Článok

Kronika farnosti Tichý Potok

rok 2012

Všetky fotografie z udalostí vo farnosti možno nájsť  v sekcii Galéria obrázkov

našej stránky

        29. mája 2012 - náš otec arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, menovacím dekrétom ustanovil pre našu farnosť nového kňaza o. ThLic. PaedDr. Leontína Lizáka ako farára farnosti. Doterajšieho nášho správcu farnosti o. Mgr. PaedDr. Miroslava Hricíka, zároveň ustanovil za správcu farnosti Lipany. Deň výmeny duchovných otcov bol 15. júl 2012.

        o. Leontín Lizák pochádza z kňazskej rodiny a po štúdiu na bratislavskej teologickej fakulte bol vysvätený v Prešove 14. júna 1987 Mons. Slavomírom Miklovšom, križevackým biskupom. Je ženatý s Máriou rod. Šoltysovou, ktorá tiež pochádza z kňazskej rodiny. Má štyri deti: Máriu, Leontína, Júliu a Dominika. Po vysviacke bol menovaný za správcu farnosti Kyjov. Tu v roku 1998-99 pokračoval v štúdiách na KUL v Lublíne, kde získal titul ThLic. Vo farnosti Kyjov pôsobil 18 rokov. V roku 2005 bol menovaný za farára farnosti Okružná. Keďže pracoval aj v katechetickej komisii a vladykom Jánom bol ustanovený aj za školského inšpektora, pokračoval v ďalšom štúdiu na PF KU v Ružomberku a v roku 2006 získal titul PaedDr. V roku 2012, kvôli zhoršenému zdravotnému stavu po prekonanom  infarkte v roku 2011,  bol vladykom Jánom ustanovený za farára v Tichom Potoku.

        8. júl 2012 - Ešte pred nástupom do farnosti sa náš nový otec duchovný Leontín stretol za prítomnosti o. Hricíka s členmi farskej rady, aby zistil stav vo farnosti a dohodol veci, ktoré bolo potrebné vykonať pred jeho príchodom do farnosti. Pri rozhovore sa zistilo, že kotol ústredného kúrenia je prepálený a je potrebné ho vymeniť, pretože oprava by stála skoro toľko, ako zakúpenie nového kotla. Taktiež komín od kotla je potrebné vyvložkovať. Tiež je potrebné vymaľovať celú farskú budovu a opraviť praskliny v priečkach stien, spôsobené sadaním základov budovy. Problémom je však nedostatok finančných prostriedkov farnosti spôsobených vysokými faktúrami za elektrinu v chráme (240 € mesačne) a malým príjmom zo zvončeka a darov. Situácia sa vyriešila tým, že sa požičia suma 2500 €, ktorá bude postačovať na nutné opravy a potom sa táto suma bude postupne splácať.

       12. júl 2012 - Je vykonaná oprava priečok na fare. o. Lizák priviedol so sebou z Okružnej pána Sukovského, ktorý tieto opravy stien vykonal. Je však otázne, ako dlho oprava vydrží, pretože priečky horných izieb sú postavené tak, že nemajú pod sebou oporný múr, ani výstuž. Po odsťahovaní o Hricíka sa začalo s maľovaním farskej budovy, ktorú vykonal pán Tebeľák a čistením, pri ktorom boli naše ochotné dievčatá a ženy.

       18. júl 2012 - Dokončuje sa upratovanie fary po maľovaní, rozmiestnenie farského nábytku v kancelárii a príprava na presťahovanie o. Lizáka z Okružnej. Pri tejto práci pomáhali aj ochotní veriaci z Okružnej.

      20. júla 2012 - Na sviatok proroka Eliáša sa konalo slávnostné uvedenie nášho nového duchovného otca Leontína do farnosti, ktoré vykonal okresný dekan o. ThLic. Jaroslav Matoľák. Po obradnom odovzdaní kľúčov pred chrámom a sv. Liturgii, ktorú spoločne slávili, sa uskutočnilo aj oficiálne odovzdanie farnosti o. Hricíkom a prevzatie farnosti o. Lizákom za prítomnosti o. dekana Matoľáka.

       21. júl 2012 - o. Lizák je presťahovaný do farnosti. Jeho presťahovanie uskutočnili veriaci z Okružnej na dvoch nákladných autách. Po prenesení nábytku a jeho poskladaní sa veriaci z Okružnej s naším otcom duchovným rozlúčili a popriali mu veľa Božích milosti v pôsobení v novej farnosti.  

      22. júl 2012  - Vo farnosti sú relikvie sv. Cyrila. Priviezol ich o. Kopčák a veriaci z farnosti Ďačov. Po krátkej spoločnej modlitbe veriaci z Ďačova odišli a my sme mali možnosť na jeden deň byť v prítomnosti relikvií toho, ktorý priniesol vieru na naše územie.

     23. júl 2012  - Relikvie sv. Cyrila o. Leontín, v sprievode dievčat v krojoch a veriacich odviezol do farnosti Jakubany. Tam nás privítal miestny správca o. Pavol Vaľko. Spoločne sme sa pomodlili Akatist a po občerstvení na fare sme sa vrátili domov cez Starú Ľubovňu, kde sme si spoločne posedeli ešte pri zmrzline. Vďaka patrí pani Semančíkovej, ktorá pomohla odviezť relikvie svojim autom a pani starostke Džuganovej i dievčatám v krojoch za ochotu sprevádzať relikvie.

     24. júl 2012 - Na fare sa vykonala výmena starého kotla za nový, vyvložkovanie komína a výmena plynového sporáka. Na fare súčasne pracovali plynári, kominári a kúrenári. Za jeden deň sa odstránili tie najväčšie problémy. Celá oprava stála 2450 €. Vďaka za prácu patrí firme pána Kravca zo Sabinova a kominárom z Kamenice.

     27. júl 2012  - Firma Live NET inštalovala na fare internetové pripojenie. Bolo to potrebné preto, lebo doteraz sa internetový signál preberal z budovy našej cirkevnej školy, ktorú v júni tohto roku vladyka Ján zrušil. 

      29. júl 2012 -  Konalo sa 1. zasadanie farskej rady. Na tejto farskej rade sa prejednávala hlavne finančná stránka chodu farnosti. Dohodlo sa, aby sa zabezpečil chod farnosti a aj splácanie pôžičky, že sa zavedú opäť mesačné zbierky po 4 € na rodinu, dary z narodenín a bude sa hľadať spôsob, ako vyriešiť kúrenie v chráme.

     4. august 2012 -  V Blažove sa konalo stretnutie ľudí, ktorí boli násilne vysťahovaní zo svojich domovov pre zriadenie vojenského priestoru. Je to tradičné stretnutie, ktoré sa koná vždy v prvú augustovú sobotu. Slávi sa pri tomto stretnutí sv. Liturgia s programom a posedením. Tohto roku slúžiteľom a kazateľom bol o. Miroslav Mrug. Po skončení slávnostnej sv. Liturgie bola ešte panychída na tamojšom cintoríne, ktorú odslúžil o. Jozef Duda. Počasie bolo nádherné a celé stretnutie s veľkým počtom účastníkov aj vydarené. Naši veriaci sa na tomto stretnutí tiež zúčastňujú v hojnom počte.

     11. august 2012  - Sobota pred odpustovou slávnosťou sa nesie v znamení príprav. Nie inak bolo i tohto roku. Upratovačky, pani Ďuricová a pani Štoková spolu so starostkou upratali a vyzdobili chrám. Pred farou sa obnovila skalka zničená pri sťahovaní, na obnovu ktorej sa podujali syn duchovného otca Leo so snúbenicou Majkou a druhý syn Dominik. Samozrejme sa nezabudlo ani na duchovnú prípravu na tento veľký slávnostný deň.

     12. august  2012  -  V nedeľu sa konala odpustová slávnosť. Pozvanie sláviť odpustovú sv. Liturgiu prijal o. Vasiľ Feckanič z Beloveže a na slávnosti sa zúčastnil aj o. Tremko. Homília sa niesla v duchu dôležitosti Bohorodičky v živote kresťana. Pred myrovaním sa náš duchovný otec poďakoval o. Feckaničovi za slávenie sv. Liturgie a homíliu, zaželal o. Tremkovi k jeho 40. narodeninám hojnosť Božieho požehnania a prítomným veriacim za spoločenstvo, ktoré vytvorili. Na záver bol ešte sprievod okolo chrámu s čítaniami, ktorý spestrili aj dievčatá v krojoch nesúce obrazy. Po ukončení liturgie kňazi boli pozvaní na slávnostný obed na faru, kde sa k ním neskôr pripojil aj o. Hricík.

     13. august 2012 -  Pri večernej sv. Liturgii o. Leontín zablahoželal o. Jozefovi Dudovi k jeho 70. narodeninám. O. Duda pochádza z Tichého Potoka, je už dôchodcom a výpomocným duchovným pre farnosť Čirč. Napriek tomu často prichádza do farnosti a spoločne s našim duchovným otcom slávi sv. Liturgiu v našom chráme.

     17. august 2012 -  Konala sa prvá detská sv. Liturgia po nástupe nového kňaza. Táto sv. Liturgia je v slovenskom jazyku a je zameraná na deti a mládež. Bude sa konať pravidelne raz za dva týždne. Spestrením pri liturgii je aj zbor, ktorý vedie syn duchovného otca Dominik. Hoci zbor počtom nie je veľký, predsa dáva liturgii krásny osobitý charakter.

     19. august  2012 -  V Ľutine sa konala archieparchiálna odpustová slávnosť, na ktorej sa zúčastňujú aj veriaci našej farnosti. U nás sa slávila sv. Liturgia v sobotu večer s platnosťou na nedeľu, pretože celá nedeľa patrí tejto slávnosti. Veľká účasť biskupov, kňazov a veriacich je typická pre túto slávnostnú nedeľu. Bohorodička vyprosila pre tento deň aj nádherné počasie a tak každý prítomný mohol cítiť Božie požehnanie.

     20. august  2012 -  Náš duchovný otec sa stretol so starostkou obce kvôli prenájmu budovy bývalej školy.  Dohodli sa, že sa budova s pozemkom prenajme obci s tým, že sa obec postará o platenie energií a aj o nutné opravy a údržbu budovy. Bola spísaná aj nájomná zmluva, ktorú ešte musí odobriť vladyka Ján.

     26. august  2012  -  V túto nedeľu sa konala zbierka na splatenie dlhu. Nazbieralo sa 340 €. Akí sme boli radi a vďační, keď sme zistili, že z Okružnej a Trnkova, bývalej farnosti a filiálky nášho duchovného otca, nám poslali ďalších 495 €, ako pomoc. Nech im náš Pán vynahradí stonásobne za ich pomoc.

     V poobedňajších hodinách sa na ihrisku konali detské „olympijské hry". Začali sa modlitbou o. Leontína a potom prihlásené deti (okolo 60) súťažili v disciplínach, ktoré boli pre nich pripravené. Prítomní dospelí ich povzbudzovali ešte k lepším výkonom. Na záver hier bola aj tombola s peknými cenami. Do tomboly prispel aj náš duchovný otec. Bola to sv. Liturgia s večerou na fare pre celú rodinu. Túto cenu vyhrala rodina Jozefa Bileka.

     28. august 2012 - Jednou z vecí, ktoré doslúžili za o. Hricíka bola aj kosačka. Bolo potrebné zakúpiť novú. Náš bohoslovec Leontín, vybavil zľavu pre farnosť vo firme Husquarna a tá nám umožnila zakúpiť košačku v hodnote 560 € iba za 190 €.   Spolu s našim duchovným otcom ju dnes doviezli z Liptovského Mikuláša.

     1. september 2012 - V túto sobotu sa na farskom dvore konala zoznamovacia opekačka, na ktorú o. Lizák pozval dospelých, mládež i deti. Od rána sa pripravovali stoly, dvor, štrúdľa a hudba. O tretej poobede sa začala opekačka modlitbou „Korunky" a potom až do večera pokračovala pri hrách, tancoch a opekaní v skvelej atmosfére.

     2. september 2012  - Aj v nedeľu sa pokračovalo v zoznamovaní. Pri sv. Liturgii dostali mladí školáci požehnanie do nového školského roka a po večierni na farskom dvore, grilovačkou, hrami a hudbou sa mladí lúčili s prázdninami až do tmy.

     4. september 2012  - No nielen o zábave je život vo farnosti, ale aj o práci. Blíži sa zima a je potrebné pripraviť na zimu drevo. Na dnes a zajtra bola vyhlásená brigáda. Pílenia dreva sa ujal pán Iľaščík, Čarák a aj náš bohoslovec Leontín. Skladaniu a vozeniu dreva sa ujal zase pán Vyrostek a pani Jedželovská. Poobede pomáhali ešte rod. Hižnajová, Dávid Čarák, Magda Planá a Barbora Iľaščíková a samozrejme aj domáci.

Na druhý deň pán Iľaščík, Filičko, Hromjak, dvaja Rómovia z VPP, pani Dudová i domáci Leontín, Majka, Dominik a otec duchovný s manželkou. Práce šli po oba dni rýchlo a tak drevo na zimu bolo pripravené a poukladané. Zostalo už iba poupratovať dvor, aby mládež mohla prichádzať poobede hrať volejbal, tak ako skoro každý deň cez prázdniny. 

     8. september 2012  - V Ľutine sa konala púť mladých. Na asistenciu bol určený aj náš bohoslovec Leontín. Škoda, že z našej farnosti sa tejto púte nikto nezúčastnil.

     16. september 2012  -  V sále obecného úradu sa konala verejná schôdza, ktorú zvolal o. Lizák, aby sa spoločne hľadalo riešenie na vykurovanie chrámu. Po úvodnej modlitbe otec duchovný všetkým vysvetlil situáciu v akej sa nachádzame, koľko sa platilo a koľko sa platí za elektrickú energiu v chráme. Spoločne s prítomnými skonštatovali, že takto to nemôže ísť ďalej a dohodli sa, že cez zimu sa teraz bude kúriť iba jednou akumulačnou pecou a každý dostal za úlohu hľadať iný spôsob vykurovania.

     18. september 2012  -  Z farnosti Okružná nám ako pomoc poslali jedno nákladné auto bukového dreva  (8 m3). Boli sme vďační, že ešte aj teraz na nás myslia.

     23. september 2012  -  Na ihrisku sa u nás konala hasičská súťaž. Náš duchovný otec ju otvoril modlitbou, zaželal súťažiacim veľa úspechov a dal im požehnanie. Dobrovoľní hasiči majú u nás obľubu u mladých a máme niekoľko družstiev dievčat i chlapcov.

    24. september 2012  -  V Ľutine sa konala púť kňazov s manželkami. Hlavným slúžiteľom a kažateľom bol o. arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi z Ríma, spolužiak nášho duchovného otca Leontína. Prednáška vladyku Cyrila na tému „svätosť" bola náplňou doobedňajšieho programu. Poobede bola diskusia s vladykami Milanom Chauturom, Petrom Rusnákom i našim vladykom Jánom, ktorý bol chorý a nemohol veľa rozprávať. Tento deň bol veľkým prínosom po duchovnej stránke pre všetkých zúčastnených.

     26. september 2012 – Výhercovia tomboly z detských olympijských hier – rodina Bileková, mala sv. Liturgiu a po nej večeru pre celú rodinu na fare. Večer strávili v družnej debate a výmene skúseností a názorov na mnohé otázky života ich rodiny i života vo farnosti.

     1. október 2012 – Vo farnosti sme slávili sviatok „Pokrova", teda Ochrany Presvätej Bohorodičky. Týmto sviatkom sa začína mesiac venovaný našej nebeskej Matke. V chráme sa spoločne modlí Októbrová pobožnosť. Duchovný otec Leontín nás vyzval k hojnej účasti na tejto pobožnosti a hlavne mládež, ktorá sa ju s ním spoločne bude modliť.

     13. október 2012  -  V Ľutinskej bazilike sa konala ďalšia púť pre seniorov. Od nás sa jej zúčastnili pán Tebeľák s manželkou, pani Semančíková, Kromková, Kiktavá, Hromjaková a aj náš duchovný otec s manželkou. Púť sa začala modlitbou sv. Ruženca a po sv. Liturgii, ktorú slávil o. vikár Popovič, bola výborná prednáška o. Voskára. Celá púť sa ukončila modlitbou „Korunky". Všetci zúčastnení sa vracali domov duchovne povzbudení a posilnení.

     24. október 2012  -  V chráme sme gratulovali nášmu duchovnému otcovi Leontínovi k jeho 53. narodeninám. Kytičkou a darčekom mu zablahoželali Miška Lukáčová a Martinka Iľaščíková. Domov mu pani Tebeľáková s manželom priniesla nádhernú tortu.

     31. október  2012  -  Na záver mesiaca, v ktorom sme sa spoločne modlili Októbrovú pobožnosť, sme poďakovali nášmu Nebeskému Otcovi za tohtoročnú úrodu. Ženy doniesli do chrámu košíky s tým, čo sa im urodilo a o. Leontín v mene všetkých za úrodu poďakoval nášmu Bohu a požehnal prinesené ovocie a zeleninu. Bolo to po prvýkrát u nás a chceli by sme v tom pokračovať každý rok.

     1. november 2012  -  Dnes sa konala v chráme zádušná sv. Liturgia za všetkých zomrelých s hramotami. Potom sme sa spoločne vybrali na cintorín, kde sa  odslúžila panychída za všetkých, ktorí sú na cintoríne pochovaní. Tak sme sa spojili aspoň duchovne s tými, ktorí nás už predišli do večnosti.

     21. november 2012  -   Na dnešný sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu je u nás zvykom, že kňaz požehnáva deti. Tak to bolo i v tomto roku. o. Leontín na konci sv. Liturgie zavolal k sebe všetky deti a pred ikonostasom po krátkom príhovore im dal požehnanie.

     24. november 2012  -  Na fare sa konalo stretnutie detí v rámci Roka viery. Otec duchovný vysvetlil deťom, čo znamená viera v živote človeka a akú úlohu zohráva. Nakoniec si spoločne pozreli film o Abrahámovi a Izákovi.

     26-27. november 2012  -  V tomto čase sa konal štrajk učiteľov v školách a my sme ho využili na prípravu vianočnej scénky a nácvik Dobrej Noviny. Zároveň sa pripravovali aj nové jasličky pre koledníkov DN, s ktorými pomohol pán Ing. Sučko z Okružnej a dokončil ich náš otec duchovný.

     6. december 2012  -  Sviatok sv. Mikuláša je sviatkom, z ktorého najväčšiu radosť majú deti. Tohto roku Mikulášom bol Samuel Hricík. Rúcho sme mali požičané z Okružnej, ale na budúci rok už budeme mať svoje vlastné. Postarala sa o to pani starostka, ktorá rúcho už sama ušila a mitru dáme vyrobiť sestričkám do Prešova. Samuel sa svojej úlohy zhostil veľmi dobre a deti mali veľkú radosť nielen z balíčkov, ale hlavne z jeho prítomnosti medzi nimi.

     8. december 2012  -  Keďže sviatok Nepoškvrneného Počatia pripadol v tomto roku na sobotu, využili sme ho tým, že poobede od 15,00 hod. po Korunke sme pokračovali s mládežou v nácviku na vianočnú scénku a koledovanie DN. Dobrá nálada bola znakom, že sa aj toto stretko vydarilo.

    12. december 2012  -  Dnešný deň bol pre nášho bohoslovca Leontína významný, pretože z rúk vladyku Jána v Prešove prijal podstriženije a subdiakonát, ako prvý stupeň na kňazstvo. Všetci sme radi, že onedlho budeme mať vo farnosti novokňaza a modlíme sa, aby z neho bol dobrý, obetavý a svätý kňaz.

     22. december 2012  -  Vo farnosti sa konala spoločná sv. Spoveď. Prišli k nám o. Hricík, o. Harvilko a o. Krehlík, aby nášmu duchovnému otcovi pomohli duchovne pripraviť našu farnosť na sviatky Narodenia Pána. Spovedalo sa v chráme od 8,00 hod. do 10,00 hod. a náš duchovný otec počas spovedania slúžil sv. Liturgiu. Po krátkom občerstvení na fare potom kňazi odišli spovedať do iných farností.

     23. december 2012  -  Pani starostka a naše upratovačky pripravovali chrám na vianočné sviatky. Okrem upratovania sa pripravovali stromčeky a betlehem. Táto príprava trvala až do neskorého večera, ale výsledok bol nádherný. Nik, kto vstúpil do chrámu, nemohol pochybovať, že sú Vianoce.

     24. december 2012  -  Oslava vianočných sviatkov sa začala o 21,00 hod. Veľkým Povečerijem, ktoré predchádzala malá hudobná akadémia našich mladých. Po skončení bohoslužby rozdávali mládežníci všetkým prítomným medovníky, ktoré pre nich upiekli a ozdobili.

    25. december 2012  -  Slávnostnú sv. Liturgiu v chráme sme začali scénkou našich mladých, ktorá nám sprítomnila  udalosti narodenia Krista. Postavy Jozefa, Márie, pastierov, kráľov i anjelov vytvorili nádhernú atmosféru Vianoc. Poobede túto radostnú zvesť zaniesli naši koledníci Dobrej noviny do každej domácnosti vo farnosti.

    30. december 2012  -  V poslednú nedeľu roka sa konalo na fare zasadanie farskej rady, na ktorej sa zhodnotilo hospodárenie za uplynulý rok a zároveň plány na rok budúci. Hlavnou témou bolo hľadanie spôsobu ako šetriť finančnými prostriedkami, aby farnosť mohla dobre samostatne fungovať. Na záver sa o. Leontín poďakoval pani Čarákovej za dobrú prácu pokladníčky a všetkým poprial hojnosť Božieho požehnania do budúceho roku.

   31. december 2012  - Posledný deň roka 2012 sa v chráme o 15,00 hod. konala sv. Liturgia. Po jej skončení, pred Najsvätejšou Eucharistiou, duchovný otec poďakoval Bohu za všetkých krásnou modlitbou. Záverečné požehnanie Eucharistickým Kristom veriacich sprevádzalo do ich príbytkov, aby mohli v dôvere začať nový kalendárny rok.

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE:

Krsty :       Miroslav Duda

Sobáše:     žiadny

Pohreby:   žiadny

 

Kronika farnosti Tichý Potok

rok 2013

1. január 2013 – Začali sme nový rok sv. Liturgiou s myrovaním, pri ktorej náš otec duchovný nás oboznámil so všetkými dôležitými faktami za minulý rok a zároveň vyjadril presvedčenie, že tento rok dokážeme s Božím požehnaním urobiť všetko preto, aby sa finančné pomery a chod farnosti stabilizoval.

6. január 2013 – Sviatok Bohozjavenia Pána je vždy spojený s veľkým svätením vody. Ani tento rok to nebolo inak. Veriaci si v džbánoch priniesli vodu a po posvätení odnášali domov. Ňou sa potom vykoná aj posvätenie domov, ktoré tohto roku bude 12. januára.

18. január 2013 – Na fare sa dnes konalo stretnutie miništrantov s otcom duchovným. Poobedie a večer sa niesol v duchu veselosti a hier.

19. január 2013 – Vo farnosti sa konal hokejový turnaj na našom klzisku pri požiarnej zbrojnici. Prišli zápasiť hokejisti zo susedných dedín a náš tím zvíťazil.

25. január 2013 – Deväť našich mládežníkov išlo dnes do Juskovej Voli na víkend pre mladých. Do Lipian ich odviezli autami a odtiaľ potom pokračovali s ostatnými mladými z nášho dekanátu autobusom. Otec duchovný im dal požehnanie, aby prežili požehnaný čas a šťastne sa vrátili domov.

27. január 2013 – Naša Prešovská metropólia má 5. výročie od jej vzniku. Na oslavách   sa za našu farnosť zúčastnil duchovný otec s manželkou a synom Dominikom.

9. február 2013 – Vo farnosti sa konal Šteľbaský ples. Okrem veriacich sa na ňom zúčastnil aj náš otec duchovný s manželkou a  dokonca aj niekoľko manželských párov z Okružnej. Výťažok  z  tomboly bude použitý na nové dvere do nášho chrámu.

11. február 2013 – Začína sa Veľký pôst, ktorý je v tomto roku spojený s abdikáciou pápeža Benedikta XVI.  Je to prekvapujúca správa, ktorá otriasla celým veriacim i neveriacim svetom. 28.2.2013 pápež končí v úrade.

3. marec 2013 – V dnešnú tretiu pôstnu nedeľu sa začíname modliť za dobrého nového pápeža, pretože zajtra sa začína konkláve.

10. marec 2013 – Dnes poobede sa konala verejná schôdza v našom kultúrnom dome, na ktorej otec duchovný hovoril o potrebe nového spôsobu vykurovania chrámu. Tým, že sme mali cez zimu zapnutý iba jeden elektrický pec sme síce ušetrili, ale v chráme bola zima. Navrhol ústredné kúrenie s tým, že z výklenku, ktorý sa zamuruje , sa urobí kotolňa a kotol bude na drevo. Tento kotol je zvláštny tým, že sa vyrába iba v Litve a po naložení horí 32 hodín. Návrh otca duchovného Lizáka sa hlasovaním jednomyseľne schválil.

12. marec 2013 – Konalo sa zasadanie farskej rady, na ktorom sa rozhodlo o veľkosti kotla a jeho okamžitom objednaní, pretože sa takto získa zľava z ceny a doprava zadarmo.

13. marec 2013 – Dnes sa spoločne s veriacimi tešíme aj v našej farnosti zo zvolenia nového pápeža. Stal sa ním kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý prijal meno František.

24. marec 2013 – Na podnet pána Tebeľáka sa dnes u nás začínajú modlitby za Slovensko. Tí ktorí sa prihlásili (bolo ich dosť) sa budú každý deň modliť Otčenáš, Raduj sa a Sláva Otcu za dobrý život na našom Slovensku.

 29. marec 2013 – Veľká večiereň je na Veľký piatok u nás hlavnou bohoslužbou. Plaščenica, s ktorou sa koná obchod okolo chrámu sa ukladá do hrobu. Tento rok sme ale okolo chrámu nešli, pretože husto snežilo a bola zima.

31. marec 2013 – Najväčší sviatok cirkevného roku Vzkriesenie sa v tomto roku začal o šiestej ráno  utierňou  Vzkriesenia, pri ktorej sa posvätili jedlá. O desiatej potom bola sv. Liturgia s myrovaním, pri ktorom sa spievali časti z veľkej večierne.

7. apríl 2013 -  Dnes sa v Prešove konalo stretnutie vladyku Jána Babjaka s mládežou celého biskupstva. Aj z našej farnosti sa tohto stretnutia zúčastnilo niekoľko mladých a aj starších spolu s o. Leontínom a jeho rodinou.

5. máj 2013 – Po sv. Liturgii sme dnes svätili polia. Toto svätenie sa konalo okolo chrámu na všetky svetové strany s čítaniami zo sv. Písma. Nech nám toto žehnanie chráni našu úrodu na poliach i sadoch.

26. máj 2013 – Tri naše deti: Kristián Lesný, Zuzka Semančíková a Daniel Planý dnes prežívali svoje prvé stretnutie s eucharistickým Kristom. Hoci vonku trochu pršalo, vo vnútri ( a nielen chrámu) vládla príjemná atmosféra, hral mládežnícky zbor a všetci sa tešili z tejto milej slávnosti.

8. jún 2013 – Konala sa opekačka na farskom dvore, ktorá začala o 15-tej „korunkou" a pokračovala hraním, opekaním až do ôsmej večer. Mladší sa už museli vrátiť domov, ale starší pokračovali v hraní volejbalu až do úplnej tmy.

20. jún 2013 – Dnes sa začali práce na ústrednom kúrení v chráme. Otec duchovný so synom Leom odstraňovali drevený obklad vo výklenku a 22.6. chlapi pokračovali vybúravaním otvoru na dvere a okno. Kúrenárske práce sa podujal robiť pán Jozef Segiňák.

28. jún 2013 – Mládežníckou sv. Liturgiou sa dnes naši mladí poďakovali za uplynulý školský rok prosili o pomoc na dobré prežitie prázdnin. Pozdravom „Kristus medzi nami" sa otec duchovný rozlúčil s mladými a oni zborovo odpovedali „Je a bude".

29. jún 2013 – Hasičský viacboj je súťaž pre deti a mládež, pri ktorej môžu ukázať svoju zručnosť. Tú aj dokazovali pri dnešnej súťaži v hojnom počte. O šiestej večer potom mladí pokračovali v zábave na diskotéke a potom starostka obce pani Džuganová odmenila všetkých žiakov – jednotkárov.

1.-10. júl 2013 – Pokračujú práce pri chráme. Osadilo sa okno, vybagroval sa a osadil sa prívod vody, umývadlo a odtok, osadili sa radiátory s potrubím a kotol a všetko sa zavŕšilo vakovaním kotolne. Chýba ešte komín, ktorý majú prísť osadiť kominári a nakoniec ešte vybieliť celú kotolňu a natrieť dvere.

20. júl 2013 – V našej farnosti sa konal 14. ročník Olympijských hier, ktorý organizuje p. starostka. Olympijskú zástavu vztýčil otec duchovný a modlitbou otvoril súťaže pripravené pre deti a mládež.

24. júl 2013 – Dnes kominári osadili nový komín do chrámu. Už sa môže kúriť. Dúfajme, že táto investícia sa vyplatí.

28. júl 2013 – V dnešný deň sa konalo posvätenie obrazu Božieho milosrdenstva, ktorý do chrámu zakúpila Zuzana Klembarová. Obraz bude umiestnený na stene bývalého výklenku.

29. júl 2013 – V rámci letných aktivít pre mladých sa dnes vo večerných hodinách premietal na farskom dvore film. Mládež sedela na stoličkách a lavičkách a na stenu stodoly sa premietal „veľkoplošne" film.

3. august 2013 – Prvá augustová sobota bola aj v tomto roku odpustovým dňom v Blažove. Hlavným slúžiacim pri sv. Liturgii bol náš duchovný otec Leontín. Po panychíde sa ako obyčajne podával guľáš. Počasie bolo nádherné a horúce.

11. august 2013 – V dnešnú nedeľu sme slávili chrámový sviatok – odpust. Hlavným slúžiacim a kazateľom bol o.Patrik Maľarčík, kaplán z Ľutiny, za účasti o. Tremka a nášho otca Leontína. Liturgickým sprievodom okolo chrámu a záverečným požehnaním sa slávnosť ukončila. Všetci sa rozišli do svojich domovov, aby tam pokračovali v oslave dnešného krásneho dňa.

7. september 2013 – Niekoľko mladých aj s rodičmi sa dnes vybralo do Ľutiny na púť mladých. Celý deň strávili pri modlitbe a workshopoch. Domov sa vracali síce unavení, ale povzbudení na duchu.

22 september 2013 – Dnes sa konal v Košiciach „Pochod za život", ktorého sa zúčastnilo aj 22 veriacich z našej farnosti.   Bolo tam okolo 85 tisíc ľudí, ktorí vyjadrili svoju podporu ochrany života od počatia a ochranu rodiny.

18. október 2013 – V našej farnosti sa dnes zišla skupinka žien – matiek, aby sa začali spoločne modliť a pripojili sa k matkám celého sveta. Ich stretnutia budú každý týždeň na fare.

31. október 2013 – Posledný deň v októbri je dňom kedy ďakujeme v našej farnosti za úrodu. Veriaci priniesli v košíčkoch to, čo sa im urodilo. Spoločne sme potom ďakovali Bohu za jeho lásku a starostlivosť.    

7.-24. december 2013 – Hneď po sviatku sv. Mikuláša sa začali prípravy na vianočné sviatky. Spoločne s mladými sa začali na fare piecť medovníky, ktoré sa potom pri Veľkom Povečerii rozdávali ľuďom v chráme. Dopravilo sa do farnosti Betlehemské svetlo, ktoré svieti v chráme cez celé sviatky.

Štatistické údaje za rok 2013

Krsty:  Jakub Žačok, Miroslav Jarkovský, Dávid Fedorko

Sobáše:   Marek Fedorko a Júlia Lizáková

Pohreby:  Jozef Iľaščík (1920), Anna Tebeľáková (1924), Ján Lilek (1921), Michal Hromjak (1955), Mária Hromjaková (1927), Tomáš Lilek (1990), Róbert Bucko (1944).

 

Kronika farnosti Tichý Potok

rok 2014

1. január 2014 – Novoročnou sv. Liturgiou sme začali tento rok v očakávaní, čo nám prinesie. Náš duchovný otec Leontín poďakoval všetkým, ktorí v minulom roku pomáhali pri prácach finančne aj fyzicky. Výsledok práce sme mohli pocítiť všetci, pretože v chráme je konečne teplo. V tomto roku nás čaká veľmi milá udalosť aj povinnosť – vysviacka a primície nášho bohoslovca Leontína.   

2. január 2014 -  Po včerajšej slávnostnej sv. Liturgii sa naši veriaci mohli po sv. Liturgiách zúčastniť na krátkych katechézach o Proskomídii, ktoré si pripravil a predniesol náš bohoslovec Leontín. Zaujímavým spôsobom vysvetlil dôležitosť tejto „skrytej" časti liturgie a jej význam.

4. január 2014 - Po ženách, ktoré sa v našej farnosti zapojili do Modlitieb matiek sa dnes prvýkrát stretli aj mladí na modlitbách Detí viery. Aj oni sa zapojili do spoločenstva tých, ktorým záleží na duchovnom živote.

6. január 2014 – V tomto roku prežívame svätý Rok rodiny. Na túto tému odznel aj pastiersky list vladyku Jána Babjaka, Po farnostiach bude putovať ikona sv. Rodiny tak, že vo farnosti bude ikona celý týždeň v konkrétnej rodine, ktorá sa bude pri nej modliť. U nás sa bude odovzdávať vždy v nedeľu po večierni a korunke a hneď v ten večer sa otec duchovný zúčastní na modlitbe v rodine.

13. január 2014 – Dnes začala u nás pôsobiť a modliť sa už druhá skupinka žien – matiek. Sú to staršie ženy – matky, ktoré sa tiež chcú modliť za svoje deti a rodiny. Stretávať sa rozhodli každý týždeň v chráme.

1. február 2014 – V Ľutine sa konal kňazský deň aj za účasti laikov, kde sa odovzdávali posvätené ikony sv. Rodiny. Slávnostnú atmosféru zvýraznili katechézy o rodine a záverečný Akatist o rodine.

24. máj 2014 -  Púť do Krakova k Božiemu milosrdenstvu je už aj pre našich veriacich tradíciou. Skoro celý autobus sme zaplnili my a doplnil sa ešte veriacimi s Ďačova, Lipian a Bajeroviec. Nik nehľadel na únavu z cestovania, iba na milosti, ktoré sme tam mohli získať.

22. jún 2014 – Dnes sa u nás konala primičná sv. Liturgia o. Leontína Lizáka ml. za účasti mnohých kňazov a veriacich. Hlavným kazateľom bol o. Urvinitka. Slávnosť bola plná emócií nie len kvôli jej obsahu, ale aj kvôli tomu, že posledné primície tu boli v 1979 roku o. Jozefa Dudu. Po skončení slávnosti sa pozvaní hostia presunuli do sály kultúrneho domu, kde bolo pre nich pripravené pohostenie a o štvrtej poobede zase aj všetci veriaci našej farnosti.

4. august 2014 – V našej obci nie je zavedený plyn a preto vykurovanie je možné iba na tuhé palivo, alebo elektricky. Keďže drevo je potrebné dobre presušiť, dnes sa začal robiť vonku pri stodole prístrešok na drevo. Práce sa ujal pán Ján Hromjak.

29. august 2014 – Ďalší ročník olympijských hier nemohol chýbať ani tohto roku. Deti plné energie súťažili v rôznych kategóriách a disciplínach s veľkou chuťou. Škoda len, že tých detí u nás neustále ubúda.

30. august 2014 – Každý začiatok a koniec prázdnin je príležitosťou na spoločné stretnutie detí a mládeže na farskom dvore pri opekačke a hrách. Aj v tomto roku sa stretnutie začalo modlitbou korunky a končilo v neskorých večerných hodinách.

27. september 2014 - Naše ženy – matky sa dnes zúčastnili na Trojdní matiek v Jakubanoch. Pri spoločných modlitbách dostali aj požehnanie s relikviou sv. Gerarda Maiellu.

1. november 2014 – Po modlitbách za našich zosnulých v chráme, sme v procesii putovali na cintorín, kde sa konalo posvätenie domu Nádeje sv. Kríža. Po posvätení a panychíde sa veriacim prihovorila pani starostka a nakoniec nám ešte duchovný otec pripomenul možnosť získavať plnomocné odpustky.

21. november 2014 – Po sv. Liturgii na dnešný sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu naše deti prišli pred ikonostas, aby dostali požehnanie od nášho duchovného otca.

6. december 2014 -  sv. Mikuláš dnes zavítal aj do nášho chrámu, aby urobil radosť našim deťom balíčkami plnými sladkostí. Úlohu Mikuláša zosobnil Ján Hromjak.

16. december 2014 – Na Ukrajine je dosť zlá situácia, ktorú naša gréckokatolícka charita pomáha riešiť aj hmotnou pomocou. Dnes sme odvážali do Prešova potraviny a drogériu, ktorú naši veriaci podarovali pre núdznych ľudí na Ukrajine.

26. december 2014 – Po skoro mesačných týždenných stretnutiach mladých na fare, kde katechézami a nácvikom sa pripravovali na Dobrú novinu sa dnes mladí vydali na koledovanie. Vrátili sa večer, síce unavení, no v dobrej nálade. Podarilo sa im vyzbierať pre deti v Afrike 365 eur.

30. december 2014 – Výročná schôdza farskej rady prebiehala v duchu hodnotení práce a poďakovania za pomoc pri primíciách. V pláne na budúci rok je ušetriť finančné prostriedky na obnovu fasády nášho chrámu.

31. december 2014 – O 15,00 hod. sa veriaci zišli v chráme, aby pred Najsvätejšou Eucharistiou poďakovali Bohu za celý rok a zároveň prosili o Božie požehnanie do nasledujúceho roku. Náš duchovný otec prosil o požehnanie všetkých rodín, aby boli skutočnými malými domácimi cirkvami.

Štatistické údaje za rok 2014

Krsty:  Tobias Plačko, Kevin Červeňák, Štefan Ľuboš Iľaščík, Emília Iľaščíková, Kristína Červeňáková, Jesica Alžbeta Červeňáková, Anna Mária Červeňáková, Rudolf Červeňák, Eliška Tomášková, Martin Hovanec.

Sobáše:   Marek Jusko a Zuzana Klembarová, Martin Hovanec a Helena Hromjaková

Pohreby:  Marta Planá /1932/, Ján Segiňák Cifra /1910/, Anna Hricová /1939/, Michal Lukáč /1933/, Katarína Hricová /1920/, Jozef Duda /1926/.

 

Kronika farnosti Tichý Potok

rok 2015

1. január 2015 – Začíname Nový rok s túžbou dosiahnuť čo najlepšie výsledky v duchovnej i finančnej oblasti našej farnosti. No dobre vieme, že bez Božieho požehnania a pomoci to nedokážeme. Preto sa naše srdcia obracajú v dnešný deň k Bohu a spoločne s našim duchovným otcom Leontínom prosíme Nebeského otca o jeho lásku a dary.

6. január 2015 – Po Veľkom svätení vody putoval o. Leontín, Ján Hromjak a miništranti po našich domoch, aby ich posvätením a modlitbou zvolával Božie požehnanie pre všetkých nás do každodenného života.

29. marec 2015 – Aj na tohtoročnom stretnutí sa s vladykom Jánom v Prešove na Kvetnú nedeľu zúčastnili naši mladí s duchovným otcom. Bohatý program s piesňami, katechézou a scénkami bol dobrou duchovnou vzpruhou pre všetkých zúčastnených.

1. apríl 2015 – Dnes, za pomoci techniky Mareka Tebeľáka, sa upravoval terén a vyvážala skoro 20 ročná skládka na farskom dvore. Až za tmy sa práce skončili a priestor za stodolou je znova taký, aký má byť.

3. apríl 2015 – Vo Veľký piatok sa v tomto roku striedali pri Božom hrobe rodiny každú hodinu. Mali možnosť zapísať sa  podľa toho, komu to ako vyhovovalo. Jednu hodinu si rezervovali aj ženy z Modlitieb matiek, aby aj pred Ježišom v hrobe prosili za svoje deti a rodiny.

11. apríl 2015 – Dnes niektorí z našich veriacich putovali do Ľutiny na Fatimskú sobotu a púť k Božiemu milosrdenstvu. Tu mali možnosť pri modlitbách a prednáškach upevniť svoju vieru a dôveru v nášho Nebeského otca.

3. máj 2015 – Naša organizácia dobrovoľných požiarnikov dnes  oslavovala 90. výročie svojho vzniku. Pri sv. Liturgii v chráme sa posvätila zástava a potom sa v procesii veriaci presunuli k požiarnej zbrojnici, kde bol posvätený prístrešok so sochou sv. Floriána. Nasledoval slávnostný obed a po ňom udelenie ocenení zaslúžilým členom požiarneho zboru.

16. máj 2015 – Aj tento rok sme sa spolu s našim duchovným otcom zúčastnili na púti v Krakove. V skorých ranných hodinách sme sa vydali do Krakova a po skončení celej púte sme sa vrátili vo večerných hodinách domov.

12. jún 2015 – Hoci je dnes sviatok Božského Srdca, museli sme narýchlo vybetónovať základ pre plechovú garáž, ktorá bude slúžiť na uskladnenie drevených brikiet na vykurovanie v chráme. Oznámili nám totiž, že o dva dni garáž dovezú a my sme ešte nemali pripravený podklad.

15. jún 2015 – Dnes doviezli a namontovali plechový prístrešok. Za hodinu bol poskladaný a pripravený na použitie. Je to veľmi dobré, lebo hneď o dva dni majú doviezť 10 ton drevených brikiet, ktoré duchovný otec pozháňal v akciovej cene až z Michaloviec.

11. júl 2015– Opekačka s hrami na farskom dvore nemôže chýbať na začiatku prázdnin. Aj tento rok sa deti a mládež stretli pri hrách a posedení, aby sa viac utužilo spoločenstvo, ktoré tvoríme.

24. júl 2015 – Niekoľko našich mladých sa zúčastnilo tábora na TAM (Tábor Archanjela Michala) v Osturni. Strávili tam osem dní v spoločenstve mladých a animátorov, aby načerpali skúsenosti, obohatili svoj duchovný život a utužili vzťahy s inými mladými ľuďmi.

9. august 2015 – Na odpustovú slávnosť v tomto roku bol pozvaný náš novokňaz o. Leo, ktorý je teraz kaplánom v Jakubanoch. Spoločne s naším duchovným otcom a o. Tremkom slávili sv. Liturgiu, po ktorej bolo putovanie okolo chrámu s čítaniami Božieho slova a slávnostným záverom pred chrámom. Poobede sa konala u nás aj hasičská súťaž, ktorú na úvod požehnal  náš duchovný otec.

31. august 2015 – Aj záver prázdnin v tomto roku patril hrám a opekaniu na farskom dvore. Po spoločnej modlitbe „korunky" na úvod stretnutia sa deti a mladí pustili do pripravených hier. Pekné počasie len podporilo dobrú náladu až do úplného večera.

1. november 2015 – V susednej obci Brezovica sa dnes koná odpustová slávnosť na ktorú sme boli pozvaní aj my s našim duchovným otcom. Prišli po nás autobusom. A my v krojoch, so zástavami a obrazmi sme potom v procesii prišli do ich chrámu. Po sv. Liturgii, ktorá sa slávila, náš duchovný otec Leontín odovzdal od nás dar pre nich – ikonu sv. Rodiny, ktorú prevzal o. Ščerba. Po skončení slávnosti sme boli na fare, kde nás všetkých pohostili dobrým guľášom a nakoniec priviezli späť domov.

8. december 2015 – Dnes na sviatok Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky sme začali Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil sv. Otec. Každá sv. Liturgia sa bude začínať modlitbou sv. Otca Františka a na niektorých miestach (napr. Prešov, Ľutina, Litmanová, Poprad a pod.) sa otvoria brány milosrdenstva. Tiež na týchto miestach sa bude spovedať nepretržite každý deň, aby veriaci mohli získavať odpustky za stanovených podmienok.

24. december 2015 -  Na našom ikonostase sa cárske dvere už rozpadávali a bolo ich potrebné vymeniť. Na túto prácu sa podujal rezbár pán Jaroslav Bujňák z Brezovice, ktorý vyrobil identické nové dvere a dnes ich osadil na pôvodné miesto. Sú naozaj na nerozoznanie od pôvodných.

26. december 2015 – Po sv. Liturgii na dnešný sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke sa koledníci Dobrej noviny vydali koledovať a ohlasovať radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Vyzbierali pekných 375 eur pre potreby chudobných detí v Afrike.

27. december 2015 – Dnes sa konala výročná schôdza farskej rady na ktorej sa zhodnotil uplynulý rok s konštatovaním, že aj napriek neočakávaným výdavkom sa môžeme v nasledujúcom roku pustiť do opravy fasády nášho chrámu.

31. december 2015 – Na záver roka sa konala poobede sv. Liturgia s vyložením Najsvätejšej Eucharistie, pred ktorou bol Ďakovný akatist. Požehnaním Eucharistiou nám  duchovný otec odovzdal požehnanie nášho Nebeského otca do nasledujúceho Nového roku.

Štatistické údaje za rok 2015

Krsty:  Michaela Bíla, Simona Bíla, Štefan Bíly, Kristína Bíla, Matúš Bujňák, Dorota Segiňáková, Erik Mucha.

Sobáše:   žiadny

Pohreby:  Agnesa Lukáčová /1935/, Mária Gerčáková /1928/, Ján Michališinec /1938/, Ján Lukáč /1948/, Anna Semančíková /1939/

 

Kronika farnosti Tichý Potok

rok 2016

1. január 2016 – Úvod Nového roka je vždy o poďakovaní a plánoch. Aj teraz to nebolo inak. Duchovný otec poďakoval všetkým za pomoc, pánu Bujňákovi za nové cárske dvere a vyjadril nádej, že v tomto roku sa nám podarí uskutočniť obnovu fasády chrámu.

17. január 2016 – Všetkým veriacim boli rozdané hlasovacie lístky na členov pastoračnej rady, ktorá má s ekonomickou radou tvoriť farskú radu farnosti. Jej  úlohou je  pomáhať pri duchovnom raste farnosti, organizovať duchovné podujatia a byť nápomocnými v duchovnej pastorácii.

19. január 2016 – Dnes, komisia ustanovená otcom duchovným, spočítala a vyhodnotila hlasovanie veriacich o členoch pastoračnej rady. Boli vybrané tieto členky: Hromjaková, Dudová, Bašistová, Ďuricová, Kulpová a Tebeľáková, ktoré svoju nomináciu prijali.

13. február 2016 – Konalo sa prvé zasadanie pastoračnej rady, na ktorom boli všetky členky oboznámené duchovným otcom s poslaním, úlohami a povinnosťami rady a za predsedníčku tajným hlasovaním členov bola zvolená p. Anna Dudová. Úlohu zapisovateľky a kronikárky prijala p. Kulpová.

20. marec 2016 – Po sv. Liturgii sa aj v tomto roku niektorí z našej farnosti zúčastnili stretnutia mladých s vladykom Jánom Babjakom v Prešove. Dobrú atmosféru stretnutia vytvorila svojim vystúpením aj skupina Onezim, veľa pekných scénok s bohatým programom a žrebovaním lístkov na stretnutie so sv. otcom v Krakove.

25.-27. marec 2016 - Veľké trojdnie sme začali už vo štvrtok večer modlitbou Strastí a potom vo Veľký piatok Veľkou večierňou s uložením plaščenice do Božieho hrobu a v sobotu sv. Liturgiou a Korunkou. Všetko vyvrcholilo v nedeľné ráno Voskresnou utierňou, pri ktorej sa posvätili veľkonočné jedlá. O 11,00 hod. pri slávnostnej sv. Liturgii s myrovaním sme naplno oslávili Kristovo vzkriesenie.

9. apríl 2016 – Konalo sa druhé zasadanie pastoračnej rady. Otec duchovný navrhol, aby sa ženy dali dokopy v druhej a tretej lavici v chráme a spoločne viedli spev pri bohoslužbách, keďže vo farnosti nemáme kantora. Má sa zabezpečiť mikrofón, aby spev bolo dobre počuť všade. Mohlo by sa konať tiež premietanie filmov v kultúrnom dome a usporiadať nejaké spoločné púte.

10. apríl 2016 – Do Sabinova šli niektorí veriaci na stretnutie s o. Eliasom Vellom. Jeho prednáška, modlitby chvál a požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou, boli mocnou posilou viery pre všetkých prítomných.

1. máj 2016 – Dnes po sv. Liturgii duchovný otec pri našom chráme, posvätil nové požiarnické auto s prívesom, ktoré dostali naši požiarnici. Pekné počasie a radosť bolo to, čo sme všetci prežívali.

7. máj 2016 – Na púti matiek v Ľutine nechýbali ani naše ženy - matky. Zúčastnili sa modlitieb s ostatnými mamami našej eparchie.

21. máj 2016 – Tohtoročná púť do Krakova bola výnimočná tým, že šoférom nášho autobusu bol o. Ščerba z Brezovice a ešte tým, že púť bola spoločná s gréckokatolíckymi veriacimi Poľska. Cestou späť domov sme sa zastavili ešte v Ružencovej záhrade. Zážitok z tohtoročnej púte bol o to väčší.

5. jún 2016 – Prvé sv. prijímanie je pre deti a ich rodinu veľkou udalosťou. Dnes sme túto udalosť prežívali i v našej farnosti. Štyri naše deti, Zuzka Ďuricová, Vaneska Ondrušková, Erik Bercik a Vladko Bilek sa mohli spojiť s Ježišom v Eucharistii. Odteraz sa už sami môžu starať o svoj duchovný život a stať sa dobrými kresťanmi.

21. jún 2016 -  Urbariáty Blažova, Žakoviec a Kežmarku si postavili chatku, ktorú dnes náš duchovný otec spolu s o. Bučkom posvätili. Milá slávnosť sprevádzaná spevom našich žien v krojoch pokračovala posedením pri chutnom guľáši a speve piesni.

26. jún 2016 – Prvoprijímajúce deti a ich rodičia sa dnes stretli na farskom dvore, aby sa pri neformálnom posedení, opekaní a hrách, mohli podeliť o svoje pocity a zážitky so svojho prvého stretnutia s Ježišom.  Na konci stretnutia im syn duchovného otca Dominik odovzdal DVD, ktoré pre nich vyrobil.

5. júl 2016 – Pri sv. Liturgii otec duchovný oznámil podmienku firmy, ktorá má vykonať obnovu fasády chrámu, že sa musí najprv chrám odvodniť, pretože sú mokré múry a fasádu by nebolo možné urobiť dobre. Po sv. Liturgii sa pred chrámom rozprávalo akým spôsobom sa tieto práce vykonajú. Rozhodlo sa pre prácu s firmou.

11. júl 2016 – Konalo sa zasadanie farskej rady na ktorom sa prejednávalo odvodnenie chrámu a zároveň požiadavka odkúpenia budovy bývalej školy s pozemkami.

6. august 2016 – Pekné a nie veľmi horúce počasie prispelo k slávnostnej atmosfére pri dnešnej odpustovej slávnosti v Blažove.  Aj napriek tomu, že bol sviatok Premenenia Pána, sa tu zišlo veľa veriacich.

14. august 2016 – Aj v našej farnosti prišiel čas na odpustovú slávnosť. Tohtoročnú prišli s nami sláviť o. Gabriel Székely a o. Ščerba. Spolu s našim duchovným otcom, o. Tremkom a o. Leom, sme mohli prežívať tento deň naozaj slávnostne. Slávnosť sa začala posvätením nových Cárskych dverí. Krásne počasie nám umožnilo aj putovať v sprievode okolo chrámu a na záver si urobiť spoločnú spomienkovú fotografiu.

19. august 2016 – Dnes sa začali práce na odvodnení chrámu. Marek Tebeľák a Peter Šima odstránili betónový chodník okolo celého chrámu, aby ďalšia firma mohla pokračovať vo výkopoch.

3. september 2016 – Koniec prázdnin si deti a mládež spríjemnili opekačkou a hrami na farskom dvore. Začali modlitbou korunky v chráme, aby sa spoločne poďakovali za prázdniny a poprosili o silu do ďalšieho školského roka.

3.-12. október 2016 – Pokračuje sa v práci pri odvodnení chrámu. Firma p. Angeloviča z Torysy, napriek neustálemu dažďu, dokončila práce na odvodnení. Je už aj najvyšší čas, lebo hlásia mrazy. Výkop, uloženie drenážnych, vetracích  a okapových rúr, zasypanie a obloženie obrubníkmi stihli v rekordnom čase. Celá práca nás stála 4080 eur.

6. december 2016 – Aj sv. Mikuláš tohto roku bol trocha iný. Okrem už samozrejmej prítomnosti postavy Mikuláša v chráme, ktorý deťom rozdával balíčky, sa malý darček v podobe pomaranča a čokoládky ušiel každému, kto bol v chráme. Tak radosť mohli prežívať nielen deti, ale aj dospelí.

24. december 2016 – Predvečer Vianoc s Veľkým Povečerijem sa v chráme začal vystúpením žien v krojoch a spevom vianočných kolied. Bol to nádherný začiatok slávenia sviatkov Kristovho narodenia. Prvý a druhý deň sviatkov potom slávenie sprevádzal náš mládežnícky zbor. Nechýbalo ani koledovanie detí s Dobrou novinou, kde sa vyzbieralo 398 eur.

27. december 2016 – Na fare sa konala výročná schôdza farskej rady. Tak ako vždy, o. Leontín poďakoval všetkým a hlavne pani pokladníčke Čarákovej, za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku. Rozhodlo sa aj o robení fasády na budúci rok napriek tomu, že nemáme dostatok finančných prostriedkov. Ceny totiž neustále stúpajú a keď budeme prácu odkladať, tak v budúcom roku to môže byť ešte drahšie.

31. december 2016 – Poďakovanie za uplynulý rok bolo náplňou aj našej poslednej tohtoročnej sv. Liturgie s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou. Spoločne sme ďakovali za všetky dary a pomoc nášmu Nebeskému Otcovi, ktoré nám v tomto roku doprial. Určite ich bolo veľa a o mnohých možno ani nevieme. Naša vďačnosť Bohu plynule prešla do prosieb o Jeho požehnanie do nového roku.

Štatistické údaje za rok 2016

Krsty:  Damián Jusko, Matej Klembara, Karin Červeňáková

Sobáše:   žiadny

Pohreby:  Michal Iľaščík (1931), Helena Dudová (1944)