Dianie vo farnosti

« Späť

Pomôžme mladým z Lomničky duchovne rásť

Nadácia RENOVABIS ponúka niekoľkým farnostiam s rómskym obyvateľstvom podporu formou zdvojnásobenia vyzbieraných finančných darov. Viac v priloženom odkaze

https://www.donio.sk/lomnicka-chceme-rast


Hudobníci a speváci z Lomničky hrali na sv. omši

 

Po sv. omši bola prezentácia o pastorácií v Lomničke

FOTO: Lukáš Leško

 

Pre tých, čo nevedia až tak veľmi s internetom, je možnosť poslať platbu cez svoju bankovú aplikáciu, ale veľmi dôležitý je variabilný symbol. 

 

SK52 8330 0000 0024 0206 1470
Variabilný symbol:  69786

 

TEXT uverejnený vo FARNIKu 14

Z Lomničky nás prosia o finančnú aj duchovnú pomoc a podporu. Kňazi a rehoľné sestry z Lomničky v spolupráci s kňazmi zo susedných rómskych komunít organizujú formačné stretnutia pre 25 mladých Rómov z piatich farností pod názvom Rómska animátorská škola. Tiež potrebujú obnoviť priestory v centre, ktoré spravujú rehoľné sestry a pripravujú výstavbu ďalších pastoračných priestorov. Nemecká nadácia Renovabis ponúka niekoľkým farnostiam pomoc a podporu takým spôsobom, že zdvojnásobí dary, ktoré sa im podarí vyzbierať.

Pri tejto príležitosti k nám prídu mladí spolu s ich farárom Martinom Pasiarom a rehoľnými sestrami zahrať a zaspievať na svätú omšu tento piatok 5. 4. 2024, podelia sa s nami o prežívanie ich viery. Po svätej omši a po prvopiatkovej odprosujúcej pobožnosti nám predstavia farnosť, svoju službu a život. Kto by mal záujem, môže ich podporiť priamo po svätej omši alebo cez darcovský portál donio.sk. Link nájdete aj cez QR kód (v strednom stĺpiku hore). O Lomničke by sme mohli povedať, že je to misijná farnosť nachádzajúca sa na Slovensku. Má viac ako 3500 rómskych obyvateľov.

Intenzívnejšia pastorácia Rómov tu funguje od roku 2004. Odvtedy sa tu urobilo veľa dobrého a Boh pomaly premieňa ľudské srdcia. V súčasnosti sú vo farnosti dvaja kňazi, ktorí žijú v Lomničke medzi Rómami. Pri svojej službe úzko spolupracujú s rehoľnými sestrami z Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktoré tu tiež žijú a spravujú nízkoprahové centrum Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V Lomničke je potrebná formácia mladých, lebo sú vystavení mnohým rizikám v duchovnej oblasti v rámci miestnej komunity a aj zo sekularizácie, ktorá sa k nim dostáva cez médiá. Ľudia v Lomničke sa dokážu vyzbierať na režijné náklady kostola a drobné opravy. Niektorí, najmä miništranti a mladí chlapci radi pomáhajú pri prácach okolo kostola a fary. No na mnohé veci ešte nedorástli a nerozumejú im, či už pre nesprávnu výchovu alebo kultúrne odlišnosti. Ale Evanjelium má moc premeniť ľudské srdcia a zmeniť aj to, čo sa zdá nemožné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 18

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.