Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

. Priniesli stonásobnú úrodu /24. 7. 2019/

Rozsievač musel za čias Ježiša počítať so stratou, že niekoľko zŕn vyjde nazmar. To však nebola nešikovnosť rozsievača. Prax siatia spočívala v tom, že rozsieval pred orbou. Kráčal po neoranom strnisku a úmyselne seje aj na chodník, ktorý cez strnisko vyšliapali ľudia, pretože aj chodník sa zorie. Úmyselne hádže semeno aj do tŕnia, pretože aj tŕnie bude zorané. A nečudo, že zrnká obilia padajú aj na skalnatú pôdu, pretože skalnatú pôdu bude vidno pod tenkou vrstvou ornice až vtedy, keď na ňu radlica pluhu narazí a zaškrípe. Tým je vyvrátená námietka o nešikovnosti rozsievača, pretože spôsob práce orientálca je iný ako u Európana. Ježiš v podobenstve ešte hovorí, že dokonca ani na dobrej pôde nebude žatva rovnaká. Ornica svojím zložením a kvalitou vždy nie je rovnaká. Preto podobenstvo hovorí o rôznosti úrody. Ježiš tým chce poukázať, aby sa rozsievač nedal ovplyvniť, roztrpčiť a zastrašiť nijakým neúspechom. Nemá myslieť na množstvo prekážok a protivenstiev. Rozsievač má rátať so žatvou. Ako triezvy realista vie o nebezpečenstvách a sklamaniach, ktoré nepodceňuje a ich ani nepreceňuje. V podobenstve sú znázornené vtákmi, tŕnim, skalnatou pôdou. Rozsievač má byť realistom. Úspech ho nezvedie k pýche a povyšovaniu; neúspech mu neuberá na odvahe a vytrvalosti, vernosti, usilovnosti a vážnosti. Nedá sa odradiť. Veriaci nemá byť len rozsievačom, ale aj semenom. Pole z evanjelia neznamená rozdielny stav srdca, ale rozdielny postoj k Božiemu slovu. Amen. Zdroj:www.evanjelizacia.eu