Kontakty

Hlavní koordinátori SKA v Piešťanoch:
manželia Majka a Juraj Véghoví  -  jur.vegh@gmail.com,  maria.veghvelgan@gmail.com
 
Koordinátori Rady starejšch SKA: 
manželia Amálka a Anton Galoví -  antonamalia.galo@gmail.com
 
Členovia Tvorivého tímu SKA: 
manželia Marta a Stanislav Chmelovci-  delegáti pre služobné spoločenstvá
manželia Mirka a Oliver Šiškovci-           delegáti pre organizáciu duchovnej obnovy v Rodinkove a delegáti pre manželské formačné spoločenstvá
manželia Katka a Ľubomír Čellárovci-  delegáti pre nové manželské formačné spoločenstvá
manželia Milka a Oliver Grmanovci-       delegáti pre organizáciu akcí zameranú pre deti
manželia Vanda a Peter Karasovci-         delegáti pre členov v sabatickom období
 
Hlavní koordinátori a členovia Tvorivého tímu volení v septembri a októbri 2020 na obdobie 2
nasledujúcich rokov
 
Kňaz zodpovedný za duchovnú formáciu: Leopold Slaninka SJ - lslaninka@gmail.com 
 
Správcovia webovej stránky: 

Peter Karas - peter.karas.75@gmail.com,   Mirka Šišková - h.mirka@gmail.com