Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému 9. deň Duch pokoja a jednoty

Deviatnik k Duchu Svätému 9. deň Duch pokoja a jednoty

DUCH SVÄTÝ – DUCH POKOJA A JEDNOTY

 

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

 

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

 

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Čítanie božieho slova

Apoštol Pavol hovorí: „Prosím vás, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (Ef 4, 1-5).

 

Prosby

Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty.

            Duch Svätý zjednocuje rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery; nech nás zjednocuje v pokoji a v bratskej láske.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a daruj nám pokoj a jednotu.

 

- Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou; aj naše spoločenstvo pod ochranou Panny Márie nech preniká Kristov pokoj. R.:

- Eucharistia je sviatosť, ktorá je znakom jednoty a putom lásky; nech Duch Svätý vzbudzuje v nás túžbu po častom svätom prijímaní. R.:

- Cirkev veľmi trpí tým, že pre ľudskú pýchu a slabosti mnohí žijú oddelení od jediného Kristovho ovčinca; nech je čím skôr jedno duchovné stádo a jeden Pastier. R.:

 

Príď, Duchu Svätý, a udeľ Cirkvi dar jednoty a pokoja, aby všetci pokrstení boli jedno v Kristovi a aby tak všetci kresťania vydávali pravé svedectvo o našom Pánovi a Vykupiteľovi.

Amen.

 

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.