Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

BL. EGÍD ASISKÝ rehoľník /23. 4. 2019/ (zomr. r. 1262)

BL. EGÍD ASISKÝ rehoľník Bol tretím spoločníkom sv. Františka Asiského. Pripojil sa k nemu 23. apríla r. 1209. Františkovi bol zvlášť milý pre obdivuhodnú jednoduchosť a miernosť. Ako slobodné Božie dieťa chodil po rozličných krajinách a apoštoloval svojím slovom a príkladom. Živil sa jednoduchými prácami, ako bolo nosenie vody, zbieranie dreva, otriasanie orechov... Chcel si zarobiť len na trochu jednoduchej stravy. Ostatok času venoval putovaniu a modlitbe. Zvlášť rád sa modlil cirkevné hodinky (breviár). Pri svojich apoštolských cestách navštívil svätyňu Santiago de Compostela v Španielsku, ďalej bol vo Svätej zemi, a v Taliansku si vykonal púte do Ríma, Bari a na vrch Monte Gargano. V rokoch 1215-1219 žil ako pustovník neďaleko Assisi. V r. 1219-20 pôsobil ako misionár v Tunisku, kým v druhej polovici roku 1225 sa zdržiaval u kardinála Niccoló v Rieti. Posledné roky svojho života strávil vo františkánskom kláštore Monteripido v Perugi. Tam viedol veľmi intenzívny kontemplatívny život spojený s mystickými úkazmi. Tam zomrel 22. apríla 1262 a tam ho aj pochovali. Ale v júni toho istého roku preniesli jeho telesné pozostatky do kostola S. Francesco al Prato v Perugi. Avšak v r. 1920 vrátili jeho ostatky naspäť do kláštora Monteripido. Úctu bl. Egída Asiského schválil pápež Pius VI. v r. l771. Spoločníci a žiaci bl. Egída zachovali mnohé jeho výroky, ktoré svedčia o rozumovej bystrosti i o duchovnej hĺbke. Uvádzame niektoré z nich: "Ak chceme ísť hore, musíme vedieť zostúpiť dolu (t. j. duchovný pokrok vyžaduje poníženosť). - Kto sa nebojí, ukazuje, že nemá čo stratiť. - Svätí ľudia robia dobre, ale majú sa zle. - Mladý človek, ktorý sa vyhýba námahe, vyhýba sa Božiemu kráľovstvu. - Naše telo je les, v ktorom diabol zbiera drevo na kúrenie. - Kto sa nevie modliť, nepozná Boha..." ZDROJ:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.