Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Back

Deviatnik k Duchu Svätému 5. deň Duch Svätý- Duch slobody

Deviatnik k Duchu Svätému 5. deň Duch Svätý- Duch slobody

5.DEŇ DUCH SVÄTÝ – DUCH SLOBODY

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Čítanie Božieho slova

Apoštol Pavol hovorí: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!’ A tak už nie si otrok, ale syn“ (Gal 4, 4-7). „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17).

Prosby

Modlime sa za dar duchovnej slobody.

            To je sloboda Božích detí, keď plníme Božiu vôľu nie z donútenia alebo zo strachu, ale preto, že milujeme Otca.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás žiť v slobode Božích detí.

- Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva prikázania a nepácha hriech. R.:

- Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. R.:

- Niektorí z nás sa stále zaoberajú sebou, trpia úzkosťami a žijú v strachu. R.:

Príď, Duchu Svätý, zachovaj nás vo svojej milosti a láske a upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už neboli otrokmi hriechu, ale milovanými a milujúcimi Božími deťmi.

Amen.

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

 

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.