Blogs

« Back

Čítame YouCat - 2. časť , 1. kapitola - a)

Čítame YouCat - 2. časť , 1. kapitola - a)

Pre nás - kresťanov je mimoriadne dôležité poznať svoju vieru. Katolícka cirkev vyšla v ústrety aj mladým, ktorých zaujímajú existenčné otázky. Aj preto bol vydaný YouCat - katechizmus pre mladých. Nahliadnime doň...

   Znova si sadám ku YouCatu a odhaľujem jeho tajomstvá. Nie sú to teologicky zložité vedecké vyjadrenia, ale predsa vyžadujú sústredenie a poctivé premýšľanie nad textom. Je obrovským obohatením pre toho, kto poctivo hľadá pravdu o živote...

Sadáme si ku kapitole: Verím v Boha Otca

Otázky a odpovede z YouCatu:

   1. Prečo veríme len v jedného Boha?
   V jedného Boha veríme preto, lebo podľa svedectva Písma svätého jestvuje len jeden Boh a aj podľa zákonov logiky môže existovať len jeden Boh. Keby existovali dvaja bohovia, potom by bol jeden zároveň hranicou a obmedzením toho druhého. Ani jeden z nich by nebol nekonečný, ani jeden by nebol dokonalý, a preto by ani jeden z nich nebol skutočným Bohom.
    MONOTEIZMUS (z gréc. monos = jediný a theos = boh): Učenie o Bohu ako jedinom, absolútnom a osobnom bytí, ktoré je posledným cieľom všetkého. Medzi monoteistické náboženstvá patrí judaizmus, kresťanstvo a islam.

   2. Prečo Boh sám seba nazýva menom?
Boh nazýva sám seba menom, lebo chce, aby sme ho oslovovali. Boh si nepraje zostať inkognito. Nechce byť uctievaný len ako akési pocitové či tušené „vyššie bytie". Boh túži byť poznávaný a oslovovaný ako skutočný a konajúci. V horiacom kríku prezrádza Mojžišovi svoje sväté meno: -> JHVH (pórov. Ex 3, 14). Boh tak svojmu ľudu umožňuje, aby k nemu volal, napriek tomu však zostáva Bohom skrytým, prítomným Tajomstvom.
   JHVH/JAHVE je najdôležitejšie meno Boha v Starom zákone (Ex 3, 14). Možno ho preložiť ako „Ja som". Pre Židov ako aj pre kresťanov označuje jediného Boha celého sveta, Stvoriteľa, darcu života, zmluvného partnera, osloboditeľa z egyptského otroctva, sudcu a záchrancu.

   3. Čo znamená, že Boh je pravda?
   
„Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy" (1 J n 1, 5). Jeho slovo je pravda (pórov. Prís 8, 7; Sam 7, 28) a jeho zákon je pravda (pórov.
Ž  19,142). Sám Ježiš sa zaručuje za Božiu pravdu, keď pred Pilátom potvrdzuje: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde" (Jn 18, 37). 
   Boha nemožno podrobiť procesu dokazovania, Lebo veda ho nemôže prehlásiť za objekt skúmania. A predsa sa Boh zo svojej vôle podrobuje určitému druhu dokazovania. To, že Boh je pravda, vieme na základe Ježišovej absolútnej dôveryhodnosti. On je „cesta, pravda a život" (Jn 14, 6 ) . Každý, kto sa na neho spoľahne, to môže objaviť a vyskúšať.

   4. Čo znamená, že Boh je láska? 
   Ak je Boh láska, potom nejestvuje nič stvorené, čo by nebolo udržiavané a nesené jeho nekonečnou dobrotou. Boh nielen prehlasuje, že je láska, on to aj dokazuje: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov" (Jn 15, 13).
   Nijaké iné -> N Á B O Ž E N S T V O neprehlasuje to, čo kresťanstvo: „Boh je láska" (1 Jn 4, 8.16). Viera sa pevne drží tohto tvrdenia, hoci skúsenosť utrpenia a zla vo svete vedie ľudí k pochybnostiam o tom, či je Boh skutočne láska.
   To, že slová o Božej láske nie sú prázdne, dokazuje Ježiš na kríži, keď dáva život za svojich priateľov.

   5. Čo by mal človek robiť, keď už raz spoznal Boha? 
   Keď sme spoznali Boha, mali by sme ho postaviť na prvé miesto vo svojom živote. Tým sa začína nový život. Poznávacím znamením  kresťana by mala byť láska, dokonca aj láska k nepriateľom.
   Poznávať Boha znamená uvedomiť si, že ten, ktorý ma stvoril a ktorý chcel, aby som bol, ten, ktorý ma ani na sekundu nespustí z oka, ten, ktorý žehná môjmu životu a zachováva ma pri živote, ten, ktorý drží v rukách svet a ľudí, ktorých mám rád, ten, ktorý na mňa túžobne čaká, ktorý túži naplniť ma, viesť ma k dokonalosti a naveky ma mať u seba - ten je tu. Kresťania by mali prijať Ježišov životný spôsob.

   6. Veríme v jedného Boha alebo v troch bohov?
   Veríme v jedného Boha v troch osobách (-» TROJICA). „Boh nieje samota, ale dokonalé spoločenstvo" (Benedikt XVI., 22. mája 2005).      TROJICNOST (la t. tri m'ta s - trojica): Boh je len jeden, ale v Bohu sú tri osoby. Pre rovnakú skutočnosť sa používajú dva výrazy, trojjedinosť a trojičnosť, pričom jeden z nich zdôrazňuje skôrjednotu, druhý zasa rozdielnosť Božích osôb. Poukazuje to na bezodné
tajomstvo Trojice.

   7. Možno logicky dokázať, že Boh je trojjediný?
   Nie, Božia trojjedinosť (->TROJICA) je tajomstvo. O Bohu v troch osobách vieme len vďaka Ježišovi Kristovi.
Ľudia nedokážu odhaliť tajomstvo Božej Trojice prostriedkami vlastného rozuifľu. Pokiaľ však prijmú Božie Z J A V E N I E v Ježišovi  Kristovi, poznávajú racionálne dôvody tohto tajomstva.
 ,,Kde je láska, tam existuje toto troje: milujúci, milovaný a zdroj lásky." SV. AUGUSTÍN

    8. Prečo nazývame Boha „Otcom"?
   Boha uctievame ako Otca preto, lebo je Stvoriteľom a láskyplne sa ujíma svojho stvorenia. Ježiš, Boží Syn, nás učí hľadieť na jeho Otca ako na nášho Otca a oslovovať ho ,,0tče náš". V Ježišovi Kristovi poznávame, aký je skutočne Boh ako Otec: „Kto vidí mňa, vidí Otca" (Jn 14, 9 ) . V podobenstve o stratenom synovi sa Ježiš dotýka najhlbšej ľudskej túžby po milosrdnom otcovi.

   9. Kto je „Duch Svätý"?
Duch Svätý je tretia osoba Najsvätejšej Trojice (->TROJICA) a má rovnakú božskú veľkosť ako Otec a Syn.
Ak v sebe objavíme Božiu skutočnosť, máme dočinenia s pôsobením Ducha Svätého. Boh poslal „do našich sŕdc Ducha svojho Syna" Gal 4, 6 ) , aby celkom naplnil naše srdce. Kresťan nachádza v Duchu Svätom hlbokú radosť, vnútorný pokoj a slobodu.

  10. Je Ježiš Boh ? Patrí do Najsvätejšej Trojice?
   Ježiš Nazaretský je Syn, druhá božská osoba, ku ktorej sa obraciame, keď sa modlíme: „V mene Otca / Syna i Ducha Svätého"
Vďaka zázrakom a mocným činom, ktoré konal, ale predovšetkým vďaka zmŕtvychvstaniu učeníci spoznali, kým Ježiš naozaj je, a začali ho uctievať ako Pána. Taká je i viera -> C I R K V I .

   11. Môže Boh všetko? Je všemohúci?
„Bohu nič nie je nemožné" (Lk 1 , 37). Je všemohúci. Ten, kto sa vo svojej biede obracia k Bohu, verí v jeho všemohúcnosť. Boh stvoril svet z ničoho. Je Pánom dejín. Všetko riadi a všetko môže. To, ako naozaj používa svoju všemohúcnosť, je samozrejme tajomstvo.

   12. Nieje Boh Stvoriteľ z hľadiska prírodných vied nadbytočný?
   Nie. Veta „Boh stvoril svet" nieje nijakou prehnanou prírodovedeckou výpoveďou, ale teologickým výrokom, čiže výrokom o božskom zmysle Boha (theos = Boh, logos = zmysel) a pôvode vecí.
   Správa o stvorení sveta nieje prírodovedeckým pokusom vysvetliť počiatok sveta. „Boh stvoril svet" je teologický výrok a jeho obsahom je vzťah sveta k Bohu. Boh chcel mať svet; udržuje ho a chce ho doviesť k naplneniu. Byť stvorený je trvalá kvalita vecí a základná pravda o nich.

   13. Môže byť človek zástancom evolučnej teórie, a predsa veriť v Stvoriteľa?
   Áno. Viera je otvorená poznatkom a hypotézam prírodných vied. Teológia nemá prírodovedeckú kompetenciu; prírodné vedy zasa nemajú teologickú kompetenciu. Prírodné vedy nemôžu dogmaticky vylúčiť, že v stvorení prebiehajú cielené procesy; viera zas nemôže definovať, ako sa tieto procesy v priebehu vývoja prírody konkrétne uskutočňujú. Kresťan môže prijať evolučnú teóriu, pokiaľ však neprepadne mylnému presvedčeniu evolucionizmu, ktorý vníma človeka ako náhodný výsledok biologických procesov.

   14. Je svet dielom náhody?
   Nie. Príčinou sveta je Boh, a teda v žiadnom prípade náhoda. Nielen pôvod sveta, ale ani jeho vnútorný poriadok a účelnosť nieje výsledkom „bez zmyslu" pôsobiacich faktorov. Kresťania veria, že dokážu čítať Boží rukopis v jeho stvorení. Pápež bl. Ján Pavol I I . v roku 1985 oponoval vedcom, ktorí hovoria o svete ako o náhodnom procese bez zmyslu a cieľa: „Pokiaľ by niekto chcel tvárou v tvár univerzu, v ktorom objavujeme také komplexné usporiadanie jednotlivých prvkov a takú úžasnú účelnosť života, hovoriť o náhode, jedným dychom by tak tvrdil, že úsilie o výklad sveta takého, aký sa nám javí, je márne. Tento postoj by zodpovedal prijatiu tézy, že existuje účinok bez príčiny. Znamenalo by to odložiť ľudský rozum, prestať premýšľať a hľadať riešenie problémov."

   15. Kto stvoril svet?
    Sám Boh, ktorý je mimo času a priestora, stvoril svet z ničoho a povolal k bytiu všetky veci. Všetko, čo je, závisí od Boha a zotrváva vo svojom bytí len vďaka tomu, že Boh si praje, aby to tak bolo.
Stvorenie sveta je spoločným dielom Najsvätejšej Trojice. Otec je Stvoriteľ, Všemohúci. Syn je Zmyslom a Srdcom sveta: „Vňom bolo stvorené všetko" (Kol 1 , 16). Na čo je svet dobrý, si uvedomíme až vtedy, keď spoznáme Krista a pochopíme, že svet smeruje k jedinému cieľu: k pravde, dobrote a kráse Pána. Duch Svätý všetko udržiava a zjednocuje; on všetko „oživuje" (Jn 6, 6 3 ) .

   16.  Pochádzajú od Boha aj prírodné zákony a prirodzený poriadok?
Áno. Aj prírodné zákony a prirodzený poriadok patria k Božiemu stvoreniu.
Človek nieje nepopísaný list. Riadi sa poriadkom a zákonmi bytia, ktoré Boh vpísal do svojho stvorenia.

  17. Prečo Kniha Genezis opisuje stvorenie sveta ako „dielo šiestich dní"?
Obraz pracovného týždňa, ktorý korunuje deň odpočinku (Gn 1 , 1 - 2 , 3), vyjadruje, ako dobre, krásne a múdro je usporiadané stvorenie.
Zo symboliky ,,šesťdenného diela stvorenia" možno vyvodiť dôležité princípy: 1. neexistuje nič, čo by Stvoriteľ nepovolal k bytiu; 2. všetko, čo existuje, je vo svojej podstate dobré; 3. aj to, čo sa pokazilo, má dobré jadro; 4. stvorené bytosti a veci sú navzájom prepojené a sú tu jedny pre druhé; 5. stvorenie vo svojom poriadku a harmónii odzrkadľuje nekonečnú Božiu dobrotu a krásu; 6. v stvorení existuje určitá hierarchia: človek je nadriadený nad zvieratami, zvieratá nad rastlinami a rastliny nad neživou hmotou; 7. stvorenie smeruje ku dňu veľkej slávnosti, keď Kristus privedie svet k svojmu naplneniu a Boh bude všetko vo všetkom.

   18. Prečo Boh v siedmy deň odpočíval?
   Akokoľvek je pracujúci človek mladším partnerom svojho Stvoriteľa (pórov. Gn 2, 15), v nijakom prípade nedokáže vlastným úsilím spasiť svet. Cieľom stvorenia je „nové nebo a nová zem" (Iz 65, 17) prostredníctvom spásy, ktorú dostávame ako dar. Preto je i nedeľný odpočinok, ktorý je predzvesťou nebeského odpočinku, nadradený práci, ktorá nás naň pripravuje.

   19. Prečo Boh stvoril svet?
    „Svet bol stvorený na Božiu slávu" ( 1 . vatikánsky koncil)Nejestvuje nijaký iný dôvod stvorenia ako láska. V nej sa zjavuje Božia sláva a vznešenosť. Chváliť Boha preto neznamená len tlieskať Stvoriteľovi. Človek predsa nieje iba obyčajným divákom stvoriteľského diela. Chváliť Boha znamená vďačne prijať vlastné bytie spolu s celým stvorením.


V YouCat-e je toho viac. Ak máte záujem vlastniť YouCat aspoň v elektronickej podobe, klknite a stiahnite si ZADARMO YouCat na: 
http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm 

   Len smelo do toho!...

javax.portlet.title.BGTCG