Dianie vo farnosti

« Späť

ORIENS

Ó, Hviezda, čo vychádza, jas večného Svetla a Slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

„Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ Izaiáš 42, 6-7;

 

Je pozoruhodné, že v deň zimného slnovratu, teda v deň, od ktorého začína pribúdať denné svetlo, oslovuje Cirkev Krista „Vychádzajúci z výsosti“. Týmto výrazom označuje Spasiteľa Zachariáš, keď po narodení Jána Krstiteľa zvolá „... že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi“ (Lk 1,78).[5] Mesiáš je tu prirovnaný k vychádzajúcemu slnku, príp. k hviezde, ktorá svojím príchodom ohlasuje nový deň. Druhý titul, ktorým antiofóna oslovuje Krista, je „jas večného svetla“. Týmto výrazom je v Starom zákone pomenovaná Múdrosť (Múd 7,26). Boh je večné svetlo a Múdrosť je jeho jas. Mesiáš je tiež nazývaný „Slnkom spravodlivosti“. V 3. kapitole knihy proroka Malachiáša sa ohlasuje Pánov deň slovami: „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie“ (Mal 3,20a). Výraz „Slnko spravodlivosti“ sa neskôr už v Biblii neobjavuje, avšak istý text z 3. storočia po Kristovi vidí v spomínanom slnku Ježiša Krista. Práve táto zmienka neskôr mohla stanoviť dátum Vianočných sviatkov do obdodbia okolo zimného slnovratu. 

Aj záverečná prosba pochádza zo Zachariášovho chválospevu: „Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja“ (Lk 1, 78b-79). Myšlienka osvietenia ľudí žijúcich v temnote zároveň pripomína jedno z najväčších mesiášskych proroctiev Starého zákona: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo“ (Iz 9,1(2)). Ak celá antifóna hovorí o svetle, môžeme sa pýtať, aký je vzťah svetla k Bohu. Apoštol Ján vo svojom evanjelium píše po prvý raz vyslovene to, čo už bolo istým spôsobom prítomné v Starom zákone „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 4 - 5).

 

 

MODLITBA

Všemohúci Bože,

nech v našich srdciach zažiari Svetlo tvojho Syna Ježiša Krista,

On je odblesk tvojej slávy,

jeho príchod nech zaženie všetku tmu našich slabostí,

hriechu, spútaní a odmietania,

Svetlo Kristovo nech nás uschopní stať sa synmi a dcérami Svetla. Amen.

 

Výveska

1. adventná nedeľa

Pozrite si sv. omšu v priamom prenose

(na TV LUX, alebo z akejkoľvej farnosti, najlepšie okolo 8:00 alebo 10:00)

Požehnanie adventných vencov a sväté prijímanie bude v exteréri kostola presne o 9:15 a o 11:15.

Môžete si zobrať farník.

Adventné vence a sviece si každý drží v rukách, nebudeme ich nikde klásť, aby nedochádzalo k porušenu rozostupov.

Adventné vence sa na 2. a 3.  sv. omši nebudú požehnávať.

Prosím, aby ste prišli krátko pred uvedeným časom a dodržali rozostupy. Exteriér kostola je rozľahlý a všade počuť.

 

Úmysly sv. omší sa budú zapisovať telefonicky, najlepšie v čase po večerných sv. omšiach v tomto týždni.

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

Adventná liturgia

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky. Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)