« Späť

Katechetická pomôcka - minimodlitby pre deti

Katechetická pomôcka - minimodlitby pre deti

Ponúkame vám jednoduchý návrh a výber niektorých modlitieb pre deti - a nielen pre nich:), ktoré môžete rôzne upraviť, vytlačiť a pripraviť tak pre svojich veriacich minimodlitebnú knižočku. My sme si dali vytlačiť zopár kusov tejto pomôcky. Najmä medzi rómskymi veriacimi je problém, že oni svoje vlastné modlitebné knižky nemajú a táto im môže čiastočne pomôcť k prehlbovaniu duchovného života.

 

Don Bosco o spovedi

Niet lepšieho základu pri výchove nad svätú spoveď a sväté prijímanie. Kto sa zriedkavo spovedá, má dušu znetvorenú. Veď keby sa niekto umýval len raz do roka, aká by bola škaredá jeho tvár? Aby sme mali úžitok zo svätej spovede, nestačí spovedať sa často, ale treba sa usilovať, aby sme sa nedopúšťali hriechov. Veľa kresťanov sa spovedá, ale zle. A lepšie je nespovedať sa ako sa spovedať zle. Spovedajte sa s náležitou prípravou. Spytujte si svedomie. Tri slučky, ktorými vás diabol drží vo svojom otroctve – nedostatočná úprimnosť pri svätej spovedi, nedostatočná ľútosť a slabé predsavzatie. Veľmi ľahko na spovedi zamlčíme hriechy a to pre tieto príčiny – hanba a strach. Mnohí sa obávajú, že stratia u spovedníka vážnosť, úctu. Spovedník však obdivuje vašu dôveru, miluje a váži si vás. Vyberte si podľa možnosti stáleho spovedníka, nemeňte ho bez príčiny  a spovedajte sa každé dva týždne, alebo raz za mesiac. Modlite sa za svojho spovedníka a plňte jeho rady. Uchovávajte si ich v pamäti od jednej spovede ku druhej. Mnohí menia spovedníka, ale nerozhodnú sa zmeniť život. Takí klamú sami seba. Robia ako nemocní, ktorí menia stále lekára, ale ako sa môže taký vyliečiť? Nezabúdajme, že máme mať svedomie v takom stave, aby sme mohli ísť každý deň na sväté prijímanie.

 

Spytovanie svedomia

 

Desatoro

1. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. /Milujem Pána Boha viac ako čokoľvek iné? Hanbil som sa za svoju vieru? Modlievam sa pravidelne? Verím horoskopom, vešteniu, poverám?/

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. /S úctou som vyslovoval Božie meno a mená svätých? Škaredo som hovoril? Hrešil? Prisahal zbytočne? Dodržal sľub?/

3. Pamätaj, že máš svätiť sviat. dni. /V nedeľu a prikázané sviatky som bol na sv. omši? Koľkokrát som nebol? Prečo som nebol - nechcelo sa mi ísť, alebo sa nedalo? Ako som sa správal v kostole? Vyrušoval som? Pracoval som dobrovoľne v nedeľu a sviatok? Nakupoval som v nedeľu? Predával som v nedeľu?/

4. Cti svojho otca a matku. /Poslúchal som rodičov, starších ľudí, učiteľov, kňazov... Nebol som k ním neúctivý? Učil som sa do školy? Nebol som drzý? Moje vzťahy so súrodencami? Rodičia:Staral som sa o výchovu svojich detí? Chodil som s nimi na sv. omšu? Modlievam sa s nimi?/

5. Nezabiješ. /Neublížil som niekomu? Neprovokoval som bitku, hádku...? Nepil som alkohol? Nefajčil? Nejazdil rýchlo? Netrávim veľa času pri TV, či počítači? Keď som sa s niekým pohneval, snažil som sa zmieriť? Ospravedlnil som sa, ak som niekomu ublížil? Nespravil som nič také, čo by mohlo zabiť už počaté dieťa?Neznečisťoval som prírodu? Netrápil zvieratá?/

6. Nezosmilníš.    /Myslel som na nečisté veci? Hovoril som nečisto? Pozeral som neslušné, nečisté obrázky, filmy. Robil som nečisté skutky sám, alebo s niekým? Koľkokrát? Žijem v sviatostnom manželstve? Nezabraňoval som nedovolene  v manželstve počatiu?/

7. Nepokradneš. /Vzal som niečo, čo mi nepatrí? Vrátil som to? Poškodil som, alebo zničil cudziu vec? Napríklad v kostole, v škole - písanie po stenách, laviciach? Hral som hazardné hry, automaty...? Nepožičiaval som peniaze za vysoké úroky?/

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. /Hovoril som vždy pravdu? Ohováral som druhých? Vymýšľal som klamstvá na druhých tj. osočoval som? Nevysmieval som sa z druhých?/

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.    /Myslel som nečisto o cudzej žene, mužovi? Bol som verný svojej žene, (verná svojmu mužovi)?/

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. /Závidel som druhým to, čo majú? Želal som niekomu, aby sa mu stalo niečo zlé? Nepoctivo som získal peniaze?/

 

Hriechy proti Duchu Svätému

Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo. Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti...

 

5 cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej sv. omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia. /To znamená: V popolcovú stredu a na veľký piatok nejesť mäso a postiť sa aj od iných jedál. Všetky piatky v roku tiež je dobre, keď nejem mäso, ale keď zjem, môžem urobiť iný dobrý skutok, sebazápor - napríklad - nezjem sladkosti, nepozerám televíziu, pôjdem na sv. omšu, prečítam si Sväté písmo atď./

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

/Prispieval som, podľa svojich možností, na potreby kostola, farnosti, Cirkvi. Zapájal som sa do života farnosti aj s nejakou pomocou?/

 

Cudzie hriechy

1. Dávať iným radu na hriech.             

2. Povzbudzovať iných na hriech.       

3. Iným kázať hrešiť.                           

4. Súhlasiť s hriechom iných.                

5. Pomáhať pri hriechu iných.               

6. Mlčať pri hriechu iných.                  

7. Zastávať hriechy iných.                         

8. Netrestať hriechy iných.

9.Chváliť hriechy iných.

 

7 hlavných hriechov

1.Pýcha 2. Lakomstvo  3. Smilstvo  4. Závisť 5. Obžerstvo (opilstvo) 6.Hnev 7. Lenivosť

 

Ľútosť

/Hriechy môžem oľutovať aj svojimi vlastnými slovami, alebo napr.:/

Bože buď milostivý mne hriešnemu.

Nebeský Otče, je mi veľmi ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče odpusť mi pre krv Kristovu.

 

 

Krížová cesta

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov (Mt 26, 59-60).

2. Pán Ježiš berie kríž

Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: «Buď pozdravený, židovský kráľ!» (Jn 19, 1-4).

3. Pán Ježiš padá prvý raz

Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov (Iz 53, 6.12).

4. Pán Ježiš sa stretá s Matkou

On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč (Lk 2, 34-35).

5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom (Lk 23, 26).

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili (Iz 53, 2-3).

7. Pán Ježiš padá druhý raz

Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného (Iz 53, 4).

8. Pán Ježiš a plačúce ženy

Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: «Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou.» (Lk 23, 27-28)

9. Pán Ježiš padá tretí raz

Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (Iz 53, 7-10).

10. Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty

Vojaci (…), vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný .Preto si medzi sebou povedali: «Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!» Aby sa splnilo Písmo (Jn 19, 23-24).

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: «Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!» Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: «Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. ... Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád.» (Mt 27, 39-43)

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní a Ježiš zvolal mocným hlasom: «Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.» Po tých slovách vydýchol (Lk 23, 44-46). No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda (Jn 19, 33-34).

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: «Tento človek bol naozaj spravodlivý.» A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč (Lk 23, 47-49).

14. Pána Ježiša pochovávajú

Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša (Jn 19, 40-42).

 

Korunka k B. milosrdenstvu

Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa čo len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva (Den. 687).

Otče náš…, Zdravas…, Verím…

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1- krát).

Na malých zrnkách“ Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10- krát).

Na záver: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3- krát).

 

Modlitba k sv. Michalovi

Svätý Michal archanjel, ochraňuj nás v boji proti zlu a úkladom diabla. Ty knieža nebeského vojska Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí spôsobujú skazu duší vo svete. Amen.

 

LITÁNIE POKORY

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,                                zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,                    

Od túžby, aby som bol vážený,                         osloboď ma, Ježišu.             

Od túžby, aby som bol milovaný, 

Od túžby, aby som bol oslavovaný,

Od túžby, aby som bol stredom pozornosti,                                           

Od túžby, aby som bol chválený,  

Od túžby, aby som mal prednosť pred inými,                                     

Od túžby, aby ma žiadali o radu, 

Od túžby, aby sa súhlasilo s mojimi názormi,                                             

Od túžby, aby ľudia chápali a uznávali moju dobrú vôľu,                

Od strachu, že budem ponižovaný,   

Od strachu, že mnou budú ľudia opovrhovať,                                     

Od strachu, že ma budú ľudia od seba odháňať,                                

Od strachu, že budem potupovaný,                     

Od strachu, že budem zosmiešňovaný,                                     

Od strachu, že so mnou budú zaobchádzať nespravodlivo,               

Od strachu, že budem podozrievaný,

Aby iní boli viac milovaní ako ja,

                 Ježišu, daj mi milosť, aby som po tom túžil.                                  

Aby iní rástli vo vážnosti a ja aby som bol umenšovaný,                             

Aby sa iní uplatňovali a ja som zostal nepovšimnutý,                              

Aby sa iným dávala vo všetkom prednosť predo mnou,                        

Aby sa iní stávali viac svätými ako ja, len keď sa ja stanem natoľko svätým, nakoľko môžem,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       zľutuj sa nad nami Pane.  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       vyslyš nás Pane.         

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,       zmiluj sa nad nami.

Modlíme sa:

Pane, prosíme ťa, daj, aby sme pracovali v pokore a kajúcnosti na svojej spáse a páčili sa ti vôľou aj skutkami. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

LITÁNIE K DUCHU SVATÉMU

 

Buď zvelebený– odpovedáme za každým zvolaním

Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka...

Duchu Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej...

Duchu Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho...

Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať...

Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha...

Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky...

Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté Písmo...

Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť...

Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha...

Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo...

Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti...

Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia...

Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti nauč ma správne využívať drahocenný čas...

Duchu Svätý, z ktorého pokladnice neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy...

Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a  myšlienkam...

Duchu Svätý, darca premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam...

Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas...

Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným...

Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom...

Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi...

Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať...

Duchu Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky...

Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby...

Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti...

Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým...

Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla..

Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí...

 

Duchu Svätý, s Tvojou Božskou mocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.

 

 

Ako čítať Sv. písmo

1. Krokčítanie. Uvažujem nad tým o čom hovorí text Svätého písma, aj viackrát si ho môžem prečítať a môžem sa zastaviť pri tom, čo ma oslovilo, čo sa mi páčilo, čo sa mi zdá byť zaujímavé.

2. Krokrozjímanie. Pýtam sa, čo mi chce to Božie Slovo povedať, čo pre mňa znamenajú tie slová. V čom ma oslovujú. Čo znamenajú pre môj život a ako by som mohol svoj život usporiadať podľa tohto konkrétneho Božieho Slova.

3. Krokmodlitba. Keď som objavil v čom sa mám polepšiť, v čom sa mám zmeniť, za čo chcem ďakovať, prosiť, tak to všetko vkladám do modlitby a rozprávam sa o tom s Bohom – svojimi slovami.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Úžasné - tak ako je to potrebné sprostredkovať a šíriť.
Odoslané 15.1.2013 13:48.
Je to len mininavrh - moze si to kazdy upravit ako chce a potrebuje - je to naozaj dobra pomocka aj do skoly na nabozenstvo, alebo na katechezky.
Odoslané 15.1.2013 13:50 ako reakcia na Anna Václavová.
Ďakujem veľmi pekne, pripomenula som si to, čo robí našu vieru svätou.
A samozrejme to veľké utvrdenie, že naša viera musí byť činná.
Činná vo viere, láske a pokore k Bohu, ale i k ľuďom navzájom.
Činná v milosrdenstve, v odovzdaní sa Bohu a sebazapieraní.
Ďakujem, duchovný otec.
Odoslané 15.1.2013 20:34.
Len nech je to uzitocneemoticon Mne osobe sa najvoac azda pacia litanie pokoryemoticon
Odoslané 15.1.2013 21:16 ako reakcia na Eva Vráblová.