Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

Ja vám hovorím: Neodporujte zlému /17. 6. 2019/

Kristove odporúčania, ktoré sme tu čítali, nutne vyžadujú vysvetlenie. Lebo ako pochopiť trebárs len tú jednu vetu, na ktorú sa vzťahujú ostatné: Neodporujte zlému. Jasne si vytýčme zásadu: Boh je najvyššia spravodlivosť - a človek, keď bráni spravodlivosť, chváli Boha. Neslobodno teda súhlasiť s násilím, krivdou a nespravodlivosťou; takáto ústupčivosť je neprípustná. Ale keď bojujeme za spravodlivosť, je ľahké prekročiť jej hranice. Zvlášť tá spravodlivosť, ktorú si človek sám na vlastnú päsť vymeriava, často sa mení v novú nespravodlivosť. Preto, nakoľko len možno, treba v boji za spravodlivosť používať metódu zmierovania, dohody, ktorá v mnohých prípadoch prináša lepšie výsledky, než násilné spory a dlhotrvajúce procesy. A tu to Kristovo odporúčanie: Neodporujte zlu sa stretá s odporúčaním sv. Pavla: Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo (Rim 12, 21). Možno aj zakúsime nejakú vlastnú stratu - ale lepšie riskovať túto stratu, než znášať oveľa väčšie škody, strácajúc čas, zdravie a nervy. Čiže, ako ktosi povedal: Je hodno málo stratiť, aby sme nestratili veľa. Okrem toho ide nielen o ten úder po tvári, plášť a jednu míľu; ide tiež o vzdanie sa svojej mienky. Neraz tvrdohlavo trváme na tejto mienke, zvlášť, keď pravda je skutočne na našej strane. Trváme na svojom a vyhráme - a v tej chvíli môžeme prehrať niečo dôležitejšie: možnosť dorozumenia a zmierenia s tým druhým človekom. Preto sa oplatí ustúpiť - ak to možno urobiť bez hriechu a väčšej škody. Kristova obeta - to je skutok šľachetnej ústupčivosti zo strany Boha; ale táto ústupčivosť získala a stále získava Kristovi milióny duší. Zdroj:www.homily-service.sk