Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystrici zverejnil vo vestníku vlády novú vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zároveň zrušili starú vyhlášku, ktorá platila predtým.

Zoznam zákazov

Miestny RÚVZ z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovil od 28. januára nasledovné:

  • Zakazuje sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
  • Zakazuje sa organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
  • Zakazuje sa realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
  • Zakazuje sa výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Čo je povolené?

Zákaz sa nevzťahuje na:

  • outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do šesť osôb,
  • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh profesionálnych súťaží za splnenia podmienok určených v aktuálne platnej a účinnej vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
  • pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
  • spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),
  • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu a príslušníkov jednej domácnosti.

Modlitba pred pripojením do internetu

Všemohúci večný Bože,
ty si nás stvoril na svoj obraz
a nariadil si nám,
aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe
tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, daj, aby sme
na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom viedli naše ruky a oči
k tomu, čo je milé tebe,
a každého človeka, ktorého stretneme,
prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

_________

(Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008.)
Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf.
Sv. Izidor je patrónom internetu.