Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému 2. deň Duch Svätý- Duch pravdy

Deviatnik k Duchu Svätému 2. deň Duch Svätý- Duch pravdy

2.DEŇ DUCH SVÄTÝ – DUCH PRAVDY

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

 

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

 

Čítanie Božieho slova

Pán hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 13-14).

 

Prosby

Modlime sa za dar múdrosti.

            Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov; nemôžeme ho poznať bez pomoci Ducha Svätého.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu.

- Mnohí ľudia hľadajú zmysel života na nesprávnych cestách; ale bez Ducha Svätého nevieme nájsť krásu ani zmysel života. R.:

- Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu; nech všetci, čo s úprimným srdcom hľadajú pravdu, nájdu Ježiša Krista a toho, ktorý ho poslal. R.:

- Mnohí si myslia, že viera sa zakladá na ľudskej múdrosti; ale apoštol Pavol nás učí, že viera stojí na Božej moci a že on sám nechce vedieť nič iné iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. R.:

Príď, Duchu Svätý, a daj nám poznať pravdu; osvieť nás svojím svetlom, aby sme poznali, že Ježiš Kristus je naša cesta, pravda a život.

Amen.

 

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

 

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.