Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

Ja som prišiel na svet ako svetlo /15. 5. 2019/

Je sila, ktorá premáha strach a smútok, neistotu a pochybnosť, utrpenie i samotnú smrť - a tou silou je svetlo; bez svetla môžu žiť krty a šváby - ale nie človek. Je jasné, že i život duše sa nezaobíde bez svetla. Človek, aby sa stal lepším a šťastnejším, musí nielen prebývať v dosahu svetla, ale musí sa dostať k samotnému zdroju svetla. A zdrojom svetla je Ten, ktorý nám dnes hovorí: Ja som prišiel na svet ako svetlo. Zároveň Pán Ježiš vysvetľuje, ako veriaci človek má sa vystaviť lúčom tohto svetla: Ja som prišiel, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Poznamenáva pritom, že veriť - to znamená počúvať jeho slová. Ľudia neraz kritizujú Božie slovo, ktoré počujú v kázni. Zabúdajú však, že nie oni majú súdiť slovo - ale slovo súdi ich. Počuli sme: ...slovo, ktoré som hovoril, bude súdiť. Ono už teraz súdi naše konanie (preto je u niektorých ľudí nechuť počúvať kázne!) a ono bude nás súdiť v posledný deň. V týchto slovách máme predpoveď aj nášho zmŕtvychvstania, ktorú si máme pripomenúť vo veľkonočnom období. A Kristus sa stal pre nás svetlom na základe vzoru svojho dokonalého života. V jeho osobe sa ukazuje našim očiam sám Boh; počuli sme: Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Je to, samozrejme, ideál naplno nedosiahnuteľný, avšak potrebný pre ambiciózny ľudský život; človek nemá šancu, aby sa ocitol na slnku - a predsa hľadá to slnko v južných krajinách, k tomu slnku vystiera ruky i tvár; tak isto potrebuje svetlo, ktoré prúdi z Kristovej postavy; pretože bez tej istoty, že je niekto, kto uskutočňuje v sebe všetky vysnívané ideály človečenstva - svet by bol temnicou. Sťažuje sa súčasný spisovateľ: Vstupujem do tvárí ľudí ako do jaskýň, ale v ich tvárach niet Boha; temná je tvár môjho brata (R. Brandstaetter). My máme povinnosť, aby sme v Kristovom svetle nielen rozvíjali svoj osobný život, ale tiež, aby sme svetlom, ktoré sa nám dáva, ožarovali okolie, aby sme tú - tak často temnú vegetáciu - privádzali opäť životu a jasu. Zdroj:www.homily-service.sk