« Späť

Životopisy svätých

SV. HYGIN /11. 1. 2019/ pápež (zomr. asi r. 140)

SV. HYGIN pápež O živote sv. Hygina sa zachovalo málo správ. Pápežom sa stal r. 136 alebo 138 a spravoval Cirkev štyri roky. Podľa najstarších životopiscov pochádzal z Grécka, a to priamo z Atén, strediska gréckej filozofie. On sám bol údajne tiež filozof. V Cirkvi okrem iného prispel k usporiadaniu cirkevnej hierarchie. Údajne on ustanovil nižšie svätenia klerikov a zaviedol do života viaceré cirkevné úrady. Počas Hyginovho pontifikátu prišli do Ríma bludári Valentín a Kerdon. Kerdon sa na čas zmieril s Cirkvou, ale neskôr bol pre svoju zatvrdlivosť znovu vyobcovaný. Oficiálna zbierka životopisov pápežov "Liber Pon-tificalis" uvádza, že pápež Hygin zahynul mučeníckou smrťou 11. januára roku 140 alebo 142 v prenasledovaní cisára Antonina Pia. Pochovali ho v blízkosti sv. Petra vo Vatikáne. Avšak dôležití spravodajcovia starokresťanskej epochy sv. Irenej (+ okolo r. 202) a biskup Euzébius Cézarejský nespomínajú Hyginovo mučeníctvo, hoci hovoria o jeho pontifikáte. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie