Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

Vy, čo ste išli za mnou, dostanete stonásobne viac /11. 7. 2019/

Osobnosť Benedikta z Nursie netreba predstavovať. Velikán, ktorý pozval Európskeho človeka hľadieť do hĺbky vnútra a to skrze modlitbu a prácu. Tieto dva rozmery jeho života a ohlasovania sa mali prejaviť v spoločenskom a politickom živote. Situácia spoločnosti a Cirkvi vtedajšej dobe nebola ďaleko od súčasnej. Dokonca by som povedal, že v mnohých aspektoch bola rovnaká. Spoločnosť pod tlakom nových národov, kultúr, myšlienok; Cirkev vzdialená od evanjeliových právd a vízii; spoločnosť bez ducha a smerovania. Ale na rozdiel od súčasníkov, Benedikt neuteká pred týmto svetom - práve naopak, uvedomuje si, že je potrebné “budovať dom na skale”. Tou skalou pre neho sú modlitba a práca. Ony sa stanú pre budúce generácie aspektom novej spoločnosti. ktorá si zachová vieru, vzdelanosť a kultúru. Jedným z impulzom k tomuto prijatiu sú slová z dnešného evanjelia. Potom, čo bohatý mladík odchádza smutný od Ježiša, pretože nedokáža naplniť svoju túžbu po večnom živote, ktorá je podmienená pre neho nepríjemnou poslednou zmenou v živote vyjadrenou Ježišovou výzvou: “choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!”; Peter sa pýta Ježiša: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?” Ježiš jasne poukazuje, že už samotný tento krok je darom, pretože prináša slobodu. Alebo ešte lepšie “robí človeka slobodným” - teda robí človeka synom či pánom a nie otrokom stvorenstva. Tými, ktorí si vedia poslúžiť vecami a nie sú otroci vecí. Teda kresťan je pozvaný pochopiť, že čisté vlastnenie, čistá pýcha a čistá moc (skúsme si spomenúť na tri pokušenia Krista na púšti) sú zbraňami Zlého a Sveta, s ktorými chcú vládnuť nad človekom. Naopak, chudoba, čistota a poslušnosť sú radikálnym a viditeľným svedectvom slobody. Preto ich svet nemá rád. Prikazuje nenosiť habit a iné znaky takéhoto rozhodnutia. Ale toto nestačí, pre plnosť je potrebný ešte jeden krok naplniť - nasledovať. Totiž, aby sa kresťan nestal tulákom, ktorý nemá svoj cieľ a naplnenie života. Opustiac všetko, čo ho robí otrokom, aby slobodne mohol nasledovať Krista a prinášajúc blížnym jeho slovo - byť hlasom Krista. Zdroj:www.domimacak.eu