Dianie vo farnosti

« Späť

RADIX JESSE

Ó výhonok z koreňa Jesseho, ty stojíš ako znamenie pre národy: králi pred tebou zatvoria ústa a pohania ťa budú vyhľadávať, príď a vysloboď nás, nemeškaj.

Po udalostiach stvorenia a východe Izraela z Egygpta, ktoré zaznievali v predchádzajúcich dňoch,  prechádzame k prorockým spisom. Väčšiu časť dnešnej antifóny tvorí proroctvo z 11. kapitoly knihy proroka Izaiáša:

„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne“ (Iz 11,1).

„V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny“ (Iz 11,10).

Jesse bol otcom kráľa Dávida. Prorok ohlasuje príchod Mesiáša, ktorý povstane z Dávidovho rodu. Je zrejmé, že Spasiteľ nepríde oslobodiť len Židovský národ, zmienka o národoch a kráľoch poukazuje na spásu, ktorá bude zvestovaná všetkým ľuďom. 

Uprostred antifóny je vložené zvolanie:

„Pred tebou králi v úžase zmĺknu“, ktoré ukazuje Spasiteľa v úplne inom svetle, než by bolo možné predpokladať na základe jeho kráľovského titulu. Text je prevzatý zo Štvrtej Izaiášovej piesne o Božom služobníkovi, ktorú čítame liturgii Veľkého piatku. Uveďme citáciu v širšom kontexte: „Ako sa nad ním zhrozili mnohí – veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz sa nepodobá človeku - tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali!“ (Iz 52,14-15).

Boží služobník prejde utrpením a potom bude oslávený a vyvýšený. A vtedy užasnú národy, ktoré videli jeho predchádzajúcu podobu.

Zreteľne sa tu hovorí o tajomstve utrpenia a vzkriesenia Pána. 

Záverečné zvolanie „už nemeškaj“ naráža na Boží prísľub, o ktorom čítame v 2. kapitole knihy proroka Habakuka. Keď prorok čakal na Pánovo slovo, dostalo sa mu tejto odpovede:

„Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak oddiali sa, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká“ (Hab 2,3).

Židovská tradícia videla v tomto texte prisľúbenie Spasiteľa. Kresťania interpretovali proroctvo v mesiášskom zmysle.

MODLITBA

Večný Bože,

narodením tvojho Syna z presvätej Panny

zjavil si svetu jas svojej slávy, prosíme ťa, daj,

aby sme toto nevýslovné tajomstvo vtelenia

uctievali so živou vierou a oslavovali s úprimnou oddanosťou. AMEN

Výveska

1. adventná nedeľa

Pozrite si sv. omšu v priamom prenose

(na TV LUX, alebo z akejkoľvej farnosti, najlepšie okolo 8:00 alebo 10:00)

Požehnanie adventných vencov a sväté prijímanie bude v exteréri kostola presne o 9:15 a o 11:15.

Môžete si zobrať farník.

Adventné vence a sviece si každý drží v rukách, nebudeme ich nikde klásť, aby nedochádzalo k porušenu rozostupov.

Adventné vence sa na 2. a 3.  sv. omši nebudú požehnávať.

Prosím, aby ste prišli krátko pred uvedeným časom a dodržali rozostupy. Exteriér kostola je rozľahlý a všade počuť.

 

Úmysly sv. omší sa budú zapisovať telefonicky, najlepšie v čase po večerných sv. omšiach v tomto týždni.

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

Adventná liturgia

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky. Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)