Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému 7. deň Duch Svätý- Duch Lásky

Deviatnik k Duchu Svätému 7. deň Duch Svätý- Duch Lásky

7.DEŇ DUCH SVÄTÝ – DUCH LÁSKY

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

 

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

 

Čítanie Božieho slova

Apoštol Pavol hovorí: „Skrze Krista máme vierou prístup k tej istej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 2. 5).

Prosby

Modlime sa za dar Ducha lásky.

            Láska znamená, že milujeme Pána Boha z celého srdca a zo všetkých svojich síl.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

- Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš, a že zotrvávame verne v Ježišovom spoločenstve, v Cirkvi. R.:

- Láska znamená, že milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás prenasledujú. R.:

- Láska znamená, že zachovávame Ježišove prikázania a že jeho jarmo je nám príjemné a bremeno ľahké. R.:

Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky, aby nás nič neodlúčilo od nášho Spasiteľa a aby sme z lásky k nemu každý deň konali dobré skutky a slúžili mu v jeho trpiacich bratoch a sestrách.

Amen.

 

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.