Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému- 4.deň Duch Svätý- Duch útechy

Deviatnik k Duchu Svätému- 4.deň Duch Svätý- Duch útechy

4.DEŇ DUCH SVÄTÝ – DUCH ÚTECHY

 

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

 

Modlime sa

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

 

Čítanie Božieho slova

Pán hovorí: „Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“ (Jn 14, 16-20).

 

Prosby

Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého.

            Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou.

- Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť z utrpenia pre Ježišovo meno. R.:

- Stáva sa, že nás opúšťajú aj tí najbližší a cítime sa opustení aj Bohom, najmä v silných pokušeniach. R.:

- Dúfame, že raz budeme vidieť Pána Ježiša z tváre do tváre; tento prísľub nás napĺňa radosťou. R.:

Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojou útechou a radosťou, veď ty si Duch pravej útechy a čistej radosti, dávaš svoje dary svojim verným a vymaňuješ ich z úzkosti a žiaľu.

Amen.

 

Modlitba ruženca

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa.

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.