RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ PAPRADNO

 

Oficiálne stránky farnosti


 

Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi,
aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby.

Ak sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach láska chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci!
On nám daruje vždy novú možnosť, aby sme znovu začali milovať.
...

Z Posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2018   celý článok

24 hodín pre Pána

Pôst

Pôst a Pôstne obdobie

Pod slovom „Veľký pôst" rozumieme čas od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Tento čas zahŕňa štyridsať všedných dní a šesť nedieľ. Avšak na nedeľu Cirkev nikdy nepredpisovala pôst.

Tento štyridsaťdenný pôst ustanovila Cirkev na pamiatku štyridsaťdenného pôstu Spasiteľa Ježiša Krista na púšti, keď sa pripravoval na verejnú činnosť. Začiatky tohto Veľkého pôstu siahajú v Cirkvi až do 3. storočia. Počet dní v podobe, ako to poznáme dnes, sa ustálil v 7. storočí. V minulosti bol čas Veľkého pôstu chápaný veľmi prísne. Celý tento čas od Popolcovej stredy sa nejedlo mäso ani zvierací tuk, dokonca tiež mlieko a vajcia.

V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana predovšetkým naša vnútorná premena, naše pokánie. Je to určité vnútorné umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Sväté Písmo a cirkevní Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu.

Máme sa zvlášť v tento veľkopôstny čas – podľa príkladu Spasiteľa – pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho sviatku kresťanstva – Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých jedál, ale aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa „postíme" aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo keď sa zdržujeme dovolených pôžitkov.

Pôstna disciplína

Pôstna disciplína

Pápež Pavol VI. vydal 17.2.1966 apoštolskú konštitúciu Paenitemini, ktorou uviedol v Cirkvi nový pôstny poriadok, ktorý presne hovorí o dodržiavaní pôstnej disciplíny pre veriacich katolíkov. Hneď v úvode sa hovorí, že všetci veriaci majú z Božieho zákona konať pokánie. Tiež že veľkopôstna doba si aj naďalej zachováva svoj charakter pokánia.

V súlade s touto konštitúciou nový Kódex kánonického práva, ktorý platí od roku 1983, uvádza v súčasnosti záväznú pôstnu disciplínu. Táto pôstna disciplína je uvedená v piatich kánonoch, ktoré doslovne nariaďujú:

Kán. 1249 Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.

Kán. 1250 Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251 Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami;
avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst
(prísny) sa má zachovať na Popolcovú stredu a Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista (Veľký piatok).

Kán. 1252 Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života;
zákon pôstu
(prísny) však zaväzuje všetkých plnoletých (od 18. r.) až do začatia 60. roka života.
Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Kán. 1253 – Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Preto aj Konferencia biskupov ČSFR na svojom zasadaní v Brne dňa 20. januára 1992 schválila pôstnu disciplínu platnú pre všetky diecézy na Slovensku:

§ 1. Na Popolcovú stredu a na Veľký piatok je povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov a postiť sa (dodržať prísny pôst);

§ 2. Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci sú v tieto dni povinní konať pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • zdržiavať sa mäsitých pokrmov;
 • vykonať skutok nábožnosti; účasť na svätej omši, alebo na krížovej ceste, alebo sa pomodliť bolestný ruženec;
 • čítať aspoň desať minút Sväté písmo;
 • vykonať skutok lásky k blížnemu: navštíviť chorého s konkrétnym prejavom pomoci, navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých, alebo hmotne pomôcť chudobným či viacdetným rodinám a pod.;
 • zrieknuť sa sledovania televíznych programov (okrem správ), alebo fajčenia, alebo alkoholických nápojov, alebo vykonať iné ozajstné sebazaprenie.

Pod zakázaným mäsitým pokrmom máme rozumieť mäso teplokrvných zvierat a výrobky z neho. Mäso chladnokrvných zvierat je dovolené (napr. ryby).

Prísny pôst znamená iba raz za deň sa do sýtosti najesť a dvakrát si možno niečo zajesť.

Celé Pôstne obdobie treba považovať za dobu pokánia, preto sa treba zdržiavať hlučných zábav.

Ak by niekto mal veľkú ťažkosť zachovať deň pokánia, môže v jednotlivých prípadoch udeliť farár dišpenz od záväzku zachovať deň pokánia alebo ho zameniť za iné nábožné skutky (kánon 1245).

 

Stručné zhrnutie:

Ako?

Kedy?

Koho zaväzuje?

Prísny pôst
(len raz za deň sa dosýta najesť)

 • Popolcová streda
 • Veľký piatok

od 18. do 60. roku

Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
(nejesť žiadne mäso teplokrvných zvierat
ani výrobky z neho)

od 14. roku

Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
s možnosťou náhrady iným skutkom pokánia
(skutok nábožnosti, čítanie Sv. písma, skutok lásky k blížnemu, sebazápor)

 • každý piatok v roku
  (okrem slávností)

Zdržiavanie sa zábav

 • Pôstne obdobie
  (od Popolcovej stredy
  do Bielej soboty vrátane)
 • každý piatok

odporúčané všetkým

 

SSR 2018

Svetové stretnutie rodín 2018

Deviate Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Írsku, v Dubline, v dňoch 21.-26. augusta 2018.

Je to príležitosť aj pre naše rodiny. Príprava bude prebiehať vo farnostiach, cez stretnutia rodín, ktoré prejavia záujem.

 

3. stretnutie rodín v našej farnosti sa uskutoční v prvú februárovú nedeľu o 14:00 na fare. 

Modlitba pred pripojením do internetu

 

Všemohúci večný Bože,

ty si nás stvoril na svoj obraz

a nariadil si nám,

aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne

hľadali predovšetkým v božskej osobe

tvojho jednorodeného Syna,

nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme

na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,

na cestách internetom viedli naše ruky a oči

k tomu, čo je milé tebe,

a každého človeka, ktorého stretneme,

prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

_________

 

Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.

Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.

 

Sv. Izidor je patrónom internetu.