Sviatosť eucharistie

 

Ježiš hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky... Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život..., ostáva vo mne a ja v ňom."

(Jn 6, 51, 54, 56)

 

Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Je to pamiatka Kristovej Veľkej noci, čiže diela spásy uskutočneného Kristovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním, diela, ktoré sa sprítomňuje liturgickým slávením. Sám Kristus, prostredníctvom služby kňazov, prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus, skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína, je aj obeťou eucharistickej obety. Eucharistia ako obeta sa prináša aj na zadosťučinenie za hriechy živých i mŕtvych a na dosiahnutie duchovných alebo časných dobier od Boha. Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Tak, ako Cirkev pripravuje Eucharistiu, aj Eucharistia buduje Cirkev.

Od 1. septembra 2017 sa naša cirkev vrátila k starobylej praxi rozdávania Eucharistie malým deťom, ktoré sú pokrstené a ešte nevedia rozlíšiť, kedy vedome a dobrovoľne páchajú hriech (cca. do 8 rokov ich života). Potom dochádza k pozastaveniu prijímania svätej Eucharistie a prichádza na rad príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia a pokánia (svätej spovedi).

Bližšie informácie o podávaní Eucharistie malým deťom si môžete prečítať na: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/eucharistiadetom.html

 

Prvá svätá spoveď a slávnostné obnovenie prijímania Eucharistie

 

Príprava

K prvej sv. spovedi môžu pristúpiť deti 3. a vyššieho ročníka základnej školy. Musia však splniť niekoľko podmienok: 

1. V škole chodiť na hodiny gréckokatolíckeho náboženstva

2. Absolvovať farský Kurz prípravy na obrátenie a uzavretie Zmluvy s Ježišom; Prvú svätú spoveď a prijatie Eucharistie, ktorý bude dieťa dostávať v chráme.

3. Účasť na sv. liturgiách v nedele, v piatky a v prikázané sviatky.

4. Osobný pohovor spolu s rodičmi s kňazom.