Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému 6. deň Duch Svätý- Duch svätosti

Deviatnik k Duchu Svätému 6. deň Duch Svätý- Duch svätosti

6.DEŇ DUCH SVÄTÝ – DUCH SVÄTOSTI

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

 

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

 

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

 

Čítanie Božieho slova

Apoštol Pavol hovorí: „Boh nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života“ (Tít 3, 5-7).

 

Prosby

Modlime sa za dar Ducha svätosti.

            V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce naše činy prečistiť a preniknúť svojou svätosťou celý náš život.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich.

- Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske a k svätosti. R.:

- Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby konali dobro a žili sväto. R.:

- Základom svätosti je posväcujúca milosť; treba si ju chrániť ako najväčší poklad v srdci. R.:

Príď, Duchu Svätý, a napĺňaj nás svojou milosťou, aby sme žili na tomto svete sväto a bohabojne a aby nás Ježiš našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď príde v sláve so svojimi svätými.

Amen.

 

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.