Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému- 3.deň Duch Svätý– Duch nábožnosti

Deviatnik k Duchu Svätému- 3.deň Duch Svätý– Duch nábožnosti

3.DEŇ DUCH SVÄTÝ – DUCH NÁBOŽNOSTI

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

Modlime sa

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Čítanie Božieho slova

Apoštol Pavol hovorí: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu“ (Rim 8, 26-27).

 

Prosby

Modlime sa za dar nábožnosti.

            Mnohí ľudia sa prestali modliť; mnohí sa ešte vôbec nenaučili modliť. Prosme za nich i za seba.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa.

- Vytráca sa duch nábožnosti a modlitby, a predsa bez modlitby nemôžeme získať spásu. R.:

- Žalmista spieva: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Toto by sme mali prežívať v rozjímaní a v tichej poklone pred svätostánkom. R.:

Príď, Duchu Svätý, a nauč nás modliť sa, veď ty si Duch nábožnosti a modlitby; veď nás cestou nábožnosti, aby sme ničomu nedávali prednosť pred Kristom, naším Spasiteľom.

Amen.

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Predchádzajúci