Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

BL. NICEFOR A SPOLOČNÍCI mučeníci /23. 7. 2019/ (zomr. r. 1936)

BL. NICEFOR A SPOLOČNÍCI mučeníci Ako viaceré iné revolúcie aj španielska v tridsiatych rokoch 20. storočia sa dopustila veľkých násilností proti katolíckej Cirkvi. Revolucionári zaberali kláštory, ničili kostoly, cirkevné archívy a vybavenie nábožensko-kultúrnych alebo charitatívnych ustanovizní. Obeťami revolúcie sa stali tiež početní kňazi a rehoľníci či rehoľné sestry, ba aj mladí kandidáti kňazstva alebo rehoľného života. Výnimku netvorila ani rehoľa pasionistov. Španielski pasionisti mali formačný dom v meste Daimiel v stredojužnom Španielsku, kde vychovávali budúcich misionárov. V dome bolo šesť kňazov, štyria rehoľní bratia a pätnásť študentov-seminaristov vo veku 18-21 rokov. K nim sa v lete 1936 pripojil ich provinciálny predstavený páter Nicefor de Jesus y Maria, ktorý mal občianske meno Vicente Diez Tejerina. Krátko predtým sa vrátil z vizitácie v Latinskej Amerike. Okolo polnoci 21. júla obkľúčilo dom pasionistov asi 200 ozbrojených vojakov. Tí vyzvali rehoľníkov, aby ihneď opustili dom. Páter provinciál povzbudil rehoľníkov a študentov k odovzdanosti do Božej vôle a k vernosti voči Cirkvi. Pred odchodom z kláštora všetci prijali všeobecné rozhrešenie a sv. prijímanie. Ozbrojenci ich viedli k miestnemu cintorínu, kde ich chceli postrieľať alebo dokonca pochovať za živa. Ale veliaci major v poslednej chvíli rozhodol inakšie. Rozkázal 26-člennú skupinu rozdeliť na päť častí. Otca provinciála Nicefora s piatimi študentmi dal odviesť do mesta Manzanares, kde ich zastrelili o dva dni - 23. júla. Dvoch kňazov, dvoch bratov a ďalších piatich študentov zabili v ten istý deň v Carabanchel Bajo. O dva dni neskôr (25. júla) zabili jedného kňaza, jedného brata a jedného študenta v Urde. Jedného kňaza a brata zastrelili 25. septembra v meste Carrion de Calatrava. Zvyšok, t.j. dvoch kňazov a štyroch študentov, zabili 23. októbra v meste Manzanares. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil týchto hrdinov viery za blahoslavených v nedeľu 1. októbra 1989. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995