Nástenka

Voľby horliteľov ruže

Voľby horliteľov ruže

V nedeľu 6. augusta sa uskutočnili voľby horliteľov ruží. Každá ruža si zvolila svojho horliteľa na obdobie 3 rokov. Ruže č. 1. - Agnesa Behúnová, Ruža č. 2. - Veronika Dupaľová, Ruža č. 3. - Gabriela Cmariková, Ruža č. 4. - Anna Benejová, Ruža č. 5. - Veronika Tomková, Ruža č. 6. - Anna Bučková, Ruža č. 7. - Magdaléna Dupáková.

Ružencové bratstvo

Členovia Živého ruženca, ktorí prídu na mesačné spoločné stretnutie, na  začiatku odovzdajú svoje tajomstvo horliteľovi svojej ruže, alebo rovno do košíka určeného na žrebovanie pre konkrétnu ružu. Na konci spoločného stretnutia sa tajomstvá premiešajú a následne si každý člen ruže  vyžrebuje tajomstvo. Môže sa stať, že si niekto vyžrebuje tajomstvo, ktoré sa modlil už minulý mesiac. Takúto možnosť netreba vnímať negatívne. Naopak, aj takýmto spôsobom ku mne hovorí Boh a možno chce, aby som ešte pokračoval v rozjímaní nad daným tajomstvom. Tí, ktorí na spoločné stretnutie z rôznych dôvodov neprišli, modlia sa tajomstvo, ktoré im ostalo  z predošlej výmeny. Rovnako je možné, keď už niekto vie, že na spoločné mesačné stretnutie nebude môcť prísť, že zabezpečí doručenie tajomstva horliteľovi ruže a poprosí ho, aby mu vyžreboval iné.

Duchovná obnova

V sobotu 22. 4. 2017 sa v obci Udavské v kostole Najsvätejšej Trojice konala duchovná obnova ružencového bratstva, ktorú viedli bratia dominikáni Melichar Matis, Alan Dely a Jozef Zummer.

Na úvod sme sa spoločne pomodlili posvätný slávnostný ruženec s rozjímaním.

Po ňom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval brat Alan.

V kázni spomenul význam Veľkonočného Trojdnia a jeho aktuálny odkaz do ďalších dní. Po sv. omši sa k veriacim prihovoril promótor brat Melichar Matis, ktorý nám priblížil STANOVY Ružencového bratstva, ako postupovať pri modlitbe ruženca a povzbudil ruženčiarov k väčšej aktivite vytvárať spoločenstvo a stretávať sa aktívne pri výmene ružencových tajomstiev.

Potom sa ružencové bratstvo presunulo do kultúrneho domu na malé agapé.

Duchovnú obnovu iniciovala horliteľka Gabriela Cmariková.

Napísala: Gabriela Cmariková

Duchovná obnova

Ružencové bratstvo

Členovia Ružencového bratstva spolu prispeli do svojho fondu na prvú februárovú nedeľu 48,50 €. Finančné prostriedky RB by sa mohli v našej farnosti využívať na výzdobu a upratovanie kostola. Na vysvetlenie odpoveď na otázku: Je potrebné platiť členský príspevok? z časopisu Ruženec 3/2009.

Je potrebné platiť členský príspevok (mesačne 1 €), koľko sa má platiť a je to povinné? Ak sa členovia bratstva pre financie rozhodnú, je dôležité, aby konali v súlade so Stanovami RB a tiež dbali na to, že financie bratstva nie sú cieľom, ale prostriedkom, ktorý môže skvalitniť, oživiť, upevniť život v RB. Ak tvoria ružencové bratstvo vnímaví ľudia, dokážu vidieť potreby farnosti, ale aj spoločenstva, ktoré vytvárajú, čo znamená, že si uvedomujú možnosti, ako môžu finančne pomôcť či už farnosti, alebo aj členom svojho spoločenstva utužovať vzájomné vzťahy. Môžu sa rozhodnúť zorganizovať púť, spoločné posedenie, či výlet a to aj za pomoci vlastných financií. Alebo sa môžu rozhodnúť prevziať vo farnosti za niečo konkrétne zodpovednosť (napr. výzdoba či upratovanie kostola) a pod.

Tu pripomínam, aby sa nezabudlo, že bratstvá sú samy zodpovedné za spravovanie a použitie finančných prostriedkov v zmysle Stanov RB. Aby sa predišlo problémom a hospodárenie bolo prehľadné, je potrebné, aby sa o financie starala finančná komisia, ktorá je zložená z minimálne 3 členov – dvoch volených členov Živého ruženca a horliteľa RB.

Na mnohých miestach vyriešili problém "členského" spôsobom, že zabezpečili pokladničku s označením milodary členov ružencového bratstva", ktorú po dohode s duchovným správcom umiestnili na vhodné miesto v kostole. Tam môžu veriaci kedykoľvek prispievať. Raz v mesiaci, najlepšie po mesačnom stretnutí, ktorého súčasťou je aj výmena tajomstiev, sa pokladníčka otvorí a finančná komisia zaeviduje príjmy a výdaje daného mesiaca.

Je veľmi vhodné, ak sú na spoločných mesačných stretnutiach ruženčiari informovaní aj o finančnom hospodárení svojho RB. Ružencové bratstvo nepozná pojem "členské". Ak sa rozhodnete prispieť do pokladne Vášho RB, ide o váš milodar, ktorý ste sa slobodne rozhodli darovať a to s vedomím, že prispievate do spoločnej pokladničky, ktorá patrí ružencovému bratstvu a ono rozhodne, ako peniaze využije.