Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Bl. Irmengarda, panna /16. 7. 2019/ * 830/833 Ratisbona, Bavorsko † 16. júl 866, Chiemsee, Bavorsko Atribúty: berla predstavenej, korunka, blčiace srdce

Bl. Irmengarda, panna Blahoslavená Irmengarda (Ermengarda) z Chiemsee Badessa di Frauenwörth sa narodila okolo roku 831 ako dcéra cisára Ľudovíta Nemca a Emy. Bola pravnučkou Karola Veľkého. Nakoľko sa zaujímala o duchovný život, od otca dostala benediktínsky kláštor Buchau vo Württembersku. Nejakú dobu v ňom žila. Má sa zato, že tam bola predstavenou. Pomerne skoro však založila benediktínsky kláštor vo Frauenchiemsee pri Chiemskom jazere v Bavorsku, do ktorého odišla a v Bachau nechala sestry Ildegardu a Bertu. Nový kláštor pri Chiemskom jazere od roku 857 viedla ako matka predstavená. Vynikala heroickou láskou a už asi vo veku 35 rokov zomrela s povesťou svätosti. V súvislosti s uctievaním boli je ostatky exhumované dvakrát. Prvýkrát so zápisom o úcte v roku 1004 a druhýkrát v roku 1631. V roku 1922 boli umiestnené do nového relikviára v kláštornom kostole. K jej blahorečeniu došlo 19. 12. 1928 Piom XI. ZDROJ:www.životopisysvatych.sk