Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Späť

Z dnešného evanjelia

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých /13. 8. 2019/

V prečítanom úryvku evanjelia trikrát sa stretáme so slovom „kráľovstvo“. Toto kráľovstvo je určené pre ľudí s dušou dieťaťa, povedzme presnejšie: pre ľudí s niektorými vlastnosťami detskej duše. Avšak toto kráľovstvo majú budovať zrelí ľudia, duchovne dospelí, zrelého rozumu, zrelého srdca, zrelej činnosti. Toto kráľovstvo nebudujú jedinci s bezradným, obmedzeným, trpným charakterom. A je množstvo ľudí výborne oboznámených so záležitosťami pozemského kráľovstva, ktorí však v náboženských veciach vykazujú znepokojujúci infantilizmus; myslia, hovoria, konajú v kategóriách „Pánbožko“, „kostolík“, „modlitbička“ a pod. Pozrime teda na vec detičiek v opačnom chápaní. Zrelý človek - to je človek zodpovedný. Zodpovedný človek si vie položiť tri otázky: čo treba robiť? Prečo to treba robiť? Ako to treba robiť? Čo treba robiť? Vidíme okolo seba veľa toho, čo treba urobiť - ale nie všetky úlohy sú určené nám. Ale je veľa vecí, čo treba vybaviť, veľa vecí čaká na našu intervenciu - ale my ich nevidíme, a možno aj nechceme vidieť; prekážkou sú nie tak zrelé, ako detské chyby: ľahkomyseľnosť, nesmelosť, lenivosť; zrelý človek ich dokáže premôcť. Druhá otázka: prečo to máme robiť? Týka sa to úmyslov nášho konania. Ktosi skutočne zrelý nehľadá v tomto konaní výlučne seba, svoje vystatovanie, výlučne pochvalu či odmenu; to by boli skôr detské motívy. Zrelý človek sa riadi v prvom rade vyššími dôvodmi: Božou slávou, úžitkom spoločenstva a konečnou spravodlivosťou. Nakoniec otázka: ako konať? Odvolávame sa na naše možnosti, schopnosti a skúsenosti, čo tiež je cudzie dieťaťu, ale vlastné zrelému človeku. Tak teda zrelí ľudia formujú Božie kráľovstvo. Toto kráľovstvo je príliš vážnou vecou, aby sme ho nebrali vážne. Základy pod jeho stavbu kladie predsa Kristus svojou obetou na kríži. Zdroj:www.homily-service.sk

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie