Fatima 1917 - 2017

Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať celý rok úplné odpustky

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Prevzaté z farský list farnosti Najsvätejšej Trojice v Udavskom  Ročník  V. - 12/2017 -19. marec 2017

Živý ruženec

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Udavské - Ružencové bratstvo

V tomto čase prebieha reorganizácia Ružencového bratstva, ktoré funguje na princípe Živého ruženca. Jej súčasťou je aj hľadanie najpraktickejšieho spôsobu stretávania sa členov RB na prvú nedeľu a spôsob výmeny tajomstiev, všetko v súlade so stanovami RB. Spoločná modlitba raz v mesiaci je pre členov Živého ruženca rovnako dôležitým záväzkom ako denná modlitba jedného desiatku ruženca. Tieto stretnutia budú po sv. omši na prvú nedeľu. Po záverečnej omšovej piesni zostanú členovia RB v kostole, kde sa spolu pomodlia jeden desiatok ruženca, určí sa úmysel na mesiac, vymenia sa tajomstvá, možnosť dať milodar do fondu RB, odchádza sa domov.