Dianie vo farnosti

« Späť

EMMANUEL

Ó Emanuel, náš kráľ a zákonodarca, očakávanie národov a ich Spasiteľ, príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.

Na prahu slávnosti Narodenia Pána Cirkev oslovuje Mesiáša menom „Emanuel“, čo v preklade znamená „Boh s nami“. V Starom zákone tak bolo nazvané dieťa, ktorého narodenie ohlásil prorok Izaiáš jeruzalemskému kráľovi Achazovi v známom proroctve: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7,14). Evanjelista Matúš vidí naplnenie tohto proroctva vo chvíli, keď Druhá božská osoba zostupuje na zem, aby prijala ľudské telo (porov. Mt 1,23). Spasiteľ je právom nazývaný Emanuel „Boh s nami“ – od tejto chvíle už nebude existovať žiadny ľudský osud, ktorý by nebol spojený s Ježišovým životom, Boh bude až do konca časov prebývať uprostred sveta. Možno práve na túto trvalú prítomnosť Boha na zemi naráža tiež skutočnosť, že antifóna opakuje neobvykle často slovo „my“.

Antifóna ďalej nazýva Krista „kráľom a zákonodarcom“. Aj tento výraz pochádza z knihy proroka Izaiáša: „Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom, Pán je naším kráľom, on nás spasí.“ (Iz 33,22). Starozákonný text sa tu opäť interpretuje v mesiášskom zmysle. Oslovenie „nádej a spása národovzdôrazňuje univerzálny rozmer vykúpenia, ktoré je určené všetkým, nielen vyvolenému národu. Zatiaľ čo výraz „nádej národov“ odkazuje na 49. kapitolu knihy Genezis v latinskej verzii[7], pod výrazom „Spasiteľ národov“ sa ukrývajú novozákonné testy, ktoré hovoria o Kristovi ako o „Spasiteľovi sveta“[8] alebo „Spasiteľovi všetkých ľudí“[9].

Možno tu zaznieva tiež stať z piesne „Roste nebesia z výsosti“, v ktorej zaznieva: „Otvor sa zem a vydaj Spasiteľa...“. Ukazuje sa tu hlavný dôvod, pre ktorý Mesiáš prichádza na svet – zachrániť to, čo bolo stratené, spasiť každého človeka.

 

[7]Gn 49,10 vo Vulgáte možno preložiť takto: „Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ktorý bude nádejou národov.“

[8]Jn 4,42, 1Jn 4,14.

[9]1 Tim 4,10.

MODLITBA

Príď, Emanuel!

Pane Ježišu, príď už a nemeškaj!

Tešíme sa na Tvoj príchod, radosť naša a osloboditeľ náš!

Ďakujem, Mária, za tvoje FIAT! Za tvoju poslušnosť a pokoru, s ktorou si povedala: "Staň sa!" a prijala Slovo do tvojho života!

Chvála a česť Otcovi Synovi i Duchu Svätému!

Teraz i na veky. Amen

Výveska

1. adventná nedeľa

Pozrite si sv. omšu v priamom prenose

(na TV LUX, alebo z akejkoľvej farnosti, najlepšie okolo 8:00 alebo 10:00)

Požehnanie adventných vencov a sväté prijímanie bude v exteréri kostola presne o 9:15 a o 11:15.

Môžete si zobrať farník.

Adventné vence a sviece si každý drží v rukách, nebudeme ich nikde klásť, aby nedochádzalo k porušenu rozostupov.

Adventné vence sa na 2. a 3.  sv. omši nebudú požehnávať.

Prosím, aby ste prišli krátko pred uvedeným časom a dodržali rozostupy. Exteriér kostola je rozľahlý a všade počuť.

 

Úmysly sv. omší sa budú zapisovať telefonicky, najlepšie v čase po večerných sv. omšiach v tomto týždni.

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

Adventná liturgia

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky. Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)