Deviatnik k DS dni

Deviatnik k Duchu Svätému

« Späť

Deviatnik k Duchu Svätému 1. deň- Duch Svätý- Duch sily

Deviatnik k Duchu Svätému 1. deň- Duch Svätý- Duch sily

Úvod

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.

Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené dary Ducha Svätého.

 

Modlime sa

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

 

Čítanie Božieho slova

Pán hovorí: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým... Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 5. 8).

 

Prosby

Modlime sa za dar sily.

            Uprostred ľahostajného sveta nám často chýba odvaha, aby sme sa prejavili ako kresťania.

Volajme: R.: Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým.

- Poznáme dobre, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať. R.:

- Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia. R.:

- Často sa z obavy pred inými neodvážime zasadiť za pravdu, spravodlivosť a lásku. R.:

Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj nám slabým, aby sme smelo vyznávali nášho Pána, Ježiša Krista, a odhodlane premáhali pokušenia zlého ducha.

Amen.

 

Modlitba desiatku ruženca

 

A teraz sa obráťme na Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, aby sme na jej mocný príhovor obsiahli dary Ducha Svätého.

Otče náš. Zdravas’ (desiatok s tajomstvom Ktorý nám zoslal Ducha Svätého). Sláva Otcu. Ó Ježišu.

 

Záver

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

A obnovíš tvárnosť zeme.

 

Modlime sa.

            Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Obrázok zdroj: https://www.mainstreetumc.org/