« Späť

Modlitba k svätému

Svätý Jozef z Nazareta, manžel Panny Márie

K tebe, svätý Jozef, prichádzame vo svojej tiesni. Keď sme vzývali o pomoc tvoju presvätú snúbenicu, žiadame s dôverou aj od teba ochranu. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou a Bohorodičkou, a pre otcovskú lásku, s ktorou si objímal Ježiša, pokorne prosíme: zhliadni milostivo na dedičstvo, ktoré si Ježiš Kristus získal svojou krvou, a prispievajte nám v našich potrebách svojim mocnným príhovorom. Starostlivý strážca svätej rodiny, opatruj vyvolený ľud Ježiša Krista. Odvráť od nás, láskavý otče, všetku nákazu bludy a morálnu skazenosť. Náš mocný ochranca, milostivo nám z neba pomáhaj v tomto boji s mocnosťami temna a ako si kedysi vyslobodil Ježiša z nebezpečenstva života, tak teraz bráň cirkev Božiu proti úkladom nepriateľov a proti všetkému protivenstvu. Nás potom všetkych ustavične ochraňuj, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou sväto žili, zbožne zomreli a dosiahli večnej blaženosti v nebesiach. Amen. Zdroj:www.catholica.cz

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie