívať  tento čas tak, aby som sa hlbšie ponoril do tajomstva života, aby som bol schopný v neskoršom životnom povolaní žiť zmysluplne a aby som prinášal úžitok iným. Amen.

 

 

Odpusť nám vojnu, Pane

18.3.2022

V závere audiencie 16. 3. pozval pápež všetkých prítomných pripojiť sa v duchu k modlitbe, ktorú zostavil neapolský arcibiskup Mons. Domenico Battaglia:

Odpusť nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, buď milosrdný nám hriešnikom.

Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí matky v bunkri v Charkove, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, ktorý si ako dvadsaťročný odvelený na front, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, ktorý ešte stále vidíš ozbrojené ruky v tieni svojho kríža, zmiluj sa nad nami!

Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, ak neuspokojac sa s klincami, ktorými sme prebodli tvoju ruku, naďalej uhášame svoj smäd krvou zabitých, rozdrásaných zbraňami.

Odpusť nám, ak sa tieto ruky, ktoré si stvoril na to, aby chránili, stali nástrojmi smrti.

Odpusť nám, Pane, ak pokračujeme v zabíjaní nášho brata, odpusť nám, ak aj naďalej ako Kain dvíhame kamene z nášho poľa, aby sme zabili Ábela. Odpusť nám, ak si naďalej ospravedlňujeme našu krutosť únavou, ak svojou bolesťou legitimizujeme krutosť našich činov.

Odpusť nám vojnu, Pane. Odpusť nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, úpenlivo ťa prosíme! Zastav Kainovu ruku!

Osvieť naše svedomie, nie naša vôľa nech sa stane, neponechaj nás napospas našim činom!

Zastav nás, Pane, zastav nás! A keď zastavíš Kainovu ruku, ujmi sa aj jeho. Je to náš brat. Ó Pane, zabrzdi násilie! Zastav nás, Pane!

Amen.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

17.3.2022

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva; zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i tela.

Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006 Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár.

Modlitba pred zasvätením Ruska a Ukrajiny

17.3.2022

Prosby k Fatimskej Panne Márii

Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo ti dôverujú.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k tebe volajú o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme.
Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry.
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi.
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho božského Syna.
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.

Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938.

 

Modlitba za Ukrajinu

15.3.2022

Modlitba za Ukrajinu

Bože, Otče všetkých ľudí,

zverujeme ti trpiacich ľudí na Ukrajine a všetkých utečencov.
Stoj pri nich, ochraňuj ich a buď im nablízku svojou láskou.

Ježišu, vzývame tvoje meno nad touto vojnou.
Ty si Knieža pokoja.
Nech mocní tohto sveta rozpoznajú, čo slúži mieru.

Duchu Svätý, Duchu pravdy a zmierenia, rozptýľ lži a naplň srdcia ochotou odpúšťať a činiť pokánie.
Modlíme sa za ukončenie vojny a všetkých ideológií, ktoré za ňou stoja.

Daj, aby sa Európa od západu po východ vrátila k tebe.
Prosíme ťa o to v Ježišovom mene.

Amen.


(Modlitba iniciatívy Europepraystogether.org)

Modlitba ruženca s deťmi

15.3.2022

Pápežské misijné diela nás pozývajú, aby sme sa s deťmi modlili ruženec:
  • Deti sa modlia ruženec - do našej výzvy na modlitbu ruženca za pokoj a mier sa zapájajú farnosti, školy a rodiny na celom Slovensku. Stále je dôležitá modlitba detí, zapojte sa.

 

Modlitba za Ukrajinu

7.3.2022

Modlitba za mier na Ukrajine

 

Dobrý a milosrdný Bože, ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou odovzdávame do tvojich rúk. 

Prosíme ťa za mierové riešenie situácie na Ukrajine. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. 

Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, za siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. 

Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. 

Otče náš…

Zdravas Mária… 

Svätá Barbora, pomocnica v núdzi, oroduj za nás.

Svätý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny, oroduj za nás. 

Svätí Andrej, Juraj a Vladimír, patróni Ukrajiny, orodujte za nás. 

Svätí Cyril a Metod, patróni Európy, orodujte za nás. 

Mária, Matka Božia a Kráľovná pokoja, oroduj za nás. 

Modlíme sa za Ukrajinu s našimi žiakmi

7.3.2022

Modlíme sa za Ukrajinu s našimi žiakmi

„Láska plodí hrdinov a nenávisť zločincov. Preto vás všetkých povzbudzujem, aby ste sa v tomto tragickom období naučili milovať. Nenechajme sa premôcť nenávisťou, nepoužívajme jej jazyk a slová. Podľa ľudovej múdrosti ten, kto nenávidí nepriateľa, už je ním porazený. Zvíťazíme silou lásky k vlasti, k Bohu a k blížnemu.

Prosím vás tiež, aby ste sa modlili nielen za pokoj na Ukrajine, ale aj za našich nepriateľov, za ich obrátenie  a za obrátenie Ruska. Ako nás žiadala Panna Mária Fatimská."

Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup                       Svjatoslav Ševčuk

/documents/1367541/0/Modlitba+za+mier+na+Ukrajine.jpg/7af24900-2a5b-4d62-ad0f-6d558e4260bc?t=1646636094309

/documents/1367541/0/Hlava+Ukrajinskej+gr%C3%A9ckokatol%C3%ADckej+cirkvi.docx/eaee2607-a797-40b2-86c1-4b9772dacb3e

 

Modlitba za duše zosnulých

2.11.2021

Modlitba sv. Mechtildy za zosnulých:  Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

Náš Pán Ježiš dal svätej Mechtilde otčenáš za duše v očistci. Keď sa ho modlila videla celé húfy duší vyslobodených z očistca, žiariacich stúpajúcich k nášmu Pánovi do večnej slávy.

Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ak Ťa nemilovali, ale Ťa odohnali a nevážili si Ťa. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkam ako obetu všetku lásku a dobrotu Tvojho milovaného Syna nášho Pána Ježiša Krista. Posväť sa meno Tvoje. Pokorne Ťa prosím, večný Otče, dobrotivý a milosrdný : odpusť dušiam, ktoré neoslavovali Tvoje sväté meno a ktoré ho často vyslovovali nehodne a ľahkomyselne. Na znak obety zmierenia a pokánia Ti obetujem všetky príhovory, ktorými Tvoj milovaný Syn, náš Pán Ježiš Kristus, oslávil Tvoje sväté meno na tejto zemi. Príď kráľovstvo Tvoje. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré po Tebe netúžili horúcou láskou a hlbokou túžbou po Tvojom kráľovstve. Na znak obety zmierenia a pokánia za ich početné hriechy Ti obetujem naliehavé želania Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý chce, aby bol celý svet prijatý do Tvojho svätého kráľovstva. Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. Pokorne ťa prosíme, večný Otče dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo sa nepodriadili zbožne Tvojej svätej vôli, ale často sledovali iba svoju vlastnú vôľu. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkame Božské Srdce Ježišovo a jeho veľkú poslušnosť. Chlieb náš každodenný daj nám dnes Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam zomrelých, že neprijímali s dokonalou túžbou a láskou Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a často sa stali jej celkom nehodnými a mnohé ju zriedka prijímali. Na znak uzmierenia a pokánia obetujem Ti za tieto ich hriechy Najsvätejšiu Sviatosť a pobožnosť Tvojho Syna, tiež jeho najvrúcnejšiu lásku, pre ktorú nám tento svoj drahý poklad zanechal. Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam ich viny, keď nemilovali svojich nepriateľov a nechceli im odpustiť. Na znak uzmierenia a pokánia za ich mnohé hriechy Ti obetujeme všetky sväté slová Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na kríži povedal : "Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia." Neuveď nás do pokušenia. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo neodporovali pokušeniam, ale podľahli pokušeniam Zlého a zničili sa. Na znak uzmierenia a pokánia Ti ponúkame poslušnosť, ťažké práce a všetko trpké utrpenie a smrť tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Ale zbav nás Zlého. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam a priveď ich s Ježišom Kristom do Tvojho kráľovstva slávy, ktorým si ty sám. Amen.

Zdroj: https://kralovna-turzovky.webnode.cz/products/modlitba-sv-mechtildy-za-zosnulych-prekvapujuce-tajomstvo-duse-v-ocistci/

Milión detí sa modlí ruženec

8.10.2021
Modlitbová iniciatíva
Milión detí sa modlí ruženec
 v pondelok 18. októbra o 9.00 hod.
Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke
v parku, či on-line pomocou internetu.
Ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto hodnotnej iniciatívy zapoja.

Modlitba Matky všetkých národov

Modlitba Matky všetkých národov

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý              prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy,                nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, Preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen.

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Modlitba - túžba po Bohu

26.2.2021

Modlitba - Ježiš neľutoval čas strávený pri modlitbe.

Ján Zlatoústy hovorí, že modlitba je túžba po Bohu – láska, ktorá má pôvod v božskej milosti.

Duch sa prihovára za nás.

Rim 8,26: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi."

Ak Boh dá niekomu takú modlitbu, je to milosť, bohatstvo, pokrm, ktorý sýti našu dušu. Ak to niekto zažije, navždy bude túžiť po Pánovi.

Modlitba a načúvanie Božiemu slovu sú veľmi dôležité v živote veriaceho kresťana.

2 Tim 1,6: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk."

(Zdroj: Vojtěch Kodet - Učedníctví)

18.1.2021 - Modlíme sa za jednotu kresťanov

18.1.2021

Povolaní Bohom

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás" (Ján 15, 16a)

Naše vyvolenie je aj naším poslaním. Usilujme sa, aby sme tu boli pre iných, tak ako je tu Pán vždy pre nás. Nájdime si čas na modlitbu za iných. Nielen za tých, ktorí trpia chorobami, vírusmi, samotou - to sú naše denné starosti už takmer rok. Snažme sa myslieť aj na tých, ktorí sú odlúčení od Boha. Myslíme na našich bratov, ktorí veria trošku iným spôsobom ako my. Žime v pokoji s druhými, ale stojme pevne - neopúšťajme to, čo je dobré.. Nemusíme meniť svoju tvár. Boh o nás vie všetko. Nesnažme sa byť dobrí v očiach ľudí, len preto, aby sme ich získali na svoju stranu. Opierajme sa v modlitbe o Božiu pomoc, lebo všetko dobré, čo robíme, robíme len vďaka milosti, ktorú sme dostali.

Materiál, ktorý pripravil ECAV si môžete vypočuť na nasledujúcom linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=faudOabr0KI

Modlitba k sv. Jozefovi

MODLITBA K SV. JOZEFOVI

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme si pomoc od teba i od tvojej nevesty. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a príď nám na pomoc v našich biedach svojou mocnou podporou.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Modlitba za rodinu

Modlitba za rodinu

Daj Bože, tejto rodine lásku, aby ju vedela priniesť ľuďom. Ukáž jej, že môže byť taká šťastná, ako bola tvoja rodina v betlehemskej maštaľke. (Matka Tereza)

Modlitba k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii Trnavskej

(v r. 1710 sa konali v Trnave sv. omše v období moru, na jej sviatok bola táto epidémia porazená)

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho Božského syna. Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen
(Zdroj Fórum kresťanských inštitúcií)

Modlitba za mier na Ukrajine

26.1.2022

Modlitba za mier a pokoj vo svete

Pridajme sa k výzve Svätého Otca Františka, ktorý v nedeľu vyhlásil na dnes deň modlitieb za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.

„So znepokojením sledujem nárast napätí, ktoré hrozia zasadiť nový úder pokoju na Ukrajine a spochybňujú bezpečnosť európskeho kontinentu s ešte širšími dôsledkami. Vrúcne vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa modlili k všemohúcemu Bohu za to, aby každý politický krok a iniciatíva slúžili ľudskému bratstvu, skôr než straníckym záujmom. Ten, kto presadzuje vlastné ciele na úkor iných, znevažuje vlastné povolanie človeka, pretože všetci sme boli stvorení ako bratia. Z tohto dôvodu a s obavami vzhľadom na súčasné napätia navrhujem, aby budúca streda 26. januára bola dňom modlitby za pokoj."

Modlitba sv. Františka Assiského

Modlitba sv. Františka Assiského

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu v tmách; radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Modlitba za odvahu prijať a žiť povolanie

Nebeský Otče,

daj všetkým ľuďom odvahu

napĺňať život láskou

a urobiť zo seba dar pre druhých.

Daj im silu uskutočňovať

trvalý záväzok lásky

v stave, do ktorého ich voláš –,

aby tvoja Cirkev žiarila krásou

všetkých povolaní a darov,

a pomáhala tak premieňať tento svet. Amen.

Modlitby za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu a za našu ochranu.

Modlitba čínskych biskupov

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

(Zdroj Fórum kresťanských inštitúcií)

Žalm

Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj." Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

(Zdroj Fórum kresťanských inštitúcií)

Ako sa modliť sv. ruženec

Sedem rád k modlitbe svätého ruženca od kňaza Floriana Kolfhausa
1. Nájdime si čas

Napriek každodennej vyťaženosti je dobré vyhradiť si denne od 20 do 30 minút na modlitbu svätého ruženca. Stretnutie s Ježišom a Máriou v modlitbe je tak isto dôležité ako aj ostatné naplánované činnosti. Tento čas vyhradený na modlitbu, je v konečnom dôsledku časom vyhradeným pre mňa samotného, v ktorom sa nežiada odo mňa nič iné, len aby som ho venoval láske. Pre začiatočníkov je dobré, ak si vyhradia aspoň dva či tri dni v týždni na modlitbu ruženca. Takto si môžu postupne zvykať na pravidelnosť a postupne pridávať aj ďalšie dni, až kým sa ruženec nebudú modliť každý deň.

2. Je to čas pre Ježiša a jeho matku Máriu

Od zamilovaných ľudí sa môžeme naučiť ako sa modliť. Keď sú spolu na večeri pri romantickom svite sviec, nik z nich nepozerá na hodiny a nie je mu dlho. Ide tu jednoducho o to, dokázať tráviť čas s druhou osobou. Nejde tu o podanie nejakého výkonu. Centrom modlitby svätého ruženca je Ježiš Kristus. Pri modlitbe kontemplujeme tajomstvá jeho života. Panne Márii nejde o nič iné, ako nás priviesť bližšie k jej Synovi. Naša pozornosť je upriamená na neho a nie na nás. Chceme ho potešiť tým, že mu venujeme náš čas.
3. Čas aj na prestávky

Svätý Ignác z Loyoly odporúča v takzvanej „tretej metóde modlitby", spojiť modlitbu s našim dychom. Ak sa modlím sám, môžem medzi jednotlivými tajomstvami urobiť krátku prestávku a uvedomiť si, že Ježiš a jeho Matka sa pozerajú na mňa s láskou a radosťou. V tejto prestávke sa môžem dva až trikrát hlbšie nadýchnuť a vydýchnuť a potom zas pokračovať v ústnej modlitbe.

4. Čas pre milujúce pohľady

Pred každým desiatkom ruženca by sme sa v mysli mali zamerať na konkrétne tajomstvo, ktoré ideme meditovať. Ak opakujeme dané tajomstvo v každom Zdravase, a nie iba na začiatku, pomáha nám to koncentrovať sa na to, čo je podstatné. Takto máme stále pred našim duchovným zrakom Ježiša a Pannu Máriu, a zároveň vnímame na sebe ich láskavý pohľad.

5. Čas radostného stretnutia

Jedným z prvých a dôležitejších krokov k vnútornej modlitbe je nielen venovanie sa premýšľaniu a meditácii, ale aj uvedomenie si, komu je venovaná naša modlitba. Ježiš, na ktorého sa obraciame, nás miluje svojou božskou, nekonečnou láskou. Všetko, čo v tajomstvách jeho života meditujeme, urobil z lásky k nám. Teraz sa teší sa z našej pozornosti a prítomnosti. To nás môže napĺňať radosťou, podobne ako sa tešíme zo stretnutia     s človekom, na ktorom nám záleží.

6. Čas na zatvorenie očí a premietanie

Niektorí ľudia si zatvárajú oči, aby sa mohli lepšie sústrediť a modliť. Niekedy stačí iba upriamiť zrak na jedno miesto a vyhnúť sa obzeraniu do strán. V každom prípade je však dôležité, aby oči srdca zostali stále otvorené. S modlitbou svätého ruženca je to ako s pozeraním filmu v kine. Pozeráme na obrazy, ktoré sa premietajú pred našimi očami. Pri tomto vnútornom pozeraní môže byť vhodné položiť si otázky, súvisiace s daným tajomstvom: Kto, čo, ako, kedy, kde?  Napr. Ako chápem narodenie Ježiša Krista, jeho ukrižovanie, zmŕtvychvstanie…   Niekedy – akoby som mal fotoaparát s objektívnom na zväčšenie – si môžem priblížiť detaily scény, ktorá sa odohráva. Môžem vidieť Kristovu ruku, prebodnutú klincami;  slzy v očiach apoštola Jána, zatiaľ čo Pán vystupuje do neba…

7. Čas pre hlavu, ústa a srdce

Mysľou sa sústreďujeme na dané tajomstvo a ústami vyslovujeme slová modlitby. To najdôležitejšie pri modlitbe je však naše srdce.  Svätá Terézia z Avily to vysvetľuje jednoducho: „Nemysli veľa, ale veľa miluj!" Autor týchto siedmych rád spomína na istú pani, ktorá mu pri jednej príležitosti povedala, že sa nedokáže modliť ruženec každý deň. Jediné, čo dokáže, je, že si v srdci povie: „Ježišu, Mária, milujem vás!"  Toto by malo byť aj ovocím modlitby svätého ruženca.

Zdroj: Spoločnosť Božieho Slova, Preložil a upravil P. Peter Dušička SVD

Modlitba - Tu som Pane - pošli mňa

„Prosíme ťa, Pane, naplň nás svojím duchom a svojou láskou. Odním od nás všetok strach a úzkosť. Otvor naše oči, aby sme dobre videli tvoje pôsobenie uprostred bratov a sestier a aby sme videli aj tých, ku ktorým nás chceš poslať. Daj nám ducha viery, aby sme sa prihovárali za tých, ktorí o nás rozhodujú, aby si nám mohol dať – celému národu i celej Cirkvi – potrebné milosti, ktoré si pre nás pre túto dobu pripravil. Amen."  (P. Vojtěch Kodet, karmelitán)

Modlitba za Slovensko

Modlitba za Slovensko 

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, 
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.