Spoveď - sviatosť zmierenia

Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje v osobitnej sviatosti, ktorá sa nazýva sviatosťou zmierenia.                                    

Jednou zo sviatostí, ktoré v nás kriesia a budujú večný život je aj sviatosť zmierenia. V krste dostávame novú identitu. Stávame sa Božím dieťaťom. Nie je v nás žiaden hriech, žiadne zlo. Sme naplnení milosťou posväcujúcou. Milosť posväcujúca je Boží dar. Zjednocuje nás s Bohom.

 

Túto milosť strácame. Nie preto, že by nám ju Boh zrazu zobral. Strácame ju, lebo ju odmietame. Odmietame ju každým hriechom. Napriek tomu, že odmietame Boha, On nás neodmieta. Boh nám daroval prostriedok, ktorým môžeme priateľstvo a zmluvu s ním obnoviť. Týmto darom je sviatosť zmierenia.


Sväté Písmo: Sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané." (Jn 20, 21-23)

 


S V  E D O  M I E

Svedomie je „svätyňa" v duši. Tu sa stretáva „tvoje ja" s Bohom. Vo svedomí sa pýtaš Boha, ako On vidí tvoj život. Zisťuješ „jeho názor na vec". Svedomie ti hovorí či konáš správne.
Svedomie potrebuje, aby si sa o neho staral – aby si ho vychovával. Keďže ide o večný život, treba, aby bolo stále v pohotovosti.

 

Ťažký hriech

Ťažký hriech je úplne vedomé a úplne dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu vo vážnej veci. Úplne vedomé a úplne dobrovoľné znamená, že človek si je celkom vedomý, toho čo robí. Rozum a vôľa sú vtedy úplne „aktivované". Ak človek pri plnom vedomí a úplne slobodne robí to, čo Boh nechce, ide o hriech. A to môže byť v menej vážnej alebo vo vážnej veci. Ak ide o vážnu vec, je to ťažký hriech. Pri hriechu človek vystupuje proti Božiemu poriadku a všetko ničí. Najviac škodí sebe. Ťažkým hriechom strácame všetko. Odmietame milosť posväcujúcu, Boží život. Večný život „v nás nie je". Keď sme v stave ťažkého hriechu sme duchovne mŕtvy. Boh nám našťastie opäť ponúka svoj život. Cez sviatosť zmierenia.

Pri ľahkom hriechu – ak nejde o vážnu vec, tiež urážame Boha, odmietame jeho plán s nami. Ľahké hriechy nám Boh odpúšťa, keď ich úprimne ľutujeme. Nie je nutné ísť hneď na sviatosť zmierenia. Ale ani ľahké hriechy netreba podceňovať. Treba sa ich snažiť odstrániť. Každým hriechom sa vzďaľujeme od Boha – od šťastného života.Ako sa dobre vyspovedať?

1. Spytovanie svedomia

Najprv prosím Ducha Svätého o pomoc, aby som pravdivo spoznal stav svojej duše – v čom som v rozpore s Božou vôľou. Potom si pomôžem vhodným spovedným zrkadlom. Zistené hriechy si zapamätám prípadne zapíšem.

2. Vyznanie hriechov

Vo sviatosti zmierenia treba vyznať všetky hriechy, ich počet. Treba uviesť aj okolnosti, ktoré hriechy „pritvrdzujú". Hriechy vyznávam nahlas a zrozumiteľne. Nemrmlem si ich len tak popod nos. Nezaobaľujem ich do zbytočných rečí. Vedomé zamlčanie ťažkého hriechu, jeho počtu alebo vážnych okolností je svätokrádež – zobral som niečo, na čo som nemal právo. Taká spoveď je svätokrádežná – rozhrešenie je neplatné. Náprava je možná: vykonať si dobrú – „generálnu" spoveď zo všetkých ťažkých hriechov od poslednej platnej spovede.

3. Ľútosť nad hriechmi

Všetci sme hriešni, ale jedni hriechy ľutujú, a iní nie. Tí, čo robia pokánie, majú nádej, že budú žiť večne. Bez úprimnej ľútosti mi kňaz nemôže dať rozhrešenie. Ak by som to robil len „naoko", pácham svätokrádež.

4. Zadosťučinenie - úkon kajúcnosti

Prijatie úkonu kajúcnosti je znakom toho, že to s pokáním a polepšením sa človek myslí úprimne. Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale nie všetky následky, ktoré každý hriech prináša. Hriešnik musí urobiť ešte niečo, aby odčinil svoje hriechy: Musí primeraným spôsobom zadosťučiniť za svoje hriechy. To sa volá aj pokánie.

5. Predsavzatie

Ježiš nám ukázal, akí máme byť. Pri spytovaní svedomia skúmam, čo mám robiť, aby som sa pripodobnil Ježišovi. Zo zistených skutočností má vzniknúť predsavzatia. Potom príde k slovu vôľa a čin – a to je pokánie. Predsavzatie je „pokračovaním" spovede v bežnom živote. Má byť konkrétne, zamerané proti najťažším hriechom, prípadne proti osobnému sklonu, ktorým najčastejšie hreším.


Zopár rád pre šťastný – svätý život :)

• Je dobré mať stáleho spovedníka.

• Keď sa spácha ťažký hriech, človek by mal k sviatosti zmierenia pristúpiť hneď.
• Ak má človek opravdivú ľútosť, niet takého hriechu, ktorý by Boh neodpustil.

Don Bosco o sviatosti zmierenia

Niet lepšieho základu pri výchove nad svätú spoveď a sväté prijímanie. Kto sa zriedkavo spovedá, má dušu znetvorenú. Veď keby sa niekto umýval len raz do roka, aká by bola škaredá jeho tvár? Aby sme mali úžitok zo svätej spovede, nestačí ani spovedať sa často, ale treba sa usilovať, aby sme sa nedopúšťali hriechov. Veľa kresťanov sa spovedá, ale zle. Spovedajte sa s náležitou prípravou. Spytujte si svedomie.

Tri slučky, ktorými vás diabol drží vo svojom otroctve –

  1. nedostatočná úprimnosť pri svätej spovedi,
  2. nedostatočná ľútosť a
  3. slabé predsavzatie.

Veľmi ľahko na spovedi zamlčíme hriechy, a to pre tieto príčiny – hanba a strach. Mnohí sa obávajú, že stratia u spovedníka vážnosť, úctu. Spovedník však obdivuje vašu dôveru, miluje a váži si vás. Vyberte si podľa možnosti stáleho spovedníka, nemeňte ho bez príčiny  a spovedajte sa každý mesiac. Modlite sa za svojho spovedníka a plňte jeho rady. Uchovávajte si ich v pamäti od jednej spovede ku druhej. Mnohí menia spovedníka, ale nerozhodnú sa zmeniť život.

 Nezabúdajme, že máme mať svedomie v takom stave, aby sme mohli ísť každý deň na sväté prijímanie.

Zamysli sa ešte:

- Ako vyzerá tvoja príprava na spoveď?  - Boli tvoje doterajšie sv. spovede platné? Nezamlčal si žiaden ťažký hriech? Lebo ak áno, tvoje sv. spovede a sv. prijímania boli svätokrádežné.  - Polepšil si sa v niečom od poslednej sv. spovede?  - Staré hriechy, z ktorých si sa už raz úprimne vyspovedal - nemusíš nikdy viac opakovať.

- Pred sviatkami sú často pred spovednicou dlhé rady - len ťažko môžeš očakávať, že budeš môcť byť na sv. spovedi dlhší čas, alebo sa s kňazom viac porozprávať a poradiť, nájdi si preto čas aj mimo veľkých sviatkov a pred sviatkami spoveď neodkladaj na posledný deň.
- Myslíš si, že kňaza zaujímajú tvoje hriechy? Vedel by ti ich povedať viac, ako si ich uvedomuješ, on chce počuť, ktoré si si už ty uvedomil, a počúva, či máš neodpustiteľné hriechy. Patria tam napr. - Ak sa hneváš a nechceš sa za žiadnych okolností zmieriť, ak používaš najmä abortívnu antikoncepciu a nechceš s tým prestať - (tento hriech má aj muž, ak do toho svoju ženu núti, alebo stačí, ak s jej hriechom súhlasí), ak žijete ako manželia bez sviatostného manželstva... O tomto mnohí ani nevedia, že nemôžu ísť na sv. spoveď a sv. prijímanie od toho momentu, keď začali spolu bývať v jednej domácnosti. To sa volá konkubinát – je to spôsob života ako manželia, ktorí však nežijú vo sviatostnom manželstve. Prečo nemôžu ísť na spoveď? Lebo súčasťou sv. spovede je snaha naozaj sa polepšiť a zanechať hriešny spôsob života, a v tomto prípade sa do neho opäť vrátim. A ďalším problémom je verejné pohoršenie. Tí, ktorí vás poznajú, sa môžu pýtať: Ako je to možné, že oni žijú spolu bez manželstva a chodia aj na sv. prijímanie? Azda Boh - Cirkev zmenili svoje prikázania? Cirkev si nemôže svojvoľne vykladať Boží zákon. Ona ho má chrániť. A nestačí ani, že si povieš vo svojom vnútri - ja toto nepovažujem za hriech - človek nie je meradlom dobrého a zlého konania - meradlom pre nás je Boží zákon. A ak ho človek neposlúcha, zaručene ho to k šťastiu neprivedie.
- Nestačí sa spovedať iba tak, že povieš - prehrešil som sa proti šiestemu prikázaniu. Povedz jasne - prehrešil som sa pozeraním, myšlienkami, túžbami, sám so sebou skutkom, s druhou osobou, s osobou rovnakého pohlavia, so zasvätenou osobou... Každé je samostatným hriechom.

- To platí aj o iných prikázaniach - nestačí povedať prehrešil som sa myšlienkami, slovami, skutkami – hriechy treba menovať osobitne. Myšlienky som mal pyšné, závistlivé, nečisté... atď. Nehovoriac o tom, že ťažké hriechy by sa mali vyjadriť aj počtom - koľko tých ťažkých hriechov som spáchal, a povedať aj okolnosti, ak menia váhu hriechu.
- Ak nevieš rozlíšiť - kedy ešte môžeš ísť na sv. prijímanie a kedy nie - spýtaj sa kňaza na sv. spovedi, nech ti to pomôže rozlíšiť podľa tvojich konkrétnych hriechov.
- Je užitočné, ak sa spovedáš aj z pokušení, ktoré na teba doliehajú, môže to oslabiť intenzitu tých pokušení.

- Opovážlivým spoliehaním sa na Božie milosrdenstvo sa prehrešuje ten, kto takto nejako uvažuje: - Bože, ja si budem hrešiť, koľko chcem, do toho sa mi nestaraj, ty mi to len všetko pekne na spovedi odpúšťaj. To je drzosť pred Bohom. Neprehrešuje sa ten, komu v rôznych okolnostiach hriechu napadne myšlienka - čo už, vyspovedám sa. A je mu to ľúto.
Užitočná rada: Pamätaj, že Boh ti chce odpustiť každý hriech, ak ho úprimne ľutuješ, lebo ťa nekonečne  miluje.

SMS – minimum duch. života pre začiatočníka: Spoveď 1x za mesiac, Modlitba 1x za deň, Svätá omša 1x za týždeň.

 Cudzie hriechy

1. Dávať iným radu na hriech. 2. Povzbudzovať iných na hriech. 3. Iným kázať hrešiť. 4. Súhlasiť s hriechom iných. 5. Pomáhať pri hriechu iných. 6. Mlčať pri hriechu iných. 7. Zastávať hriechy iných. 8. Netrestať hriechy iných. 9. Chváliť hriechy iných.

 7 hlavných hriechov

1.Pýcha 2. Lakomstvo 3. Smilstvo 4. Závisť 5. Obžerstvo  6. Hnev 7. Lenivosť

 Nezanedbávam konanie dobra? To by bolo málo - iba nekonať zlo.

Priebeh sviatosti zmierenia

1. Príprava - spytujem si svedomie.

Modlitba pred sv. spoveďou Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa.
2. Ľútosť - má byť čo najúprimnejšia.

3. Predsavzatie - túžba napraviť sa.

4. Vyznanie hriechov - prichádzam ku kňazovi, pozdravím, prežehnám sa, poviem kedy som bol naposledy na sv. spovedi. Po vyznaní hriechov, ktoré môžem mať aj napísané, dodám, že na viac hriechov si nepamätám. Počúvam, čo mi kňaz hovorí a zapamätám si pokánie. Potom oľutujem svoje hriechy napr. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Alebo: Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som Ťa hriechmi urazil. Milujem Ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče odpusť mi, pre Kriv Kristovu.

Pri rozhrešení sa prežehnám.

5. - Vykonám uložené pokánie.

Modlitba po sv. spovedi Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Ty si mi skrze kňaza odpustil všetky moje hriechy, ktorými som urazil teba, mojich blížnych a ublížil aj sebe samému. Ďakujem ti a prosím pomáhaj mi, aby som vytrval na ceste za tebou po celý môj život.

 

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Milujem Pána Boha viac ako čokoľvek iné? Hanbil som sa za svoju vieru? Modlievam sa ráno a večer? Spytujem si každý deň svedomie? Čítam Sv. písmo? Prehlbujem svoje náboženské vedomosti? Rozumiem významu sv. spovede, sv. omše, modlitby atď? Verím vešteniu, talizmanom, horoskopom, poverám...ako červená nitka, čierna mačka, piatok trinásteho, poklopať trikrát na drevo... ? Vyvolávanie duchov, čierna mágia, ezoterika...
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

S úctou som vyslovoval Božie meno a mená svätých? Škaredo som hovoril? Hrešil som? Nadával som? Prisahal som zbytočne? Dodržal som sľub?
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 

V nedeľu a prikázané sviatky som bol na sv. omši? Koľkokrát som nebol? Prečo som nebol?  Z lenivosti? Ak pre chorobu - to nie je hriech. Ako som sa správal v kostole? Vyrušoval som? Pracoval som dobrovoľne v nedeľu a sviatok? Vedel som si odpočinúť?
4. Cti svojho otca a matku. 

Mal som v úcte rodičov, starších ľudí, učiteľov, svetských predstavených...? Bol som poslušný? Pomáhal som im? Učil som sa do školy? Ťaháky? Šikana? Moje vzťahy so súrodencami? Dával som druhým dobrý vzor a príklad? Bol som drzý? Viem si všimnúť druhého človeka a pomôcť mu?  
Rodičia: Staral som sa o výchovu detí - aj kresťanskú? Spoločná modlitba? Volím zodpovedne?
5. Nezabiješ. 

Neublížil som niekomu? Neprovokoval som bitku, hádku...? Rasizmus?Neopíjal som sa? Nefajčil? Neskúšal drogy? Nejazdil rýchlo? Nepotuloval sa po nociach - nevhodná zábava? Netrávil som veľa času pri TV, PC? Keď som sa s niekým pohneval, snažil som sa zmieriť? Ospravedlnil som sa, ak som niekomu ublížil? Otázka potratu? (Kán. 1398: Kto vykonáva potrat, po dosiahnutí účinku upadá do exkomunikácie.) Nespravil som nič také, čo by mohlo zabiť už počaté dieťa? (Antikoncepcia.) Problematika umelého oplodnenia, eutanázie? Samovražedné myšlienky? Neznečisťoval som prírodu? Netrápil zvieratá?
6. Nezosmilníš.  

Myslel som a túžil po nečistých veciach? Hovoril som nečisto, dvojzmyselne? Pozeral som neslušné, nečisté obrázky, filmy, piesne? Robil som nečisté skutky sám, alebo s niekým? Koľkokrát? Žijem v sviatostnom manželstve? Otázka homosexuality a pod. Rodičia: Súhlasím s konkubinátom svojich detí?

7. Nepokradneš. 

Vzal som niečo, čo mi nepatrí? Akú to malo približne hodnotu? Vrátil som to? Poškodil som, alebo zničil niečo, čo nie je moje? Napríklad v kostole, v škole, na verejnom majetku? Hral som hazardné hry, automaty...? Nepožičiaval som peniaze za vysoké úroky? Nedával som a neprijal úplatky? Pracoval som svedomito? Mal som odvahu ozvať sa, keď som videl, že sa pácha akákoľvek krivda?

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.  

Hovoril som vždy pravdu? Ohováral som druhých?-To znamená: Rozširoval som chyby druhých? Vymýšľal som klamstvá na druhých? Toto je osočovanie. Ak som niekomu takto ublížil je potrebné urobiť nápravu. Nevysmieval som sa z druhých? Nepovyšoval som sa nad iných? Nevyzradil som zverené tajomstvo? Overil som si pravdivosť informácie? Zamyslel som sa niekedy nad tým s akým úmyslom robím to, čo robím a prečo niekedy hovorím to, čo hovorím?
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.  

Myslel som nečisto o cudzej žene, mužovi? Bol som verný svojej žene, (verná svojmu mužovi) - aj v myšlienkach? Dodržal som v manželstve morálny zákon? Nedovolené zabraňovanie počatiu a pod.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.  

Závidel som druhým to, čo majú? Želal som niekomu, aby sa mu stalo niečo zlé? Nepoctivo som získal peniaze? Neutrácal som peniaze na zbytočnosti? Mám poriadok vo svojich veciach? Myslím aj na to, ako reálne pomôcť chudobným?
 

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej sv. omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

V popolcovú stredu a na veľký piatok nejesť mäso a postiť sa aj od iných jedál. Všetky piatky v roku tiež je dobre, keď nejem mäso, ale keď zjem, môžem urobiť iný dobrý skutok, sebazápor - napr: nezjem sladkosti, nepozerám TV, pôjdem na sv. omšu, prečítam si Sväté písmo.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

Odporúča sa ísť na sv. spoveď každý mesiac pred  prvým piatkom. A keď mám ťažký hriech čo najskôr.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Prispieval som, podľa svojich možností, na potreby kostola, farnosti, charity, Cirkvi? Zapájal som sa do života farnosti aj s nejakou pomocou?