Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

SV. EUGEN KARTÁGINSKÝ A SPOL. mučeníci /13. 7. 2019/ (5. stor.)

SV. EUGEN KARTÁGINSKÝ A SPOL. mučeníci V období vandalského panstva v severnej Afrike ostal katolícky biskupský stolec v Kartágu neobsadený 24 rokov. Vandali boli totiž bludári - ariáni a obmedzovali katolíkov, ako sa dalo. Na výzvu východorímskeho cisára Zenona vandalský kráľ Hunnerich dal zvoliť v r. 477 nového biskupa. Stal sa ním príkladný člen kartáginského kléru Eugen. O jeho pôvode a minulosti nevieme nič bližšie. Ako arcipastier sa Eugen ukázal v tom najlepšom svetle jednak svätosťou svojho života, jednak rozumnosťou v cirkevnej správe a veľkodušnosťou v dobročinnosti. Preto si ho vážili nielen katolíci, ale aj vandalskí ariáni a pohania. To vyvolalo žiarlivosť ariánskeho duchovenstva. Keď nevedeli nájsť nič priamo proti Eugenovi, obžalovali ho u kráľa, že zakazuje chodiť do kostola v "barbarskom obleku". Biskup poukazoval na nezmyselnosť tohto obvinenia, no napriek tomu kráľ Hunnerich rozpútal prenasledovanie katolíkov, ktorému mnohí padli za obeť. Aby kráľ vyvolal zdanie zákonitosti, povolal na február 484 do Kartága severoafrických katolíckych biskupov, aby dišputovali s ariánskymi biskupmi o teologických otázkach. Nepozval však najučenejších, aby zaistil prevahu svojim ariánom. Biskup Eugen aj tak súhlasil, no žiadal, aby prišli niektorí katolícki biskupi z Európy, žeby sa tak lepšie ukázala viera a náuka všeobecnej Cirkvi. Avšak kráľ to nepripustil. Medzitým na sviatok Zjavenia Pána sa stala v Kartágu zázračná udalosť, ktorá vyvolala veľký rozruch. Keď totiž biskup Eugen udeľoval krst istému slepcovi, ten pri značení znakom kríža odrazu začal vidieť. Katolíci boli nadšení, kým ariáni ostali zmätení. Keď nevedeli iné, obvinili biskupa, že sa oddáva čarodejstvu. Teologická dišputa sa konala 1. februára 484. Bola to jednostranná záležitosť režírovaná kráľovými zmocnencami. Katolíckych biskupov odsúdili bez toho, že by im dovolili slobodne vyjadriť mienku. Kráľ dal "porazených" katolíckych biskupov zbičovať. Pravoverní biskupi vydali dodatočne písomné vyhlásenie katolíckej viery, ktoré zredigoval biskup Eugen. To pohlo kráľa Hunnericha k vystupňovaniu prenasledovania. Dal pozatvárať všetky katolícke kostoly alebo ich odovzdal ariánom. Katolíckym biskupom zhabal všetko osobné i cirkevné imanie a vyhnal ich zo sídelných miest. Zároveň zakázal dať im akúkoľvek almužnu alebo poskytnúť im ubytovanie. Mnohí museli vykonávať nútené práce ako trestanci. Biskupa Eugena vypovedali do Lýbijskej púšte, kde ho strážil a strpčoval mu život jeden ariánsky biskup. Pred odchodom do vyhnanstva biskup Eugen napísal veriacim skvelý list, ktorý možno pokladať za jeho duchovný testament. List sa zachoval. V tom istom čase trpeli aj ostatní duchovní a laickí veriaci. Mnohých týrali a zmrzačili, stovky veriacich zabili. Koncom roku 484 zomrel kráľ Hunnerich "hnijúcí a pokrytý červami". Po ňom nastúpil jeho synovec (vnuk?) Gunthamund. Ten bol zmierlivejší voči katolíkom. V r. 488 dovolil návrat z vyhnanstva biskupovi Eugenovi a na jeho žiadosť v r. 494 aj ostatným duchovným, ktorí prežili prenasledovanie. V r. 495 pápež Gelázius v jednom liste dával biskupa Eugena a jeho duchovných za vzor vytrvalosti v prenasledovaní. Po kráľovi Gunthamundovi prevzal vládu Thrasamund, ktorý obnovil prenasledovanie katolíkov. Dal zatvoriť kostoly a asi 120 biskupov poslal do vyhnanstva na ostrov Sardíniu. Bol medzi nimi aj kartáginský biskup Eugen? Nevieme. Solídne historické pramene hovoria, že zomrel v r. 505 v juhofrancúzskom meste Albi. Samo Albi nepodliehalo Vandalom. Ale mohol sa ta dostať útekom zo Sardínie alebo z iného miesta vyhnanstva. V Albi ho pochovali a tam sa aj sústreďovala úcta k nemu. Tourský biskup a historik Gregor, ktorý žil o pol storočia neskôr (538-594), svedčí o tom, že v jeho období sa už slávil sviatok kartáginského biskupa sv. Eugena. Jeho sviatok sa ustálil na 13. júla, kedy zoznamy svätých pripomínajú aj mučenícku smrť jeho arcidiakona Salutarisa, diakona Maurittu a ďalších 500 mučeníkov. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995