Stretnutie na farskom dvore

Stretnutie na farskom dvore

Na nedeľu 28. augusta o 15.30 chcem pozvať všetkých (mladých, dospelých i skôr narodených) na gúľaš, ktorý sa bude variť na farskom dvore. Do varenia sa zapoja veriaci z Veľopolia a Udavského (doneste si lyžicu a dobrú náladu, o všetko ostatné bude postarané).

 

Kaplnka Lurdskej Panny Márie

Udavské - Kaplnka Lurdskej Panny Márie

Štýl kaplnky Lurdskej Panny Márie je jednoduchý, prispôsobený vzhľadu kostola. Do kaplnky bola umiestnená socha Lurdskej Panny Márie, ktorá bola v minulosti umiestnená pod chórom (po ľavej ruke pri vstupe do kostola). Socha bola dôkladne zreštaurovaná, pretože je z dreva a podpísal sa na nej zub času. Súčasťou interiéru kaplnky je aj obetný stôl, ktorý bol pôvodne v kostole a pred dvoma rokmi bol nahradený obetným stolom z kameňa. Aj tento obetný stôl bol ošetrený a upravený.

S výstavbou kaplnky bola spojená aj úprava chodníka pri hlavných dverách a priestor pred kaplnkou bol vyložený dlažbou, Tak sa vytvoril priestor nie len na osobnú modlitbu ale aj na rôzne pobožnosti a sväté omše.

Poďakovanie za výstavbu kaplnky patrí veriacim našej farskej obce, ktorí svojimi finančnými darmi alebo aj priamou pomocou pomohli uskutočniť toto dielo.

Lurdská Panna Mária

Lurdská Panna Mária

Lurdy sú snáď naj známejším miestom v Európe, kde sa zjavila Panna Mária. Sochy i obrazy sa usilujú znázorniť Lurdskú Pannu Máriu tak, ako ju opísala Benadeta Soubirousová, ktorej sa zjavila. Táto Krásna Pani, ako ju nazvala Bernadeta, sa jej prvýkrát zjavila 11. februára 1858. Bernadeta o tejto chví1i neskôr povedala: "Vo výklenku som zazrela Krásnu Paniu. Biele rúcho, prepásané modrým pásom, jej splývalo až k bosým nohám. Z hlavy jej splýval zriasený biely závoj. Na nohách sa skveli dve ruže zlatej farby. Na ramene jej visel ruženec z bielych perál, retiazka na ňom vyzerala ako zo zlata. Ruky mala zložené k modlitbe, zovšadiaľ ju obklopovalo svetlo. Z jej osoby vyžarovala svätosť, milosť, majestnátnosť.
Spočiatku bola v Massabielskej jaskyni na mieste zjavení provizórne umiestnená malá sadrová soška. Na jeseň v roku 1863 sa bohaté panie Lacourové rozhodli, že dajú zhotoviť veľkú sochu, ktorá bude znázorňovať Pannu Máriu. Skôr, ako sa umelec pustil do svojej práce, navštívil Bernadetu, aby sa priamo od nej dozvedel, ako Panna Mária vyzerala. Bernadeta mu nielen odpovedala na jeho otázky, ale aj názorne ukazovala, ako Panna Mária stála, ako mala zložené ruky, ako dvíhala oči k nebu ...

Keď po štyroch mesiacoch Bernadeta videla sochu, bola rozčarovaná umeleckým stvárnením Panny Márie. Vyslovila slová kritiky: "Dvíhala oči, nie hlavu." Po chvíli však priznala, že táto socha je zo všetkých "najmenej škaredá". Štvrtého apríla 1864 bola v Lurdoch veľká slávnosť. Biskup Laurenc v prítomnosti asi dvojtisícového zástupu požehnal sochu. Bernadeta sa pre svoju chorobu tejto slávnosti nemohla zúčastniť. Keď sa jej zdravotný stav zlepšil a videla sochu, povedala. "Áno, je krásna, ale nie je to ona!" Na podstavci sochy z bieleho carrarského mramoru, ktorá je dodnes umiestnená vo výklenku massabielskej skaly, sú slová, ktorými sa Krásna Pani predstavila Bernadete počas šestnásteho zjavenia 25. marca 1858: "Som Nepoškvrnené počatie" .

Podľa tejto sochy vznikali mnohé ďalšie sochy i obrazy. Dnes ich môžeme vidieť nielen v chrámoch, ale sú umiestnené aj v lurdských jaskyniach", ktoré pripomínajú jaskyňu v Lurdoch. Lurdská Panna Mária sa často znázorňuje spolu s Bernadetou, ktorá kľačí pri jej nohách s ružencom v rukách. Na niektorých zobrazeniach má okrem ruženca v ruke aj zapálenú sviecu. Bernadeta ju totiž od 18. februára pri každom zjavení držala v ruke. Panna Mária je mocná všade. Nielen v Lurdoch, ale všade tam, kde sa ňu obracajú s vierou, dôverou a láskou. Lurdská Panna Mária, oroduj za nás!

Priority na rok 2016

Priority na rok 2016

Prioritou pre Udavské je:

Pokračovanie v prácach v interiéri kostola; umiestnenie oltárneho kríža (použije sa kríž,ktorý je teraz umiestnený pod chórom), rekonštrukcia či zrenovovanie lavíc, ktoré poznačil zub času a čo je dobré aj časté používanie (prebrúsenie, nový náter, čalúnenie podsedáku prípadne aj operadla); zefektívnenie kúrenia (hľadať optimálne nahradenie systému kúrenia, ktorý už nevyhovuje); premiestnenie sochy Lurdskej Panny Márie do kaplnky, ktorá by sa postavila naľavo pre hlavným vstupom do kostola; nová dlažba do kostola podobná tej, ktorá ju už v sakristii; odstránenie dreveného obkladu a posunutie lavíc o niekoľko centimetrov do stredu, aby sa pri stene vytvoril dostatočne široký priestor na prechod po odchode zo svätého prijímania

Prioritou pre Veľopolie je:

Výmena okien v kostole, táto výmena je náročná nielen pri rozhodovaní či terajšie okná vymeniť za plastové alebo hliníkové, ale hlavne čo naj šetrnejšie preložiť vitráže (treba na to odborníkov). S výmenou okien súvisí aj výmena elektrických rozvodov a maľovanie kostola. Zrealizovanie prístupovej cesty ku kostolu a Domu smútku z uličky, ktorá ide na cintorín, parkoviska a schodov pred hlavným vstupom sa odkladá.

Prevzaté z farský list farnosti Najsvätejšej Trojice v Udavskom Ročník  IV. - 3/2016 - 17.január 2016

Stretnutie na farskom dvore

Stretnutie na farskom dvore

Na  nedeľu 16. augusta o 15.30 chcem pozvať všetkých (mladých, dospelých i skôr narodených) na ľaš, ktorý sa bude variť na farskom dvore. Do varenia sa zapoja veriaci z Veľopolia a Udavského (doneste si lyžicu a dobrú náladu, o všetko ostatné bude postarané).

Stretnutie na farskom dvore

Pekné počasie a chutný gúľaš

Mladší aj starší v dobrej pohode

Modlitba na začiatku stretnutia

Boh nech odmení nášho duchovného otca.

 

ThDr. Štefan Hések

ThDr. Štefan Hések

 

v Udavskom pôsobil v rokoch 1918 ÷ 1939

Narodil sa 29.2.1892 v Kútoch na Záhorí. Tu prežil detstvo a navštevoval Ľudovú školu. Neskôr študoval na Gymnáziu v Skalici, potom v Trnave a Ostrihome. Maturoval v Temešvári, kde bol aj klerikom.

Košický biskup Augustin Fischer - Colbrie ho posiela na štúdia do Freisburgu. Ovládal viacero jazykov (maďarsky, francúzsky, nemecky, latinsky a grécky). Na štúdiách vo Freisburgu školu.

získal doktorát z teológie a filozofie. Primície mál 23.11.1916.

Ako kaplán pôsobil v Košiciach a Vranove nad Topľou. Z Vranova nad Topľou prichádza do Udavského.

Jeho pôsobenie v Udavskom sa nieslo v duchu obetavosti a všestrannosti.

Zveľaďoval kultúrnu oblasť života obce, režíroval divadelné predstavenie Jezuliatko.

Navštevoval obyvateľov a spoznával zvyky, dialekt, mával aj kontakt so Židmi, nakoľko položil základy ekumenizmu na Východnom Slovensku.

Zastával funkciu dekana

Pamiatky ktoré dnes pripomínajú jeho pôsobenie v obci sú:

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice postavený v roku 1927

Farský úrad

Rímskokatolícky kultúrny dom

Veľké bohatstvo, ktoré zanechal v duchovnom fundamente, boli kňazi naši rodáci a jeho odchovanci.

Tu sa začala aj jeho literárna tvorba pod pseudonymom „doktor Vranovský".

V roku 1939 z rozhodnutia biskupa Čárskeho odchádza do Prešova. Aj tu bol obľúbený medzi farníkmi. Zastával funkciu generálneho vikára. Z Prešova odišiel v roku 1951 na faru do Veľkej Lodiny. Tu zomrel 22. Augusta 1953.

Onedlho na tejto fare pôsobil kňaz rodák Štefan Koromház. Tak tiež z Udavského odišiel na túto faru, podľa príkladu Dr, Héseka aj kňaz Ladislav Bartko.

Najnovšia pamiatka, ktorá pripomína pôsobenie Dr. Héseka v našej farnosti je vitráž v okne vstupného závetria v kostole inštalovaná 23.8.2005.

Vitráž posvätil 11.9.2005 J. Em. kardinál Jozef Tomko.

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka pripomína jeho pôsobenie v Prešove.

Česť jeho pamiatke!

(Spracoval BB a JP)