Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému 8. deň Duch Svätý- Svetlo našej mysle

Deviatnik k Duchu Svätému 8. deň Duch Svätý- Svetlo našej mysle

8.DEŇ DUCH SVÄTÝ – SVETLO NAŠEJ MYSLE

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

Modlime sa

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Čítanie Božieho slova

Pán hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 23-24a. 25-26).

Prosby

Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého.

            Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nám myseľ i srdce.

- Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli, čo je dobré a spravodlivé. R.:

- Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať. R.:

- Keď sme v ťažkých situáciách, Duch Svätý je s nami a vnukne nám, čo máme robiť ako Božie deti. R.:

Príď, Duchu Svätý, naplň nás svojím svetlom a udeľ nám dar rady, aby sme bezpečne kráčali po ceste spásy.

Amen.

 

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

 

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.