Dianie vo farnosti

« Späť

SAPIENTIA

Ó múdrosť, vyšla si z úst Najvyššieho, ty siahaš od jedného konca po druhý, ty riadiš všetko mocne i jemne, príď a nauč nás ceste múdrosti.

Hľadanie múdrosti bolo spoločné všetkým starovekým kultúram Blízkeho východu. V Izraelskom národe sa po návrate z Babylonského zajatia objavuje myšlienka, že múdrosť je niečo viac ako len ľudská vlastnosť alebo Boží dar človeku. Múdrosť začína byť zosobňovaná ako niekto, kto existuje od vekov (porov. Prís 8,22-26), kto stál po boku Boha pri stvorení sveta (porov. Prís 8,27-31), kto riadi najlepšie (Múdr 8, 1), zaisťuje ľuďom nesmrteľnosť (porov. Múd 6,17(18)-18(19)). Dnešná antifóna ide v zmysle Nového zákona (porov. 1 Kor 1,24) i neskoršej teológie, keď túto Múdrosť identifikuje s Ježišom Kristom. On je Múdrosť, ktorú ohlasujú starozákonné spisy. 

Text antifóny najskôr hovorí, že „Múdrosť vyšla z úst Najvyššieho“. Táto citácia zo Sirachovcovej knihy (porov. Sir 24,5) sa vzťahuje na Slovo, ktorým Boh stvoril svet, ako čítame v Knihe Genezis: „Boh povedal... a stalo sa“ (porov. Gn 1,3.6.9.11.14.20.22.24.26). Svet bol stvorený Božím Slovom, a ak je Kristus Slovom Otca, potom všetko, čo existuje, bolo stvorené skrze neho. 

Antifóna pokračuje slovami „Siaha mocne od jedného konca k druhému, a všetko riadi najlepšie“ (Múd 8,1). V tomto texte ide o doslovnú citáciu z knihy Múdrosti. Múdrosť je vykreslená ako , ktorá sa rozprestiera od jedného konca sveta k druhému a všetko riadi. Kristus nie je len ten, kto bol prítomný pri stvorení sveta. Aj naďalej preniká celý vesmír a vedie ho svojou ľúbeznou mocou.

Posledná výzva „nauč nás ceste rozumnosti“ pochádza z knihy Prísloví. V 9. kapitole Múdrosť pozýva všetkých k prestretému stolu a volá: „Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti“ (Prís 9,6).[2] V antifóne žiadame Ježiša, vtelenú Božiu Múdrosť, aby nás on sám naučil tejto ceste. 

Prvá adventná antifóna teda ukazuje na úlohu Druhej Božskej Osoby pri stvorení sveta – všetko, čo existuje, je stvorené skrze Krista, aj v priebehu dejín – Boh svoj svet neopustí, ale skrze Krista ho naďalej vedie a riadi. 

 

MODLITBA

 

Príď, Pane Ježišu! 

Prejav svoju moc a príď!

Duch svätý, posväcuj a veď nás Tvojou Prítomnosťou!

Vysloboď nás  z nebezpečenstva hriechu, omylov a blúdení!

Nech nás Tvoja milosrdná láska viedie k spáse!  Amen

Výveska

Knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu si môžete vyzdvihnúť v sakristií kostola. (tí čo si ju objednali)
 

 

 

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

NOVÉ číslo diecézneho časopisu

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

 

FARNIK 04

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)