« Späť

Ešte raz: Ľudské práva (?)

Ešte raz: Ľudské práva (?)

Dnes je ten čas, kedy sa láme doba. Stratégia ochrany ľudských práv visí nad nami ako strašiak, ako Damoklov meč. Mnohí v tomto dokumente vidíme a cítime niečo, čo nie je ľuďom vlastné a iba otvárame oči, čo sa vlastne všetko na nás chystá. Naša myseľ, rozum, vôľa, ani duša to nechcú pochopiť, že je vôbec možné, že sa takéto absurdnosti zrodili v dakoho hlave a šíri sa to svetom ako najalternatívnejšia myšlienka, ktorá chce vlastne blaho každého človeka.

Už sme mnoho popísali na túto tému aj na našej MK, ale nedá mi vyjadriť sa ešte raz z pohľadu veriaceho človeka.

Všetky tieto snahy o poľudštenie a dané do zákonov našej drahej vlasti sú nátlakové, pretože idú proti prirodzenosti človeka. Ja ako katolík viem a verím, že nás stvoril dobrotivý Boh. Ako muža a ženu. Boh nestvoril žiadny tretí rod, ktorému budeme raz odmalička hovoriť iba „ono“, lebo ono, to dieťa, si raz môže vybrať svoj rod podľa sexuality. Ak homosexuáli a lesbičky sa neštítia svojej, nazvime to inakosti, je to preto, že sa z našej spoločnosti vytráca slovo hriech.

Hriech je slovo, ktorého význam sa snaží Zlý ututlať a nechať vymiznúť z povrchu zemského.

Z pohľadu svetského je nám dovolené všetko, v rámci demokracie, svojho práva – a to je to, čo dnes využíva svetská moc, aby schvaľovali zákony v mene práva - , ale z pohľadu Božieho to tak ani z ďaleka nie je.

Hriech u Pána má jasné prikázanie: Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, nescudzoložíš...

Ak sa o svoje práva dnes uchádzajú homosexuáli a mali by sa o nich na školách učiť naše deti ako o nejakom zvláštnom ľudskom druhu, tak podľa Božieho zákona, sa budú učiť ako o ľuďoch, čo žijú v hriechu. Ich štýl života sa im bude predkladať ako prirodzený, normálny, zákonný.

Viete si predstaviť, že o svoje práva by sa začali utiekať dajme tomu zlodeji? Krádež v očiach Božích je tiež hriech, ale v mene práv sa raz môže stať, že aj oni sa raz začnú biť v prsia a bojovať v mene spravodlivosti o to, čo oni budú pokladať za normálne. Hlúposť? Smejete sa? Ste rozhorčení? Tak potom máme právo byť aj my, veriaci ľudia rozhorčení nad amorálnym správaním sa ľudí, čo žijú v hriechu, ktorí chcú svoj hriech uzákoniť v mene spravodlivosti.

Je na našu škodu, a škodu našich detí, že nemáme v sebe také odhodlanie a túžbu po pravdovravnosti, ako nás to učí Boží zákon v našich srdciach, ale hlavne verejne hovoriť, diskutovať o Desiatich Božích prikázaniach.

Hľa, čo hovorí o nečistote svätý kňaz Ján Mária Vianney:

"Ak nás každý smrteľný hriech môže uvrhnúť do pekla, tak čo potom hovoriť o hanebnom hriechu nečistoty? Či už samotný názov tohto hriechu nedesí každého človeka, a tým viac kresťana? Ách, keby som vám mohol predstaviť dôkladne, akým čiernym a odporným priestupkom je tento hriech, tak by ste sa mu možno starostlivejšie vyhýbali a cítili by ste voči nemu väčší odpor! Môj Bože! Ako sa môže kresťan oddávať vášni, ktorá tak strašne ponižuje, ktorá ho zahanbuje, a uponižuje ako nerozumné zviera! Ako sa môže oddávať tomuto - jednoducho povediac - zločinu, ktorý šíri v ľudskej duši také strašné zničenie? Apredsa on, kresťan, je svätyňou Boha a živým údom toho  Mystickéoh Tela, ktorého Hlavou je Ježiš Kristus. A prečo sa človek topí v blate ohavnej neviazanosti, ktorá mu skracuje život, pozbavuje ho dobrého mena a vystavuje nešťastnej večnosti?"

- A tento hriech, sa má vtĺkať do duší, do sŕdc našich detí, ako najprirodzenejšie sexuálne právo, ale ešte v oveľa horšej a zvrátenejšej podobe!

A ešte raz sv. Ján M. Vianney:

"Niet čnosti, ktorá by nás robila viac milými Bohu, ako čistota. A naopak - žiaden hriech nespôsobuje toľko radosti zlému duchu, ako nemravnosť. Musíme sa teda účinne brániť pred útokmi pekla a starostlivo bdieť nad svojim zrakom, myšlienkami i hnutiami srdca, často sa utiekať k modlitbe, vyhýbať zlým príležitostiam...musíme umŕtvovať svoje telo, zverovať sa Najsvätejšej Panne a často prijímať sväté sviatosti.

Budeme blahoslavení, ak si nepošpiníme svoje srdcia týmto prekliatym hriechom - lebo Ježiš Kristus jasne povedal, že čistí budú vidieť Boha naveky (porov. Mt5,8)".

Pomenúvajme hriech pravým menom. Ak sa nebojíme povedať, že “prerušenie tehotenstva” je vražda, že človek, ktorý niečo ukradol, je zlodej, tak sa nebojme povedať, že ľudia, ktorí nežijú vo Sviatosti manželstva, a žijú v pároch, smilnia. A keďže Pán požehnáva v tomto posvätnom zväzku iba muža a ženu, všetci ostatní, čo neprijmú toto pozvanie od Pána, vystavujú svoju dušu ťažkému hriechu. Pán od vekov je verný svojmu prikázaniu a nemení ho podľa našej ľubovôle a žiadostivosti, ani keď sa nachádzame v 21. storočí, a čiže, ako sa to snažia mnohí aktivisti naznačiť, v dobe pokroku.

Pán nám nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha odvahy! Nebojme sa povedať pravdu tam, kde chce byť potlačovaná, zabíjaná, potieraná.

Slovo Božie nám hlása milovať svojich bratov, ale zároveň sa máme otvorene postaviť proti hriechu. Nebuďme ľahostajní, vlažní a tváriť sa, že sa nás to netýka. Pretože my, kresťania máme byť svetlom v tmách, Ježiš Kristus, ktorého sme prijali do svojich sŕdc ako svojho Pána, Boha, Spasiteľa a Vykupiteľa, nech hovorí cez naše ústa, ktoré sa neboja hlásať, že dnešný svet sa chce rútiť do zatratenia. Ako sa o ňom dozvedia tí, ktorí o ňom ešte nikdy nepočuli? Keď my, kresťania, budeme hovoriť iba o nejakej morálke, ktorá tých hosexuálov a lesbičky bude iba odsudzovať, ale nepovie im pravú podstatu našej viery v Boha, že aj ich Boh nekonečne miluje, že aj ich prišiel spasiť, ale jediné, čo od nich očakáva, je, aby zanechali hriech?!

Lebo ešte stale platia slová Svätého Písma:

1Kor6,

9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,

10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

11 A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

12 "Všetko smiem." Ale nie všetko osoží. "Všetko smiem." Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

13 "Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo." Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.

14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

15 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!

16 Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: "Budú dvaja v jednom tele"

17 Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.

18 Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.

19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?

20 Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

 

Tak nám v tom, Pane pomáhaj! Aby sme raz neboli súdení, že sme mlčali tam, kde sme mali hovoriť a konať.

Všetko pre Božiu slávu!

Ó, Panna Mária, Nepoľkvrnená Čistota, tebe zverujeme čistotu našich sŕdc, čistotu našich detí a mládeže a tak ich ukrývame do tvojho Nepoškvrneného Srdca. Veríme, že sa nás uíjmaš ako starostlivá milujúca Matka, ktorej leží na srdci spása všetkých svojích detí.

Vďaka ti. Mamička.

Ave Mária!

obrázky: internet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ani ja neverím, že by za bežných prirodzených okolností mohol vzniknúť, pri zdravom rozume, nápad takouto absurdnou formou likvidovať životy ľudských jedincov na zemi. Toto už nie je len parketa kresťanov, ale každého triezvo uvažujúceho človeka.
Odoslané 4.9.2013 13:13.
Ludia, musíme sa pozerať na vec tak, že vplyv prichádza cez autoritu. No a autority buď spolupracujú s Otcom, alebo s "Kniežaťom tohto sveta". A podľa toho vidíme ich plody.
Tu už nie je otázkou, že ako je možné, že sa to zrodilo v niečijej hlave. Pokiaľ poznáte nepriateľa, tak vám to príde logické.
Pred viac ako 5timi rokmi mi hovoril jeden chlapík ako letel v lietadle, a vravel, že videl, ako sa jeho spolucestujúci modlí. Tento chlapík, ako veriaci kresťan sa spýtal spolucestujúceho, či sa môže pridať k jeho modlitbe. Nato mu modliaci povedal "myslím, že sa nebudete chcieť pridať, pretože ja som satanista, a modlíme sa zjednotene celosvetovo v tejto chvíli za zničenie rodiny".
Toto ja konkrétne ťaženie konkrétneho nepriateľa. Je treba vyzvať kresťanov, aby si uvedomili, že diabol neni čertík z rožkami a vidlami, ale superinteligentná bytosť, ktorá je schopná čohokoľvek. Z jednou podmienkou - potrebuje na to vašu autoritu. Lebo len tak môže duchovná bytosť vplývať vo fyzickom svete.
Odoslané 5.9.2013 12:33.
Áno, diabol je inteligent, ktorý sa zo všetkých síl usiluje presvedčiť človeka, že neexistuje.
Odoslané 5.9.2013 12:51 ako reakcia na tomáš nemec.
Aj ten tajomný spolucestujúci nám môže byť príkladom. Tiež sa musíme zjednotiť v modlitbe...
Odoslané 5.9.2013 20:16 ako reakcia na tomáš nemec.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Ján Pankovčin
Štefan Hrbček
tomáš ján kuník
Miroslav Priecel
Anna Lojeková
Stefan Patrik Kovac
Martin Majda
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)